Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2888750

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 26 października 2012 r.
III SA/Wr 273/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska.

Sędziowie: NSA Ryszard Pęk, WSA Władysław Kulon (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 26 października 2012 r. sprawy ze skargi M. O. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.