Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2889268

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 6 grudnia 2012 r.
III SA/Wr 390/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Moskała.

Sędziowie WSA: Małgorzata Malinowska-Grakowicz, Jerzy Strzebinczyk (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 6 grudnia 2012 r. sprawy ze skargi K.L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.