Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2364792

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 7 czerwca 2017 r.
III SA/Wr 242/17
Zwolnienie z opłaty rtv inwalidów wojennych

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA.

Sędziowie WSA: Maciej Guziński (spr.), Magdalena Jankowska-Szostak, Małgorzata Malinowska-Grakowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 7 czerwca 2017 r. sprawy ze skargi W. B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. - obecnie: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) stycznia 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego obejmującego zaległości z tytułu opłaty abonamentowej

I.

uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w J. z dnia (...) sierpnia 2016 r., znak (...)

II.

zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. na rzecz skarżącej kwotę 580 (pięćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Naczelnik Urzędu Skarbowego w J.G. jako organ egzekucyjny, wszczął postępowanie egzekucyjne wobec W. B. (dalej: strona, skarżący, zobowiązany) na podstawie tytułu wykonawczego, wystawionego przez wierzyciela - A S.A. Dyrektora Centrum Obsługi Finansowej z dnia (...) r. o numerze (...), obejmującego zaległości z tytułu opłaty abonamentowej rtv za okres od 01/2010 do 02/2015.

W toku prowadzonego postępowania organ egzekucyjny w dniu (...) r. zawiadomieniem nr (...) dokonał zajęcia świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w J.G. Zawiadomienie o zajęciu wraz z odpisem przedmiotowego tytułu wykonawczego doręczono zobowiązanemu w dniu (...) r., dłużnikowi zajętej wierzytelności w dniu (...) r.

Pismami z dnia (...) r., zobowiązany zakwestionował prawidłowość dokonanej czynności egzekucyjnej, wnosząc skargę na czynność dokonaną w dniu (...) r. (nr (...)) oraz złożył wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego (nr (...)). W uzasadnieniu obu wniosków wskazał, że jest "zwolniony z mocy prawa z obowiązku ponoszenia opłat abonamentowych'", gdyż od 7 lipca 1992 r. posiada status kombatanta. Na potwierdzenie tego faktu dołączył kserokopię zaświadczenia uprawniającego do korzystania z ulg o nr (...) wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w J. G., pismem z dnia (...) r. (nr (...)), przekazał wierzycielowi, tj. Dyrektorowi Centrum Obsługi Finansowej A SA, kserokopię wniosku strony w sprawie umorzenia postępowania w celu zajęcia stanowiska w sprawie.

W sprawie skargi na czynność egzekucyjną prowadzone było odrębne postępowanie.

Wierzyciel, w piśmie z dnia (...) r. stwierdził, że ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204 z późn. zm.; dalej też: ustawa abonamentowa), nakłada na posiadaczy odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych jednoznaczny obowiązek rejestrowania odbiorników oraz uiszczania opłaty abonamentowej z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego/telewizyjnego i trwa do dnia poprzedzającego dzień wyrejestrowania, które może nastąpić w momencie zaprzestania korzystania z urządzeń rtv.

Stwierdzono dalej, że art. 4 ustawy o opłatach abonamentowych określa katalog osób uprawnionych do zwolnienia od opłat abonamentowych. Zwolnienia określone w art. 4 przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529), oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień. Warunkiem koniecznym do zwolnienia z opłat abonamentowych jest dopełnienie stosownych formalności w urzędzie pocztowym.

Podniesiono w piśmie, że wobec powyższego, fakt uzyskania uprawnień, nie stanowił podstawy do zaprzestania uiszczania opłat abonamentu rtv, konieczne było dokonanie w urzędzie pocztowym zgłoszenia uprawnień do zwolnienia z opłat rtv. Na dzień sporządzenia niniejszego pisma, Poczta nie odnotowała zgłoszenia uprawnień do zwolnienia od opłat rtv.

Wskazano dalej w tym piśmie, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w sytuacjach wyjątkowych, może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych oraz odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o opłatach abonamentowych, dokument stwierdzający umorzenie lub rozłożenie na raty należności wymienionych w ust. 1, należy przedstawić wierzycielowi w terminie 14 dni od jego otrzymania. Podniesiono, że w prowadzonej bazie abonentów nie został odnotowany wniosek do KRRiT. Wobec powyższego postępowanie egzekucyjne prowadzone w stosunku do zobowiązanego na dzień sporządzenia niniejszego pisma, jest w pełni uzasadnione.

Postanowieniem z dnia (...) r. (znak (...)) Naczelnik Urzędu Skarbowego w J.G. odmówił umorzenia postępowania egzekucyjnego, prowadzonego wobec zobowiązanego, na podstawie ww. tytułu wykonawczego, uzasadniając, iż dochodzone należności są wciąż wymagalne.

Zobowiązany w dniu (...) r. wniósł zażalenie na powyższe postanowienie. Podniósł, że nie ma obowiązku opłaty abonamentu rtv. Jest bowiem zwolniony z mocy prawa z obowiązku ponoszenia opłat abonamentowych, gdyż posiada status kombatanta i jego uprawnienie do ulgi w opłacaniu abonamentu rtv wynikają z przepisu art. 23a ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 871).

Wierzyciel w piśmie znak (...), złożonym w toku postępowania zażaleniowego, stwierdził fakt przedawnienia obowiązku za poszczególne miesiące 2010 r.

Zaskarżonym postanowieniem z dnia (...) r. (znak (...)), wydanym na podstawiee art. 138 § 1 pkt 1 oraz art. 144 k.p.a. w związku z art. 18 i art. 59 § 5 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.; dalej też: u.p.e.a.), Dyrektor Izby Skarbowej we W., po rozpoznaniu zażalenia:

1.

uchylił postanowienie w części dotyczącej odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego, prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego o nr (...), obejmującego zaległości z tytułu opłaty abonamentowej rtv za okresy od stycznia do grudnia 2010 i orzeka o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w tej części;

2.

utrzymał w mocy postanowienie w części dotyczącej odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego, prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych o nr (...), obejmującego zaległości z tytułu opłaty abonamentowej rtv za lata 2011-2015.

W uzasadnieniu wskazano, że zgodnie z art. 59 § 1 u.p.e.a. postępowanie egzekucyjne umarza w następujących wypadkach:

jeżeli obowiązek został wykonany przed wszczęciem postępowania, jeżeli obowiązek nie jest wymagalny, został umorzony lub wygasł z innego powodu albo obowiązek nie istniał, jeżeli egzekwowany obowiązek został określony niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z decyzji organu administracyjnego, orzeczenia sądowego albo bezpośrednio z przepisu prawa, gdy zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego lub gdy egzekucja nie może być prowadzona ze względu na osobę zobowiązanego, jeżeli obowiązek o charakterze niepieniężnym okazał się niewykonalny, w przypadku śmierci zobowiązanego, gdy obowiązek jest ściśle związany z osobą zmarłego, jeżeli egzekucja administracyjna lub zastosowany środek egzekucyjny są niedopuszczalne albo zobowiązanemu nie doręczono upomnienia, mimo że obowiązek taki ciążył na wierzycielu, jeżeli postępowanie egzekucyjne zawieszone na żądanie wierzyciela nie zostało podjęte przed upływem roku od dnia zgłoszenia tego żądania, na żądanie wierzyciela, w innych przypadkach przewidzianych w ustawach.

Podkreślono, że wskazany katalog ma charakter obligatoryjny, co oznacza, iż w sytuacji gdy zaistnieje jakakolwiek z przestawionych przesłanek, postępowanie egzekucyjne podlega umorzeniu.

Odnosząc powyższe do sytuacji zaistniałej w niniejszej sprawie, organ odwoławczy podniósł, że do końca 2015 r. organ egzekucyjny nie zastosował żadnego środka egzekucyjnego.

Natomiast opłata z tytułu rejestracji odbiornika radiowego lub telewizyjnego (abonamentu RTV) stanowi opłatę, o której mowa w art. 2 § 2 Ordynacji podatkowej, a to oznacza, że ma do niej zastosowanie art. 70 § 1 tej ustawy stanowiący, że opłata ta przedawnia się po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin jej płatności.

W sprawie tytuł wykonawczy obejmuje zaległości za lata 2010-2015. Tym samym, zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, podstawowy okres przedawnienia upływał - co do zaległości za 2010 r. z końcem 2015 r. Zaległości za 2010 r. uległy więc przedawnieniu. Powyżej przytoczone okoliczności jak i powołane przepisy - w ocenie organu nadzoru - wskazują, iż organ egzekucyjny nie dokonał właściwych ustaleń, konieczne więc było uchylenie tego postanowienia w części dotyczącej zaległości za 2010 r. i umorzenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na przedawnienie obowiązku, nie z przyczyn wskazanych przez stronę.

Wskazano w uzasadnieniu, że za pozostałe lata zobowiązania nie uległy przedawnieniu. Bowiem w 2015 r. został skutecznie przerwany bieg terminu przedawnienia w związku z zastosowaniem środka egzekucyjnego. W dniu (...) r. zawiadomieniem (nr (...)) organ egzekucyjny dokonał zajęcia świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w J.G.

Podniesiono dalej w uzasadnieniu, że w tej części należności brak jest podstaw do uchylenia zaskarżonego postanowienia, argumenty strony nie są bowiem zasadne.

Wskazano, że prawem materialnym, regulującym obowiązki związane z posiadaniem odbiorników rtv jest aktualnie ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204 z późn. zm. - dalej też: ustawa abonamentowa).

Podniesiono, że w sprawie zobowiązany powołał się na zwolnienie z mocy prawa z obowiązku ponoszenia opłat abonamentowych, posiada bowiem status kombatanta od 7 grudnia 1992 r.

Wskazano w tym zakresie, z powołaniem na stanowisko wierzyciela zawarte w piśmie z dnia (...) r. (znak (...)), że na zobowiązanym ciążył obowiązek ponoszenia opłat z tytułu abonamentu rtv. Niedopełnienie stosownych formalności i zaprzestanie wnoszenia opłat rtv, pomimo istnienia takiego obowiązku pozwalało stwierdzić, że wszczęta egzekucja w oparciu o przedmiotowe tytuły wykonawcze była uzasadniona.

Zwolnienie bowiem od opłaty abonamentowej przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika fakt, iż zobowiązany uzyskał uprawnienia, ale nie stanowiły one podstawy do zaprzestania uiszczania opłat abonamentowych. Konieczne było dokonanie w urzędzie pocztowym zgłoszenia uprawnień do zwolnienia z opłat rtv. Natomiast A S.A. nie odnotowała zgłoszenia takich uprawnień przez zobowiązanego. A S.A. nie posiada dokumentu, potwierdzającego fakt dokonania przez zobowiązanego ww. formalności. Brak zgłoszenia uprawnień oznacza, iż strona zobowiązana była do dokonywania opłat abonamentowych.

Wskazano w tym kontekście w uzasadnieniu, że twierdzenie zobowiązanego, iż roszczenie wobec niego nie istnieje, ponieważ posiada stosowne uprawnienia, które dają jej podstawę do zwolnienia z ponoszenia opłata abonamentowych, nie jest zasadne. Na zobowiązanym - na podstawie wskazanych wyżej regulacji prawnych - spoczywał obowiązek powiadomienia o zaprzestaniu używania odbiornika rtv, czego konsekwencją jest obowiązek wykazania, że ta czynność została dokonana. Jak zaznaczył wierzyciel, w prowadzonej bazie abonentów nie został odnotowany stosowny wniosek a więc prowadzone postępowanie egzekucyjne jest uzasadnione.

Dalej podkreślić w uzasadnieniu, że zgodnie z art. 29 § 1 u.p.e.a., organ egzekucyjny bada z urzędu dopuszczalność egzekucji administracyjnej. Organ ten nie jest natomiast uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku, objętego tytułem wykonawczym. Wymagalność obowiązku nie podlega badaniu przez organ egzekucyjny, gdyż wiążące jest dla niego oświadczenie wierzyciela złożone w tytule wykonawczym, że obowiązek ten jest wymagalny.

W skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. skardze, reprezentowany przez pełnomocnika, skarżący zarzucił:

1.

naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 59 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, poprzez jego niezastosowanie w sytuacji gdy okoliczności sprawy uzasadniały umorzenie postępowania egzekucyjnego;

2.

naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach i oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego w związku z art. 23a ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, poprzez jego niezastosowanie;

3.

naruszenie przepisów postępowania tj. art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, poprzez ich zastosowanie w sytuacji gdy nie było to uzasadnione.

Mając powyższe na uwadze wniósł o:

1.

uchylenie zaskarżonej decyzji;

2.

zasądzenie na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych;

W uzasadnieniu podniesiono, że podstawą skargi i wniosku o umorzenie postępowania kierowanego do organu I instancji było zwolnienie podmiotowe skarżącego z uiszczania opłat abonamentowych wynikające z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach i oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego w związku z art. 23a ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. Zarówno organ I jak i II instancji odmówiły racji skarżącemu wskazując niezasadnie, iż zwolnienie z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych jest uwarunkowane dokonaniem czynności zgłoszenia tego uprawnienia zgodnie z normą wynikająca z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej we W. potrzymał argumentację zawartą w zaskarżonym postanowieniu

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Według art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1647 z późn. zm..) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości między innymi poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy).

Stosownie do art. 3 § 2 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., powoływanej dalej jako "p.p.s.a."), kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje - między innymi, jak w rozpoznawanym przypadku - orzekanie w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności wydanego aktu administracyjnego (decyzji bądź postanowienia) z prawem. Sąd uchyla postanowienie w całości albo w części, jeżeli stwierdzi naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego, naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

W ocenie sądu, trafnie organ odwoławczy przyjął, że organ egzekucyjny, zgodnie z art. 29 § 1 u.p.e.a. bada dopuszczalność egzekucji administracyjnej, nie jest natomiast uprawniony do badać zasadności i wymagalności obowiązku określonego tytułem wykonawczym. Niemniej ta kwestia jest kontrolowane przez Sąd w postępowaniu sądowoadministracyjnym na podstawie art. 134 § 1 i art. 135 p.p.s.a. Zgodnie z powołanymi przepisami; sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną; jednocześnie sąd stosuje przewidziane ustawą środki w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga, jeżeli jest to niezbędne dla końcowego jej załatwienia. Ostatni z powołanych przepisów daje sądom administracyjnym kompetencję do kontrolowania i uchylenia niezaskarżalnego postanowienia, o ile narusza ono prawo.

Oceniając zaskarżone postanowienie z punktu widzenia jego zgodności z prawem stwierdzić należy, że narusza ono, jak i postanowienie organu pierwszej instancji, prawo w stopniu uzasadniającym ich uchylenie.

Należy przede wszystkim zauważyć, że przedmiotem kontroli Sądu jest ostateczne w administracyjnym toku instancji postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego w oparciu o tytuł wykonawczy wystawiony przez wierzyciela - A S.A. Dyrektora Centrum Obsługi Finansowej dnia (...) r. o numerze (...), obejmującego zaległości z tytułu opłaty abonamentowej rtv za okres od 01/2010 do 02/2015.

Postanowieniem tym organ: uchylił postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w J.G. z dnia (...) w części dotyczącej odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego, obejmującego zaległości z tytułu opłaty abonamentowej rtv za okresy od stycznia do grudnia 2010 i orzekł o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w tej części; utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie w pozostałej części, obejmującego zaległości z tytułu opłaty abonamentowej rtv za lata 2011-2015.

Zagadnieniem zasadniczym i spornym w sprawie, jest kwestia zasadności i wymagalności istnienia obowiązku uiszczenia opłaty abonamentowej objętego wskazanym tytułem wykonawczym. Wystąpienia więc przesłanki umorzenia postępowania, wskazanej w art. 59 § 1 pkt 2 u.p.e.a.

W świetle art. 59 § 1 pkt 2 u.e.p.a., postępowanie egzekucyjne umarza się jeżeli obowiązek nie jest wymagalny, został umorzony lub wygasł z innego powodu albo jeżeli obowiązek nie istniał. Postępowanie egzekucyjne podlega umorzeniu jeżeli obowiązek nie istniał.

Zdaniem strony nie istnieje obowiązek zapłaty abonamentu rtv, bowiem jest zwolniony z mocy prawa z obowiązku ponoszenia opłat abonamentowych, gdyż posiada status kombatanta i uprawnienie o którym mowa w art. 23a ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Zdaniem natomiast organów, zwolnienie od opłaty abonamentowej przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce właściwego pocztowej operatora oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień. Zobowiązany uzyskał uprawnienia, ale nie dokonał w urzędzie pocztowym zgłoszenia uprawnienia do zwolnienia z opłat rtv.

W tym zakresie wskazać należy, że zgodnie, z art. 4 ust. 1 ustawy abonamentowej: Zwalnia się od opłat abonamentowych:

1)

osoby, co do których orzeczono o:

a)

zaliczeniu do I grupy inwalidów lub b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.), lub c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), lub d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.);

2)

osoby, które ukończyły 75 lat;

3)

osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;

4)

osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB);

5)

osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;

6)

osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

7)

osoby:

a)

które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.),

b)

spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.),

c)

bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.),

d)

posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

e)

posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 oraz z 2014 r. poz. 598),

8)

osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567).

Stosownie do ust. 3 tego art. 4, zwolnienia określone w ust. 1 pkt 1 i 3-8 przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień. Stosownie z ust. 3a, zwolnienie określone w ust. 1 pkt 2 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ukończyła 75 lat.

Z powyższego wynika, że zwolnienie w sytuacjach wskazanych powyżej (z wyjątkiem sytuacji związanej z ukończeniem 75 lat), uwarunkowane jest powiadomieniem przez osobę zainteresowana o fakcie wystąpienia przesłanki zwolnienia z opłaty, właściwego operatora pocztowego. Wynika, że fakt nabycia uprawnienia do zwolnienia z opłat sam w sobie nie jest wystarczającą podstawą do zaprzestania wnoszenia opłat za używanie odbiorników rtv. Zwolnienie z opłat abonamentowych, nie następuje z mocy prawa, lecz stosownie do art. 4 ust. 3 ustawy z 2005 r. o opłatach abonamentowych dla skorzystania z przedmiotowego zwolnienia konieczne jest przedłożenia w placówce A S.A. oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia i przedłożenia dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienie.

Niemniej, w wskazanych powyżej w art. 4 ust. 1 ustawy abonamentowej przypadkach zwolnienia, nie wskazano przesłanki zwolnienia, o której mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255) i ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 871).

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego: Kombatantom będącym inwalidami wojennymi lub wojskowymi przysługują świadczenia pieniężne i inne uprawnienia przewidziane w przepisach ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. Natomiast zgodnie z art. 23a ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, inwalidzie wojennemu przysługuje zwolnienie z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Wskazuje powyższego, że uprawnienie w postaci zwolnienie z opłaty abonamentowej, wynika także przepisów innej ustawy (niż ustawa abonamentowa), w sprawie z ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. Ustawa ta, w przeciwieństwie do ustawy abonamentowej, nie przewiduje jako warunku tego zwolnienia uprzedniego powiadomienia wierzyciela o przyznanym uprawnieniu. Nie odsyła także do przepisów ustawy abonamentowej, w zakresie powiadomienia o przysługującym zwolnieniu z przedmiotowej opłaty.

Z przedstawione powyżej regulacji prawnych wynikają dwa rodzaje zwolnień od opłaty abonamentowej za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych. Zwolnienie od opłaty abonamentowej, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy abonamentowej - warunkowane złożeniem stosownego oświadczenia o spełnieniu warunku do korzystania z tego zwolnienia i przedstawienia odpowiedniego dokumentu.

Zwolnienie z opłaty za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych przysługujące inwalidzie wojennemu, o którym mowa w art. 23a ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. Zwolnienie, która ta ustawa nie uzależnia od złożenia stosownego oświadczenia o spełnieni warunku do korzystania z tego zwolnienia i przedstawienia odpowiedniego dokumentu.

Jak podnosi skarżący, czego organy nie negują, przysługuje mu "zwolniony z mocy prawa z obowiązku ponoszenia opłat abonamentowych", gdyż od 7 lipca 1992 r. posiada status kombatanta. Na potwierdzenie tego faktu dołączył kserokopię zaświadczenia uprawniającego do korzystania z ulg o nr (...) wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Podnosi, że jego sytuacja dotyczy zwolnienie o którym mowa w art. 23a ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Wskazuje to, że w sprawie nie mamy do czynienia, jak chcą organy, z sytuacją o której mowa w art. 4 ustawy abonamentowej.

W tym stanie, w świetle powyżej przeprowadzonych ustaleń, nie można jednoznacznie uznać (jak to uczyniły organy), że strona nie może korzystać ze zwolnienia od opłaty abonamentowej, ponieważ nie złożyła stosownego oświadczenie o spełnianiu warunku do korzystanie z tego uprawnienia, stosownie do postanowień art. 4 ust. 3 ustawy abonamentowej, bez rozważanie jego sytuacji w świetle art. 23a ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Wskakuje to na brak wszechstronnego wyjaśnienia stanu faktycznego odnośnie sytuacji skarżącego, a także rozważenia wszystkich podstaw prawnych w sprawie. W konsekwencji nie pozwała to uznać, że obowiązek objęty wskazanym tytułem wykonawczym istnieje i jest wymagalny, bo strona nie powiadomiła o przysługującym uprawnieniu właściwego operatora pocztowego, a tym samym, że postępowanie egzekucyjne nie może być umorzone.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. Orzeczenie w pkt I znajduje umocowanie w art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c w związku z art. 134 i 135 p.p.s.a. Orzeczenie w pkt II, w art. 200 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.