Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 25 kwietnia 2008 r.
III SA/Wr 251/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Maciej Guziński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. D. na postanowienie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie wznowienia postępowania postanawia: przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie według właściwości.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...). skarżący wniósł do tutejszego Sądu skargę na wskazane w sentencji postanowienie.

Zgodnie z art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a." do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. W niniejszej sprawie skarga dotyczy postanowienia Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zgodnie natomiast z § 1 zarządzenia nr 27 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. MRiRW, Nr 25, poz. 36) wydanego na podstawie delegacji zawartej w art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25) siedzibą Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest miasto stołeczne Warszawa. Siedziba organu orzekającego w niniejszej sprawie znajduje się zatem na obszarze właściwości miejscowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - § 1 pkt 13 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652).

Stosownie natomiast do art. 59 § 1 p.p.s.a. jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd który stwierdzi swoją niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Mając powyższe na względzie na podstawie art. 59 § 1 p.p.s.a orzeczono jak w sentencji.

WSA/post. 1 - uzasadnienie postanowienia 2