Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2549150

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
III SA/Wr 273/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anetta Chołuj.

Sędziowie WSA: Maciej Guziński, Tomasz Świetlikowski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 22 sierpnia 2018 r. sprawy ze skargi "A" w W. na uchwałę Zarządu Województwa D. z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie nieuwzględnienia protestu od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przystępując do rozstrzygania, Sąd przyjął stan faktyczny i prawny sprawy j/n.

Zarząd Województwa D. (dalej: ZWD) podjął - (...) kwietnia 2018 r. -uchwałę nr (...) w sprawie nieuwzględnienia protestu wnioskodawcy - "A" w W. (dalej: WM) od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu p/n "(...)". Z akt sprawy wynika, że pismem Dyrektora Instytucji Pośredniczącej A. W. z (...) marca 2018 r. poinformowano "A", że złożony przez nią wniosek o dofinansowanie realizacji ww. projektu został oceniony negatywnie przez Komisję Oceny Projektów (dalej: KOP), z uwagi na niespełnienie kryteriów merytorycznych ogólnych obligatoryjnych: "Sytuacja finansowa Wnioskodawcy", "Plan finansowy", "Zachowanie trwałości", "Prawidłowość zastosowania metodologii". W proteście, wnioskodawca nie zgodził się z oceną i argumentacją KOP. Informując wnioskodawcę o nieuwzględnieniu protestu, w skarżonym akcie, ZWD - pierwotnie - przywołał definicję spornych kryteriów. Wskazał, że stanowią one kryteria obligatoryjne, ich spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinasowania i że niespełnienie już tylko jednego z nich oznacza odrzucenie wniosku. Dalej powołał argumentację każdego z dwóch oceniających projekt ekspertów (członków KOP), którzy zgodnie uznali, że wniosek nie spełnia tychże kryteriów. Odnośnie kryterium "Sytuacja finansowa Wnioskodawcy" ZWD zastrzegł, że "A" nie posiadała promesy kredytowej, umowy kredytowej, jak i promesy leasingowej na kwotę równą wartości dofinansowania, których posiadanie oznaczałoby automatycznie spełnienie kryterium. Zważył, że - z uwagi na powyższe - dokonano oceny jej sytuacji finansowej na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu (załączników...). Analizując dokumentację wnioskodawcy, ZWD stwierdził, że we wniosku (także załączniku: arkusz Założenia, tabela nr 15) wskazał on, że przewiduje dwa źródła finansowania projektu, tj. środki z EFRR i środki własne wspólnoty (zaliczki na fundusz remontowy, kredyt bankowy). Podał założenia kredytu (kwotę kredytu, oprocentowanie, ilość rat, planowany termin uruchomienia, kwota raty, rodzaj raty). ZWD zaznaczył, że - w zakresie planowanych spłat kredytu - ww. założenia nie znajdują potwierdzenia w innych tabelach zawartych w arkuszu Obliczenia (tabela nr 14 Rachunek przepływów pieniężnych Wnioskodawcy) oraz arkuszu Wyniki (tabela nr 7 Rachunek przepływów pieniężnych, tabela nr 13 Trwałość finansowa wnioskodawcy). Dalej ZWD argumentował, że Instrukcja wypełniania wniosku wyraźnie wskazuje, że Rachunek przepływów pieniężnych obejmuje wszystkie wpływy i rozchody środków pieniężnych jednostki. Według ZWD, w analizie finansowej (w tabeli nr 14, Rachunek przepływów pieniężnych Wnioskodawcy, arkusz Obliczenia), wnioskodawca uwzględnił jedynie kredyt (250.000 zł). Nie uwzględnił natomiast spłat tego kredytu, zgodnie z przyjętymi założeniami w arkuszu Założenia i zapisami w pozostałej dokumentacji aplikacyjnej. Zdaniem ZWD, ujęcie spłat kredytu jedynie w wybranych częściach analizy (co przyznano w proteście), bez ich ujęcia w ww. kluczowych częściach analizy finansowej, uniemożliwia obiektywną ocenę kryterium "Sytuacja finansowa Wnioskodawcy", jak i - powiązanych z nim - kryteriów "Plan finansowy" i "Trwałość projektu" oraz kryterium "Prawidłowość zastosowania metodologii". W opinii ZWD, wykazując wpływ kredytu bankowego na projekt, wnioskodawca powinien konsekwentnie ująć w rozliczeniach spłatę kredytu. ZWD podniósł, analiza trwałości finansowej winna obejmować - co najmniej - analizę zasobów finansowych projektu i analizę sytuacji finansowej wnioskodawcy/ operatora z projektem. Analiza przepływów pieniężnych powinna wykazać, że wnioskodawca/operator z projektem ma dodatnie roczne saldo przepływów pieniężnych na koniec każdego roku, we wszystkich latach objętych analizą. W ocenie ZWD, wnioskodawca nie zastosował się do zapisów zawartych w ww. dokumentach i nie przedstawił niezbędnej analizy finansowej, pozwalającej pozytywnie ocenić jego wniosek wraz z załącznikami pod kątem spełnienia kryterium "Zachowanie trwałości". Za błędną uznał ZWD argumentację wnioskodawcy, że w tabeli nr 12 (Trwałość finansowa projektu) wykazano, że kwota, jaka zostanie na koniec 2019 r. (skumulowane przepływy pieniężne netto - kolumna F wiersz 170) jest dodatnia (151.587,47 zł), co dowodzi, że projekt nie traci trwałości finansowej, a wręcz przeciwnie, zachowuje ją. Podniósł, że wnioskodawca nie uwzględnił kosztów operacyjnych (wykazanych w tabeli nr 5, w arkuszu Obliczenia), które po ich wprowadzeniu do tabeli nr 12 (Trwałość finansowa projektu) wykazują ujemne skumulowane przepływy pieniężne. ZWD podniósł, że wnioskodawca nieprawidłowo przyjął okres odniesienia (horyzont czasowy inwestycji). Podał, że trwałość finansowa winna obejmować nie tylko analizę trwałości finansowej projektu, ale także sytuację finansową wnioskodawcy przy założeniu realizacji i eksploatacji projektu. Tym samym, w rachunku zysków i strat, bilansie i rachunku przepływów pieniężnych (scenariusz z projektem) winna znaleźć odzwierciedlenie obsługa kredytu (m.in. spłata kredytu, jak i odsetki), przy wskazaniu poza tym danych finansowych wnioskodawcy, które nie są związane z inwestycją. Zdaniem ZWD, wnioskodawca, m.in. w rachunku zysków i strat, nie ujął planowanych do spłaty rat kredytu i odsetek, w bilansie nie uwzględnił w odpowiedniej pozycji (zobowiązaniach długoterminowych) kredytu, zaś w rachunku przepływów pieniężnych przepływów związanych z obsługą zadłużenia. Ustosunkowując się do wyrażonego w proteście twierdzenia, że sposób, w jaki przedstawił on dane dotyczące sytuacji finansowej wnioskodawcy, planu finansowego, trwałości finansowej i wyboru zastosowania metodologii, zawarte w analizie finansowej, jest tożsamy ze sposobem przedstawienia powyższych danych w analizie finansowej kilkunastu innych Wspólnot, które złożyły wniosek do tego samego naboru i którym zostało przyznane dofinansowanie, m.in. "B" w W., ZWD zauważył, że każdy wniosek o dofinansowanie jest oceniany indywidualnie i że poza ramami jego kontroli pozostaje ocena innych projektów konkursowych złożonych w ramach określonego konkursu przez innych wnioskodawców. ZWD podsumował, że ocena projektu została przeprowadzona prawidłowo i że brak jest podstaw do przywrócenia wniosku o dofinansowanie do ponownej oceny merytorycznej, o co wnioskowano w proteście. Dodał, że w związku z niespełnieniem czterech ww. kryteriów obligatoryjnych wniosek o dofinansowanie projektu zostaje wyłączony z dalszej oceny a protest wnioskodawcy nie może zostać uwzględniony. Od ww. rozstrzygnięcia, "A" wywiodła skargę. Wniosła o uwzględnienie skargi i stwierdzenie, że ocena jej projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i że naruszenie to miało istotny wpływ na wynik tej oceny. Zawnioskowała o przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez właściwą instytucję. W piśmie procesowym, uzupełniając skargę, skarżąca zakwestionowała ocenę ekspertów i ZWD. Stwierdziła, że spełniła wszystkie kryteria obligatoryjne. Podniosła, że w dokumentacji aplikacyjnej wskazała źródła finansowania inwestycji oraz parametry kredytu bankowego (podała także informacje dotyczące jego spłaty). Zarzuciła nierówne traktowanie wnioskodawców. Dowodziła, że inni wnioskodawcy byli wzywani celem uszczegółowienia wniosku w zakresie obejmującym sporne w sprawie kryteria i że w wyniku uzupełnień wniosków ich projekty otrzymały dofinansowanie. Wywiodła, że jej takiej możliwości nie dano, co stanowi naruszenie postanowień Regulaminu konkursu. Uznała, że dane dotyczące spłat kredytu oraz zobowiązań przedstawiła w sposób umożliwiający ich prawidłową ocenę przez ekspertów. W odpowiedzi na skargę, ZWD wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga nie zasługiwała na uwzględnienie.

W sprawie kognicja Sądu wynika wprost z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm. - dalej: u.z.r.p., ustawa wdrożeniowa) w zw. z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - dalej: u.p.p.s.a.). W przepisach u.z.r.p. przewidziano kilka rozwiązań autonomicznych, regulujących wybrane zagadnienia procesowe, w tym także kierunki rozstrzygnięć, jakie może podjąć sąd załatwiając skargę (art. 61 ust. 8 u.z.r.p.). Natomiast w zakresie nieuregulowanym w u.z.r.p., w postępowaniu sądowoadministracyjnym, odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy u.p.p.s.a. (określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, z wyłączeniem jednak art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-122, art. 146, art. 150 i art. 152 u.p.p.s.a. (art. 64 u.z.r.p.). Przywołane postanowienia godzi się uzupełnić przypomnieniem, że - w myśl art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.) - sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej (...). Kontrola, o której mowa w § 1, sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej (art. 1 § 2). Do kryterium legalności nawiązał zresztą ustawodawca również w art. 61 ust. 8 pkt 1 u.z.r.p., gdyż w przepisie tym nakazał sądom uwzględnienie skargi w wypadku stwierdzenia, że ocena konkretnego projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny, z jednoczesnym przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia przez właściwą instytucję zarządzającą (lub pośredniczącą). A contrario, jeśli ocenę przeprowadzono zgodnie z prawem, skarga podlega oddaleniu, stosownie do art. 61 ust. 8 pkt 2 u.z.r.p. Dokonując kontroli w tak zakreślonych granicach, Sąd stwierdził, że ocena merytoryczna przedstawionego przez skarżącą "A" wniosku (projektu) przeprowadzona została w sposób zgodny z prawem, w związku z czym brak było podstaw do uwzględnienia skargi.

Istotę sporu przed tut. Sądem stanowi, czy złożony przez skarżącą wniosek o dofinansowanie realizacji projektu p/n "(...)" został prawidłowo oceniony w zakresie czterech kryteriów merytorycznych ogólnych obligatoryjnych: "Sytuacja finansowa Wnioskodawcy", "Plan finansowy", "Zachowanie trwałości" i "Prawidłowość zastosowania metodologii".

Podkreślić w tym miejscu wypada, że to na wnioskodawcy - ubiegającym się o dofinansowanie w ramach danego konkursu - spoczywa obowiązek rzetelnego i wyczerpującego przygotowania wniosku. Wnioskodawca - przystępując do konkursu-winien znać także jego zasady, gdyż są one publikowane i dostępne dla wszystkich w jednakowy sposób. Każdy uczestnik konkursu wyraża akceptację dla zasad konkursu i w dalszych swych działaniach w postępowaniu konkursowym, chcąc uzyskać pomoc, musi się do tychże zasad precyzyjnie stosować. Obowiązek starannego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z wymogami konkursu, ciąży w każdym przypadku na wnioskodawcy. Braki w złożonej dokumentacji, czy jej niespójność, skutkujące zakwestionowaniem spełnienia przez wniosek różnych kryteriów dopuszczających, winny zostać ocenione negatywnie. Szczególnego zaakcentowania wymaga fakt, że procedura konkursowa (w tym ocena wniosków o dofinansowanie) charakteryzuje się daleko posuniętym formalizmem, z czym każdy przystępujący do konkursu musi się liczyć i ten formalizm zaakceptować (uczynić mu zadość).

Wyłanianie projektów w naborze, w którym uczestniczył wniosek skarżącej, także odbywało się w trybie konkursowym, z zachowaniem zasad równego traktowania wszystkich wnioskodawców (art. 37 ust. 1 u.z.r.p.), zgodnie z obowiązującą w tym naborze dokumentacją konkursową (m.in. Regulaminem, kryteriami wyboru projektów, Instrukcją wypełniania wniosków). Oznacza to, że za treść wniosku odpowiada wyłącznie skarżąca WM, która - dla osiągnięcia skutku otrzymania dofinansowania ze środków publicznych - winna sformułować wniosek oraz wypełnić jego załączniki w sposób nie tylko nie budzący wątpliwości co do spełnienia wymaganych kryteriów (por. art. 37 ust. 2 u.z.r.p.), ale także powinna zadbać o taką treść swoich wypowiedzi, aby były one przekonujące i wiarygodne w procedurze oceny przez ekspertów, dla otrzymania odpowiedniej punktacji gwarantującej dofinansowanie (por. art. 39 u.z.r.p.). Niedociągnięcia, niedopowiedzenia, luki w argumentacji i opisie poszczególnych pozycji wniosku obciążają bowiem wyłącznie wnioskodawcę gdyż ocena wniosku polega w zasadzie na dogłębnej analizie porównawczej jego treści (załączników, dołączonych dokumentów). Stosownie do art. 57 u.z.r.p., właściwa instytucja rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 i 5. Zgodnie natomiast z art. 37 ust. 1 u.z.r.p., właściwa instytucja przeprowadza wybór projektów do dofinansowania w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania.

Zasada przejrzystości oceny projektów, o której mowa w ust. 1 art. 37, realizuje się przede wszystkim w obowiązku powszechnie dostępnej i pełnej informacji o trybie i warunkach wyboru projektów, pozostając w ścisłej korelacji z zasadą rzetelności, która związana jest z ustanowieniem jasnych i zrozumiałych dla wnioskodawców kryteriów wyboru projektów, zgodności postępowania właściwej instytucji z ustanowionymi w danym trybie regułami oraz wszechstronnym uzasadnieniem wyboru, co odnosi się również do należytego umotywowania dokonanej oceny projektu, przyznanej mu liczby punktów. Zasada bezstronności ustanawia zakaz wprowadzania preferencji dla określonych grup, rodzajów wnioskodawców lub projektów. Równy dostęp do informacji, będący emanacją traktatowej zasady równości w dostępie do pomocy, nakłada na właściwą instytucję obowiązek publikowania informacji niezbędnych do realizacji równego dostępu do pomocy w zakresie ubiegania się o dofinansowanie projektów. Reguły i kryteria wyboru projektów powinny być jasne, jednoznaczne, określając w sposób przejrzysty i precyzyjny konsekwencje prawne określonego działania lub zaniechania uczestników konkursu.

Na tle zasad z art. 37 ust. 1 u.z.r.p., kontrola sądowoadministracyjna powinna zmierzać zatem w szczególności do oceny, czy argumentacja oceniającego w ramach komisji oceny projektów oraz instytucji zarządzającej w zaskarżonym rozstrzygnięciu protestu nie jest dowolna, tj. mieści się w granicach logicznego rozumowania, jest spójna, wyczerpująca (kompletna), odpowiada generalnym standardom prawa, zasadom doświadczenia życiowego, pozostaje w związku z dokumentami systemu realizacji programu operacyjnego i ustalonymi kryteriami, w sposób jasny i nie budzący wątpliwości prezentując przesłanki wyboru dokonanej oceny, przyznanej punktacji, odnosząc się do ram prawnych danego naboru oraz dokumentacji konkursowej. Tym samym również rozstrzygnięcie protestu przez właściwą instytucję zarządzającą winno zawierać szczegółową, jednoznaczną i rzetelną analizę kwestionowanych przez wnioskodawcę ocen projektu, z rozważeniem zarzutów i uwag zarówno osób oceniających projekt (ekspertów) w kartach oceny merytorycznej, jak i argumentacji i zarzutów zamieszczonych w proteście. Rozstrzygnięcie podlegające ocenie sądu musi zawierać powody, które zdecydowały o nieuwzględnieniu protestu wraz z ich uzasadnieniem. Przy formułowaniu oceny zachowana winna być swoboda - nie powinna ona jednak być dowolna i nacechowana arbitralnością. Dowolna będzie ona wówczas, gdy będzie sprzeczna z obowiązującymi unormowaniami, logiką, wiedzą, doświadczeniem życiowym, pozbawiona spójnego wywodu, gdy niewyjaśnione będą zrozumiale przesłanki oceny.

Sąd uznał, że w rozpoznawanej sprawie uczyniono zadość wskazanym regułom i że stanowisko zaprezentowane w uzasadnieniu zaskarżonego rozstrzygnięcia nie nosi znamion arbitralności, czy dowolności. Konkurs został przeprowadzony na podstawie Regulaminu, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa D. 2014-2020, Oś priorytetowa 6 "Infrastruktura spójności społecznej", Działanie 6.3 "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów". Załącznikami do Regulaminu są m.in. Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych uchwałą nr (...) z dnia (...) maja 2015 r. Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa D. 2014-2020 i Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 6.3.4 "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów".

W skardze, skarżąca podniosła, że w dokumentacji aplikacyjnej wskazała źródła finansowania inwestycji, w tym parametry kredytu, które umożliwiały prawidłową ocenę jej sytuacji finansowej i możliwości realizacji przez nią inwestycji przez ekspertów. Ogólnie powołała się na wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Jak wyżej wskazano, konkurs został przeprowadzony na podstawie Regulaminu, którego załącznik nr 1 stanowi wyciąg z kryteriów wyboru projektów. W myśl art. 37 ust. 2 u.z.r.p., projekt podlega ocenie pod względem spełnienia kryteriów wyboru projektów, zatwierdzonych przez komitet monitorujący.

Jeżeli chodzi o kryterium merytoryczne ogólne obligatoryjne nr 1 "Sytuacja finansowa Wnioskodawcy", to stosownie do definicji tego kryterium: "W ramach kryterium będzie sprawdzane czy sytuacja finansowa wnioskodawcy/podmiotu wdrażającego/partnera (jeśli dotyczy) gwarantuje możliwość realizacji projektu

(z uwzględnieniem innych zadań inwestycyjnych) - w zależności od typu wnioskodawcy i z uwzględnieniem odpowiednich zapisów ustawowych, np. ustawy o finansach publicznych". Posiadanie promesy kredytowej, umowy kredytowej, promesy leasingowej na minimalną kwotę równą wartości dofinansowania, oznacza spełnienie kryterium.

W pozostałych przypadkach dokonana zostanie ocena sytuacji finansowej. Spełnienie kryterium jest niezbędne dla otrzymania dofinansowania. Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.

Odnośnie kryterium merytorycznego ogólnego obligatoryjnego nr 2 "Plan finansowy", zgodnie z definicją tego kryterium: "W ramach kryterium będzie sprawdzane, czy przedstawiony plan finansowy, w tym montaż finansowy projektu (źródła finansowania projektu) dają gwarancje realizacji inwestycji. Weryfikacji podlegać będzie poprawność montażu finansowego (np. czy możliwe jest przedstawione we wniosku o dofinansowanie połączenie różnych środków pomocowych, w tym UE i środków krajowych) w przypadku łączenia pomocy publicznej weryfikacji podlegać będzie, czy nie przekroczono dopuszczalnej intensywności pomocy". Spełnienie ww. kryterium jest także niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania a jego niespełnienie oznacza odrzucenie wniosku.

Co się zaś tyczy kryterium merytorycznego ogólnego obligatoryjnego nr 3 "Zachowanie trwałości", to definicja tego kryterium stanowi: "W ramach tego kryterium sprawdzane będzie czy posiadane przez Wnioskodawcę zasoby finansowe zapewniają utrzymanie projektu w okresie trwałości i przyjętym horyzoncie czasowym (nieujemny skumulowany cash-flow w każdym roku okresu odniesienia). Kryterium dotyczy projektów inwestycyjnych". Również spełnienie tego kryterium jest niezbędne dla otrzymania dofinansowania (jego niespełnienie oznacza odrzucenie wniosku.

Jeżeli natomiast chodzi o kryterium merytoryczne ogólne obligatoryjne nr 4 "Prawidłowość zastosowania metodologii", to: "W ramach kryterium sprawdzane będzie czy metodologia analizy finansowej i/lub ekonomicznej została zastosowana prawidłowo. W ramach tego kryterium przeanalizowane zostaną:

poprawności założeń do prognoz finansowych i ekonomicznych;

poprawność przyjęcia okresu odniesienia;

poprawności wyliczenia poziomu dofinansowania, w tym luki finansowej (jeśli dotyczy);

poprawności wyliczenia wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej (jeśli dotyczy). Badanie zgodności założeń i metodologii z Wytycznymi MUR i wymogami IZ RPO WD, w tym m.in. zastosowanie zasady "zanieczyszczający płaci" oraz zapisami instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowania (w zależności od zapisów regulaminu naboru). Nie dotyczy projektów z zakresu doradztwa oraz internacjonalizacji i promocji". Spełnienie tego kryterium także jest niezbędne dla otrzymania dofinansowania a jego niespełnienie oznacza odrzucenie wniosku).

Sąd zauważa, że w sprawie - z uwagi na fakt, że skarżąca nie posiadała promesy kredytowej (umowy kredytowej, promesy leasingowej na kwotę równą wartości dofinansowania), prawidłowo dokonano oceny jej sytuacji finansowej na podstawie zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu (załączników...). W tym miejscu należy odwołać się do zapisów Instrukcji wypełniania wniosku (pkt "Źródła finansowania projektu"), traktujących, że wniosek winien szczegółowo określić źródła finansowania całkowitych kosztów przedsięwzięcia; wskazać źródło zabezpieczenia tych środków, pamiętając, że dane te powinny być spójne z montażem finansowym oraz dokumentacją dołączoną do wniosku o dofinansowanie; w przypadku finansowania wkładu własnego za pomocą kredytów, trzeba określić podstawowe zakładane parametry: wartość i waluta kredytu, oprocentowanie (stałe, zmienne), okres kredytowania, okres karencji, prowizja, rodzaj spłat (miesięcznie, kwartalnie, rocznie). Skarżąca we wniosku o dofinansowanie (także załączniku: arkusz Założenia, tabela nr 15) wskazała, że przewiduje dwa źródła finansowania projektu:

1)

środki z EFRR;

2)

środki własne wspólnoty (zaliczki na fundusz remontowy, kredyt bankowy inwestycyjny skonsolidowany).

Podała założenia do kredytu: kwotę kredytu - 250.000 zł, z czego 230.000 zł to część kredytu związana bezpośrednio z planowaną inwestycją; oprocentowanie: 4,5%; ilość rat: 19,5 lat/236 m-cy; planowany termin uruchomienia: maj/czerwiec 2017 r. (od momentu rozpoczęcia inwestycji); kwota raty: 1.598,19 zł

(w tym kwota wynikająca z konsolidacji); rodzaj raty: stała. Trafnie wywodzi ZWD, że - w zakresie planowanych spłat kredytu - ww. założenia nie znajdują potwierdzenia w innych tabelach zawartych w arkuszu Obliczenia (tabela nr 14 Rachunek przepływów pieniężnych Wnioskodawcy) oraz arkuszu Wyniki (tabela nr 7 Rachunek przepływów pieniężnych, tabela nr 13 Trwałość finansowa wnioskodawcy). Za ZWD zauważenia wymaga, że Instrukcja wypełniania wniosku wyraźnie wskazuje, że Rachunek przepływów pieniężnych obejmuje wszystkie wpływy i rozchody środków pieniężnych jednostki; powinien odrębnie wykazywać przepływy środków pieniężnych dla działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej; umożliwiać stwierdzenie, czy finansowanie działalności zapewnione jest w oparciu o kapitał własny, czy obcy; w arkuszu Excel należy przedstawić rachunek przepływów pieniężnych w przyjętym okresie odniesienia. Złożona przez skarżącą dokumentacja aplikacyjna potwierdza, że w analizie finansowej (w tabeli nr 14, Rachunek przepływów pieniężnych Wnioskodawcy, arkusz Obliczenia), wnioskodawca uwzględnił jedynie kredyt (250.000 zł). Nie uwzględnił natomiast spłat tego kredytu, zgodnie z przyjętymi założeniami w arkuszu Założenia i zapisami w pozostałej dokumentacji aplikacyjnej. Słusznie podnosi ZWD, że ujęcie spłat kredytu jedynie w wybranych częściach analizy (co przyznano w proteście), bez ich ujęcia w ww. kluczowych częściach analizy finansowej, uniemożliwia obiektywną ocenę kryterium "Sytuacja finansowa Wnioskodawcy", jak i - powiązanych z nim - kryteriów "Plan finansowy" i "Trwałość projektu" oraz kryterium "Prawidłowość zastosowania metodologii". Zgodzić trzeba się także z ZWD, że wykazując wpływ kredytu bankowego na projekt, wnioskodawca powinien konsekwentnie ująć w rozliczeniach spłatę kredytu. Zgodnie z wytycznymi MIR i zapisami Instrukcji wypełniania wniosku, analiza trwałości finansowej winna obejmować - co najmniej - analizę zasobów finansowych projektu i analizę sytuacji finansowej wnioskodawcy/operatora z projektem. Analiza przepływów pieniężnych powinna wykazać, że wnioskodawca/operator z projektem ma dodatnie roczne saldo przepływów pieniężnych na koniec każdego roku, we wszystkich latach objętych analizą. W ocenie Sądu, wnioskodawca nie zastosował się do zapisów zawartych w ww. dokumentach i nie przedstawił niezbędnej analizy finansowej, pozwalającej pozytywnie ocenić jego wniosek wraz z załącznikami pod kątem spełnienia zakwestionowanych przez KOP kryterium "Zachowanie trwałości". Według Sądu, nie można zatem zgodzić się ze skarżącą, że analizę finansową sporządziła ona prawidłowo, gdyż dokumentacja projektowa nie została przygotowana w sposób spójny, prawidłowy i jednoznaczny. Nie sposób podzielić poglądu wnioskodawcy, że fakt spełnienia przez jego projekt spornych kryteriów, przede wszystkim tych związanych z dobrą sytuacją finansową i stabilnym planem finansowym, umożliwiających realizację projektu, można łatwo i jednoznacznie ustalić biorąc pod uwagę opisane w załącznikach finansowych do wniosku wszystkie dane finansowe i informacje, na które powołuje się wnioskodawca. Zdaniem Sądu, przedstawione przez skarżącą w dokumentacji aplikacyjnej niespójne dane nie pozwalają przyjąć, że przedstawiony przez nią plan finansowy, w tym montaż finansowy, dają gwarancję realizacji inwestycji. Trafnie podnosi ZWD, że oceny dokonuje się na podstawie treści wniosku, stąd faktyczna możliwość realizacji wyrażonych w nim intencji wnioskodawcy ma z tej treści wynikać. Obowiązkiem wnioskodawcy jest takie opracowanie projektu, aby w omawianej materii nie budził on wątpliwości. Zasadnie, jako błędną, ZWD uznał argumentację wnioskodawcy, że w tabeli nr 12 (Trwałość finansowa projektu) wykazano, że kwota, jaka zostanie "A" na koniec 2019 r. (skumulowane przepływy pieniężne netto - kolumna F wiersz 170) jest dodatnia (151.587,47 zł), co dowodzi, że projekt nie traci trwałości finansowej, a wręcz przeciwnie, zachowuje ją. Trafnie jeden z oceniających ekspertów zaznaczył, że wnioskodawca nie uwzględnił kosztów operacyjnych (wykazanych w tabeli nr 5,

w arkuszu Obliczenia), które po ich wprowadzeniu do tabeli nr 12 (Trwałość finansowa projektu) wykazują wartość ujemne skumulowane przepływy pieniężne w 2019 r. oraz w latach kolejnych (do 2025 r.). Sąd wskazuje, że ZWD przedstawił wyliczenia, które przeczą twierdzeniu WM, że skumulowane przepływy pieniężne w 2019 r. osiągają wartość nieujemną. Wynika z nich, że WM ujęła w rozliczeniach kredyt bankowy w wysokości 250.000 zł oraz wkład własny (2016-2018) w wysokości ponad 90.000 zł, gdy tymczasem z danych podanych w dokumentacji aplikacyjnej wynika, że środki pieniężne zabezpieczone dla inwestycji na początek okresu (wg stanu na 31 grudnia 2015 r.) stanowiła kwota 10.500 zł, natomiast założone przez wnioskodawcę wpływy na fundusz remontowy w latach 2016-2018 to środki w wysokości 53.312,55 zł, co daje łącznie 63.812,55 zł (wkład własny). Biorąc pod uwagę, że wkład własny będzie finansowany głównie z kredytu (który w zestawieniu został wykazany w pełnej wysokości, tj. 250.000 zł), to wskazanie w pozycji "wkład własny" kwoty 90.733,05 zł jest błędne i nieuzasadnione. Odnośnie kryterium "Prawidłowość zastosowania metodologii"), Sąd stwierdza, że okres odniesienia nie został prawidłowo przyjęty. W Instrukcji wypełniania wniosku (także Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020) wyraźnie wskazano, że okres odniesienia (horyzont czasowy inwestycji) to okres uwzględniający okres realizacji projektu i okres po jego ukończeniu. Wymiar okresu odniesienia jest taki sam w analizie finansowej i w analizie ekonomicznej, co oznacza, że ww. okres odniesienia powinien zostać zastosowany w sposób jednolity - zarówno dla analizy efektywności finansowej, jak również trwałości finansowej.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę fakt, że data rozpoczęcia projektu to 21 listopada 2016 r., a główne koszty inwestycyjne przewidziano już w 2017 r., to przyjęcie okresu odniesienia do roku 2033 jest wydłużeniem okresu odniesienia powyżej 15 lat, co zaburza obraz projekcji po zidentyfikowaniu dodatkowych uchybień, o których mowa w uzasadnieniu. Z uwagi na to, stanowisko wnioskodawcy traktujące o poprawności okresu referencyjnego i okresu odniesienia jest błędne, gdyż - co pokazano wcześniej - okres analizy (okres odniesienia) winien obejmować łącznie okres realizacji i okres eksploatacji. Trwałość finansowa winna obejmować nie tylko analizę trwałości finansowej projektu, ale także sytuację finansową wnioskodawcy przy założeniu realizacji i eksploatacji projektu. Zatem w projekcjach należało uwzględnić dotychczasową działalność wnioskodawcy, która byłaby kontynuowana, jak i przepływy projektowe związane z projektem. Tym samym, w rachunku zysków i strat, bilansie i rachunku przepływów pieniężnych (scenariusz z projektem) winna znaleźć odzwierciedlenie obsługa kredytu (m.in. spłata kredytu, jak i odsetki), przy wskazaniu poza tym danych finansowych wnioskodawcy, które nie są związane z inwestycją. Trafnie zauważa ZWD, że:

1)

w rachunku zysków i strat, wnioskodawca nie ujął planowanych do spłaty rat kredytu i odsetek;

2)

w bilansie nie uwzględnił w odpowiedniej pozycji (zobowiązaniach długoterminowych) kredytu;

3)

w rachunku przepływów pieniężnych przepływów związanych z obsługą zadłużenia.

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego nie skorzystania przez ekspertów - przy ocenie wniosku o dofinansowanie projektu - z możliwości uszczegółowienia przez skarżącą analizy finansowej i zadania jej pytań w tym zakresie, co jest dopuszczone przez Regulamin konkursu a co było czynione wobec innych wnioskodawców (według wiedzy skarżącej pytania uszczegóławiające okres trwałości były kierowane do innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie), Sąd stwierdza j/n.

Zawartość wniosku jest oceniana według twierdzeń, sformułowań i oświadczeń, które zawarto w dacie jego skierowania do właściwej instytucji. Regulamin konkursu dopuszcza, o czym stanowi w pkt 16 w zw. z art. 43 i art. 41 u.z.r.p., jedynie ograniczony katalog możliwych do uzupełnienia braków formalnych oraz oczywistych omyłek.

Jak wynika z pkt 16 Regulaminu, w przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie braków formalnych lub oczywistych omyłek, IOK wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia i w konsekwencji niedopuszczenia projektu do oceny. Przy czym, oczywista omyłka powinna być możliwa do poprawienia bez odwoływania się do innych dokumentów, a jej poprawa nie może prowadzić do istotnej modyfikacji wniosku o dofinansowanie projektu. Przez "istotną modyfikację" należy w szczególności rozumieć modyfikację dotyczącą elementów treściowych wniosku, której skutkiem jest zmiana podmiotowa wnioskodawcy lub przedmiotowa projektu bądź jego wskaźników lub celów mających wpływ na kryteria wyboru projektów.

W ocenie Sądu, opisane wyżej kardynalne błędy (braki), jakie wystąpiły w dokumentacji aplikacyjnej skarżącej, nie umożliwiały wezwania wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień. Nie stanowią one bowiem braków formalnych lub oczywistych omyłek. Wezwanie organu do poprawy stwierdzonych uchybień stanowiłyby zatem "istotną modyfikację", bowiem niewątpliwie wpływałyby na kryteria wyboru projektów, co jest niedopuszczalne. Ponadto, na etapie oceny merytorycznej, zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020, wnioskodawca nie może uzupełniać wniosku o dodatkowe informacje a jedynie wyjaśniać zapisy zamieszczone we wniosku o dofinansowanie.

Odnośnie kwestii, że skarżąca przedstawiła dane dotyczące sytuacji finansowej, planu finansowego, trwałości finansowej i wyboru zastosowania metodologii, zawarte w analizie finansowej, w sposób tożsamy jak kilkanaście innych Wspólnot, które złożyły wniosek do tego samego naboru i którym zostało przyznane dofinansowanie (zostało do nich także skierowane wezwanie do uzupełnienia (poprawienia) wniosku w zakresie obejmującym ww. dane, czego nie uczyniono względem skarżącej), Sąd stwierdza, że każdy wniosek o dofinansowanie jest oceniany indywidualnie, kontrola sądowa obejmuje akt oceniający konkretny protest i że poza ramami tej kontroli pozostaje ocena pozostałych projektów konkursowych, złożonych w ramach tego samego konkursu przez innych wnioskodawców.

Reasumując, przeprowadzona ocena nie jest obarczona błędami logicznymi, zawiera spójne i logiczne wyjaśnienie. Zarzuty protestu, jak i skargi, nie podważają skutecznie prawidłowości dokonanej oceny. Skoro ocena wniosku skarżącej była rzetelna i obiektywna, formalnie poprawna, to nie było podstaw do uwzględnienia protestu, a w konsekwencji do uwzględnienia skargi.

W tym stanie rzeczy, uznając, że nie doszło do naruszenia prawa, Sąd - na mocy art. 61 ust. 8 pkt 2 u.z.r.p. - skargę oddalił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.