Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1777170

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 17 sierpnia 2015 r.
III SA/Wr 385/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wiesław Jakubiec - referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. C. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia... w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek postanawia: 1. przyznać prawo pomocy w części dotyczącej ustanowienia adwokata; 2. umorzyć postępowanie w zakresie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 5 lipca 2015 r. skarżąca wystąpiła o ustanowienie jej pełnomocnika z urzędu wskazując w uzasadnieniu, że samotnie prowadzi gospodarstwo domowe, utrzymuje się ze świadczenia emerytalnego w wysokości 846, 64 zł i posiada mieszkanie o pow. 25, 43 m2. Do pisma załączyła wyciąg z konta bankowego z którego wynika m.in., że zobowiązana jest do spłaty kilku produktów kredytowych (raty łącznie ok. 700 zł) oraz poniesienia opłaty za telefon- 49, 90 zł.

We wniosku złożonym w dniu 13 sierpnia 2015 r. na urzędowym formularzu skarżący zażądał przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata informując, że koszty utrzymania mieszkania odpracowuje sprzątając klatkę schodową, ponadto ponosi następujące koszty: opłata za energię elektryczną - 74, 73 zł; za gaz- 57, 45 zł.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności uznać należy, iż zachodzą przesłanki uzasadniające przyznanie skarżącej prawa pomocy we zakresie ustanowienia adwokata. W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym-zwanej dalej p.p.s.a. (tekst jedn.: z 2012 r. Dz. U. poz. 270 z późn. zm.), orzeczono jak w punkcie 1 sentencji.

Stosownie do treści art. 239 pkt 1 lit. "e" ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym zwanej dalej "p.p.s.a." (tekst jedn.: z 2012 r. Dz. U. poz. 270 z późn. zm.) nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie lub bezczynność organu albo przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Skarżąca jest zatem zwolniona z obowiązku ponoszenia wszelkich kosztów sądowych.

Zatem postępowanie wszczęte jej wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienie od kosztów sądowych należało, na podstawie art. 249a p.p.s.a., umorzyć z uwagi na to, że rozpoznanie wniosku w tym zakresie stało się zbędne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.