Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2654175

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 1 kwietnia 2019 r.
III SA/Wr 351/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Borońska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" we W. w likwidacji na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia (...) maja 2018 r., nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier hazardowych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III z (...) stycznia 2019 r., którego odpis skutecznie doręczono jej pełnomocnikowi (...) lutego 2019 r. (k. 120 akt sądowych), wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 3.000,00 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Z akt sprawy wynika, że wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są: skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

W myśl art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 3 art. 220 p.p.s.a., przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, przy czym rygor pozostawienia pisma bez rozpoznania nie dotyczy skargi, która należy do katalogu pism kwalifikowanych. Stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

Z akt sprawy wynika, że - mimo prawidłowo doręczonego ((...) lutego 2019 r.) odpisu zarządzenia do uiszczenia wpisu - strona skarżąca wpisu nie uiściła.

Z tych względów i na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł, jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.