Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2888261

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 13 listopada 2012 r.
III SA/Wr 349/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA.

Sędziowie WSA: Maciej Guziński (spr.), Marcin Miemiec, Jerzy Strzebinczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 13 listopada 2012 r. sprawy ze skargi M. S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.