III SA/Wr 34/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812025

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 maja 2016 r. III SA/Wr 34/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Borońska (spr.).

Sędziowie WSA: Magdalena Jankowska-Szostak, Anna Siedlecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 19 maja 2016 r. sprawy ze skargi H. U. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek oddala skargę w całości.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.