Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 29 lutego 2008 r.
III SA/Wr 27/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Jerzy Strzebińczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 29 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi J. O. na uchwałę Rady Gminy J. W. z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie uznania skargi K. S.na działalnośc Wójta za nieuzasadnioną, postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Rada Gminy w J. W., uchwałą z dnia (...) wydaną na podstawie art. 229 pkt 3 k.p.a., uznała za bezzasadną skargę K. S. na działalność Wójta Gminy.

Pismem z dnia (...). J. O. wniósł skargę na tą uchwałę, podnosząc w uzasadnieniu, że sesja Rady Gminy, na której podjęto zaskarżony akt, została zwołana w sposób nieprawidłowy.

W odpowiedzi na skargę strona przeciwna wniosła o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", sąd odrzuca skargę jeżeli wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

W przedmiotowej sprawie wskazać należy, że skarga Krystyny Szymaniak na działalność Wójta Gminy została wniesiona i rozpoznana w trybie działu VIII k.p.a. Zgodnie z przyjętą linią orzecznictwa, uchwały podjęte w wyniku rozpoznania skargi wniesionej w trybie przepisów tego działu kodeksu postępowania administracyjnego są faktycznie czynnościami informującymi jedynie o sposobie załatwienia skargi. Skarga do sądu administracyjnego nie służy zaś ani na czynność informującą o sposobie załatwienia sprawy, ani też na uchwałę organu samorządowego podjętą w wyniku rozpoznania skargi wniesionej w trybie działu VIII k.p.a. Uchwały podjęte w wyniku skargi wniesionej na podstawie art. 227 k.p.a. są bowiem taką samą czynnością informującą o sposobie załatwienia skargi, jak i czynności innych organów wymienionych w art. 229 k.p.a., którym uchwała nie jest przypisana jako forma prawna działania. Uznanie zatem, że skarga przysługuje także w sytuacji, gdy załatwienie skargi, o której stanowi art. 227 k.p.a., nastąpiło w formie uchwały, powodowałoby niczym nieuzasadnioną nierówność prawną podmiotów. Tym bowiem podmiotom, których skarga nie została załatwiona w formie uchwały, skarga do sądu na czynność informującą o sposobie załatwienia nie służyłaby (por. postanowienie NSA z dnia 12 kwietnia 2001 r., I SA 2668/00, LEX 54426; postanowienie WSA w Białymstoku, II SA/Bk 276/05, ZNSA 2005/2-3/115).

Zważywszy powyższe, niniejsza skarga - jako niedopuszczalna - podlegała odrzuceniu na podstawie powołanego na wstępie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.