III SA/Wr 252/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2733505

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 lipca 2019 r. III SA/Wr 252/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anetta Chołuj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. w W. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) kwietnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Spółka - reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika - złożyła skargę na opisane w sentencji postanowienie.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III z (...) czerwca 2019 r., wezwano pełnomocnika do usunięcia braków formalnych skargi - w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania - poprzez złożenie oryginału pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub sądami administracyjnymi oraz dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej (odpis z KRS), pod rygorem odrzucenia skargi. Ponadto, zarządzeniem wydanym w tym samym dniu, wezwano pełnomocnika do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł.

Przesyłka polecona, zawierająca odpisy ww. zarządzeń (wezwań), została doręczona pełnomocnikowi strony skarżącej (...) czerwca 2019 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru k. 10).

Mimo upływu zakreślonego terminu, braki formalne skargi nie zostały uzupełnione oraz nie uiszczono wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej:p.p.s.a.), pełnomocnik zobowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej przedłożyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisami mocodawców. Dla stwierdzenia prawidłowości pełnomocnictwa do działania w imieniu osoby prawnej, konieczne jest także wykazanie, że mocodawcy są umocowani do reprezentowania spółki. Dokumentem stwierdzającym umocowanie do reprezentacji strony w odniesieniu do spółek kapitałowych jest aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (por. postanowienie NSA z 17 października 2007 r.,

I FSK 927/07, LEX nr 516658). Brak takiego dokumentu stanowi brak formalny, który podlega uzupełnieniu w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a. (zob. wyrok NSA z 9 lutego 2005 r., GSK 1337/04, ONSAiWSA z 2005 r. Nr 5, poz. 91). W myśl powołanego przepisu, jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku, gdy pismem tym jest skarga, niewykonanie w terminie wezwania do uzupełnienia braku formalnego skargi obliguje sąd - stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. - do jej odrzucenia.

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

W rozpatrywanej sprawie, wyznaczony przez Sąd termin do uzupełnienia braków formalnych skargi, poprzez złożenie pełnomocnictwa oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jak również termin do uiszczenia wpisu od skargi, upłynął bezskutecznie (...) lipca 2019 r. (wtorek).

Z uwagi na okoliczność, że w wyznaczonym terminie braki formalne skargi nie zostały uzupełnione a należny wpis od skargi nie został uiszczony - na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 p.p.s.a. - orzeczono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.