Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2588237

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
III SA/Wr 235/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA.

Sędziowie WSA: Anna Moskała, Anetta Chołuj, Maciej Guziński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 2 sierpnia 2018 r. sprawy ze skargi E. P. na uchwałę Zarządu Województwa D. z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie nieuwzględnienia protestu od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

E. P. (skarżąca, wnioskodawca) zgłosiła do dofinansowania projekt pod nazwą "(...)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa D. 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa - 10 Edukacja, działanie - 10.3 Poprawa dostępności i wspierania uczenia się przez całe życie, poddziałanie - 1.5 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i poza formalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji.

Pismem z dnia (...) grudnia 2017 r. Dyrektor Wydziału Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa D. poinformował skarżącą, że wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został negatywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów. Wskazano, że spełnił on kryteria wyboru projektów, ale nie uzyskał wymaganej najwyższej liczby punktów wśród projektów złożonych w subregionie L. Obszar Inwestycji. Wniosek nie został rekomendowany do dofinansowania.

Pismem z dnia (...) stycznia 2018 r. skarżąca złożyła protest, w którym zakwestionowała ocenę kryteriów merytorycznych wniosku: nr 3, nr 5, nr 9 i nr 10 oraz w zakresie oceny następujących kryteriów merytorycznych wniosku o dofinansowanie "A": nr 2, nr 3, nr 5, nr 8, nr 9, kryterium premiujące nr 2, a także podniosła zarzuty o charakterze proceduralnym. Skarżąca wskazała także, że "A" złożyła nieprawdziwe oświadczenia we wniosku o dofinasowanie nr (...).

Uchwałą nr (...) z dnia (...) kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa D., działając na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, art. 125 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz.UE.L 347 z 20.12.2013, z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 9 ust. 2 pkt 2 i art. 55 pkt 1, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), nie uwzględnił protestu wnioskodawcy.

W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia Zarząd w pierwszej kolejności odniósł się do zarzutu naruszenia art. 87 ust. 1 w zw. z art. 7 Konstytucji RP w zw. z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy wdrożeniowej, poprzez oparcie Informacji o negatywnej ocenie wniosku na podstawie systemu realizacji, który nie ma charakteru przepisów prawa powszechnie obowiązującego i nie znajdujących zastosowania do projektu Wnioskodawcy, tj. Regulaminu konkursu i jego załączników, Regulaminu KOP, Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, Kryteriów Wyboru Projektów (strona skarżąca powołała się przy tym na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r., sygn. akt P 1/11). Zarząd wskazał, że w wyroku WSA w W z (...) stycznia 2018 r. (sygn. akt (...)) stwierdzono, że system realizacji nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego, gdyż akt ten nie mieści się w katalogu źródeł prawa określonym w art. 87 Konstytucji i nie jest wydawany przez organ, który ma konstytucyjne upoważnienie dla wydawania przepisów prawa. Dokumenty systemu realizacji programu operacyjnego mogą natomiast regulować stosunki pomiędzy instytucjami realizującymi poszczególne zadania w ramach danego programu operacyjnego, na zasadach właściwych dla aktów kierownictwa wewnętrznego lub też, w sposób względnie obowiązujący, wyznaczać prawa i obowiązki beneficjentów na podstawie umów o dofinansowanie albo decyzji o dofinansowanie projektu. W konsekwencji Zarząd za bezzasadny uznał zarzut o działaniu organu z naruszeniem przepisów ustawy zasadniczej. Regulamin konkursu, w tym Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie został bowiem stworzony w oparciu o przepisy ustawy wdrożeniowej.

Skarżąca podniosła także zarzut nieprzeprowadzenia negocjacji. W tym zakresie Zarząd wskazał, że specyfika konkursu (...) pozwalała na dofinansowanie wyłącznie jednego projektu na terenie każdego z subregionów dolnośląskich co oznacza, że dla 8 subregionów do dofinansowania wybrano łącznie 8 projektów. Zgodnie z Regulaminem konkursu alokacja przeznaczona na L. Obszar Interwencji wynosiła (...) EUR, tj. (...) PLN. Wnioskodawca, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w L. Obszarze Interwencji to firma "A", którego kwota wnioskowanego dofinansowania, tj. (...) zł wyczerpała kwotę przeznaczoną na dofinansowanie w ramach tego Obszaru, a zgodnie z Regulaminem KOP (...) Negocjacje są prowadzone:

1)

do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie (IOK może negocjować z większą niż wynika to z dostępnej w danym momencie alokacji na konkurs liczbą wnioskodawców, których projekty skierowano do negocjacji (nawet jeśli nie ma oceny strategicznej). Kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów można także interpretować jako sumę pierwotnej alokacji na konkurs wskazanej w jego regulaminie oraz kwoty, o którą może ewentualnie zostać zwiększona ta alokacja (zgodnie z wiedzą IOK) poczynając od projektu, który uzyskał najlepszą ocenę na etapie oceny merytorycznej i został skierowany do negocjacji, albo

2)

w przypadku, gdy w ramach danego konkursu przeprowadzany będzie etap oceny strategicznej - w odniesieniu do wszystkich projektów skierowanych przez oceniających do negocjacji (...)

W konsekwencji organ wskazał, że mając na uwadze zapisy Regulaminu KOP i biorąc pod uwagę specyfikę konkursu, negocjacje były prowadzone do wyczerpania kwoty przeznaczonej dla każdego z poszczególnych obszarów interwencji, a "A", która zajęła pierwsze miejsce na liście rankingowej w ramach L. Obszaru Interwencji tę kwotę wyczerpała. Bezcelowe zatem byłoby kierowanie do negocjacji innych projektów, które zajęły niższą pozycję na liście rankingowej. Ponadto - w ocenie organu, skierowanie do negocjacji wniosku skarżącej nie zmieniłoby jej pozycji na liście rankingowej, bowiem Wnioskodawca - "A" uzyskał (...) pkt, a w przypadku konkursu (...) nie było możliwości przyznawania punktów warunkowych na etapie oceny merytorycznej. Zarząd podkreślił także, że oceniający kierując projekt do negocjacji wskazują zakres negocjacji, podając, jakie korekty należy wprowadzić w projekcie lub jakie informacje i wyjaśnienia dotyczące określonych zapisów we wniosku KOP powinna uzyskać od wnioskodawcy w trakcie negocjacji, aby mogły zakończyć się one wynikiem pozytywnym oraz wyczerpująco uzasadniają swoje stanowisko. Oznacza to, że punktacja uzyskana na etapie oceny merytorycznej przez projekty biorące udział w konkursach jest ostateczna, a negocjacje mają jedynie na celu skorygowanie wniosków w zakresie wskazanym przez Oceniających, w ramach przygotowań do podpisania umów o dofinansowanie.

Odnośnie zarzutu Wnioskodawcy, zgodnie z którym wniosek "A" nie został skierowany do negocjacji Zarząd przypomniał, że zgodnie z Regulaminem KOP, do negocjacji kierowane są wnioski, które uzyskały taką rekomendację od Oceniających, a z analizy Kart oceny merytorycznej obydwu Oceniających wniosek "A" wynika, że żaden z nich nie skierował go do negocjacji. Podsumowując Zarząd stwierdził, że zarzuty Wnioskodawcy są niezasadne, gdyż nie zostały naruszone zasady prowadzenia negocjacji, określone w dokumentacji konkursowej.

Skarżąca zarzuciła w proteście, że "A", której projekt jako jedyny został zakwalifikowany do dofinansowania rozpoczęła swoją działalność w (...) r. przy czym zgodnie ze składanymi przezeń w Krajowym Rejestrze Sądowym sprawozdaniami finansowymi, zajmuje się składaniem wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych, a także doradztwem w tym zakresie. Zgodnie z informacjami zawartymi w składanych przez spółkę dokumentach w profilu jej faktycznie wykonywanej działalności nie mieści się działalność będąca przedmiotem konkursu dla Działania 10.3. Skarżąca dodała, że wobec spółki "A" zostało wszczęte postępowania przymuszającego przez sąd rejestrowy z uwagi na nieskładanie we właściwych terminach sprawozdań finansowych.

Odnosząc się do tego zarzutu Zarząd zauważył, że zgodnie z Regulaminem KOP: Ocena spełnienia kryteriów wyboru projektów przez dany projekt dokonywana jest na podstawie wniosku i dołączonych do niego załączników (o ile były wymagane przez IOK). Oceniający dokonują oceny projektu w oparciu o informacje zamieszczone we wniosku o dofinansowanie, który ma charakter oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej. Ponadto w Regulaminie konkursu wskazano, że samo złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie (...) oznacza potwierdzenie zgodności oświadczeń zawartych w dokumencie (i załącznikach, które stanowią jego integralną część) ze stanem faktycznym. Zarząd podkreślił, że oceniający dokonują oceny wniosku w domniemaniu prawdziwości zamieszczonych w nim informacji, a Regulamin pracy KOP nie obliguje do weryfikacji ich pod kątem zgodności z prawdą. Odnosząc się do informacji, iż wobec "A" wszczęto postępowanie przymuszające, Zarząd poinformował, że fakt nieskładania w terminach sprawozdań finansowych nie świadczy o złej sytuacji finansowej spółki, ale o niedopełnieniu przez nią obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości.

Wnioskodawca zarzucił także w proteście, że w trakcie procedury konkursowej wystąpiła okoliczność budząca wątpliwości, co do bezstronności IOK przy przeprowadzeniu konkursu. Podkreślił, że wyniki konkursu zostały opublikowane w dniu (...) listopada 2017 r. jednak zachodzi podejrzenie, że "A" w sposób nieuprawniony pozyskała informację o wynikach konkursu co najmniej na dwa tygodnie przed oficjalnym ogłoszeniem wyników, bowiem w dniu (...) listopada 2017 r., wystąpiła do właściwego sądu rejonowego z wnioskiem o pilną zmianę danych w tym rejestrze, polegającą na dokonaniu wpisu nowego składu zarządu spółki, uzasadniając to faktem: "(...)".

Zarząd po przenalizowaniu dokumentacji w sprawie stwierdził, że nie znalazł dowodów na potwierdzenie zarzutów Wnioskodawcy, że w trakcie przeprowadzania konkursu przez IOK doszło do naruszeń procedury wyboru projektów, w tym do przecieku informacji o wynikach konkursu przed ich ogłoszeniem. Zarząd podkreślił, że wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu były oceniane przez dwóch niezależnych ekspertów zewnętrznych, a nie przez pracowników IOK. Osoby oceniające wnioski zostały wyłonione w losowaniu przeprowadzonym przez Przewodniczącego KOP, zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie KOP, a przed przystąpieniem do oceny podpisały deklaracje bezstronności i poufności. W opinii Zarządu nie ma podstaw by stwierdzić, że zaszły okoliczności świadczące o wystąpieniu nieprawidłowości w przebiegu prac KOP bądź, takie które poddają w wątpliwość bezstronność ekspertów oceniających wnioski oraz pracowników IOK zaangażowanych w KOP. Ponadto Zarząd stwierdził, że załączona przez wnioskodawcę do protestu kopia pisma " z dnia (...) listopada 2017 r., nie stanowi dowodu na potwierdzenie, że doszło do nieuprawnionego przecieku informacji o wynikach konkursu. W dalszej części rozstrzygnięcia odniesiono się do zarzutów w zakresie oceny spełnienia wskazanych kryteriów.

W zakresie kryterium merytorycznego nr 3 - Kryterium osiągnięcia skwantyfikowanych rezultatów: Czy zaplanowane w ramach projektu wartości wskaźników są adekwatne w stosunku do potrzeb i celów projektu, a założone do osiągnięcia wartości są realne? wnioskodawca na 6 punktów możliwych do zdobycia uzyskał po 5 pkt od I i II Oceniającego. Oceniający stwierdzili, że Wnioskodawca nie uwzględnił wskaźników umożliwiających rozliczenie stawki jednostkowej np. liczba godzin zajęć z danego (...). Wnioskodawca podniósł natomiast w proteście, że wskazał wszystkie obowiązkowe wskaźniki oraz że z punktu widzenia celu i charakteru projektu umieszczanie wskaźników umożliwiających rozliczanie stawek jednostkowych jest niezasadne. Wnioskodawca podkreślił, że wskaźniki produktu i rezultatu odnoszą się przede wszystkim do uczestników projektu, a nie liczby zrealizowanych godzin szkolenia. Ponadto argumentował, że wskaźniki nieobligatoryjne zostały zastrzeżone do uznania Wnioskodawcy, dlatego biorąc pod uwagę niejednoznaczność zapisów dokumentacji konkursowej powinny być interpretowane na korzyść Wnioskodawcy. W tym kontekście Zarząd podkreślił, że oprócz wymienionych na liście rozwijanej wskaźników, Wnioskodawcy powinni określać także własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką danego projektu, które w pełni oddadzą charakter zaplanowanego wsparcia. W opinii Zarządu takie wskaźniki jak "(...)" są istotne z punktu widzenia rozliczenia godzin szkoleniowych zaplanowanych przez Wnioskodawcę, zwłaszcza że jest ich bardzo dużo (ok. (...) godzin), a Wnioskodawca zaplanował zajęcia w zakresie aż (...) i (...) w dwóch edycjach. Wskaźniki te pozwoliłyby ocenić, czy zaplanowane w projekcie wsparcie zostało zrealizowane w zakładanej liczbie godzin w ramach poszczególnych kursów. Ponadto, brak tych wskaźników utrudnia monitorowanie postępu rzeczowego projektu, co się przekłada również na monitoring postępu finansowego. W ocenie organu oceniający mieli podstawy by uznać, że we wniosku brakuje wskaźników projektowych, które w pełni oddawałyby charakter zaplanowanego wsparcia. Oceniający nie popełnili uchybienia odejmując za to punkty, ich ocena bowiem nie wykracza poza zakres wymogów dokumentacji konkursowej.

Odnosząc się do zarzutu Wnioskodawcy, że w projekcie "A" również nie zawarto wskaźników związanych ze stawkami jednostkowymi, a pomimo, to projekt ten w Kryterium nr 3 otrzymał maksymalną liczbę punktów, Zarząd wskazał, że takie wskaźniki zostały przypisane do poszczególnych zadań w projekcie "A".

Kolejny zarzut podniesiony w proteście dotyczył kryterium merytorycznego nr 5 - Kryterium trafności: Czy we wniosku o dofinansowanie projektu przedstawiono wystarczający opis: zadań realizowanych w ramach projektu; uzasadnienia potrzeby realizacji zadań w kontekście przedstawionej diagnozy; wartości wskaźników, które zostaną osiągnięte w ramach zadań (jeśli dotyczy); roli partnerów w realizacji poszczególnych zadań jeśli przewidziano ich realizację w ramach partnerstwa wraz z uzasadnieniem (jeśli dotyczy); trwałości i wpływu rezultatów projektu (jeśli dotyczy)? Wnioskodawca na 14 punktów możliwych do zdobycia uzyskał po 12 pkt od I i II Oceniającego. I Oceniający stwierdził: Tytuły i opisy zadań 5,6,7 i 8 - opis dotyczy certyfikacji, a tytuł sugeruje, że chodzi realizację szkolenia. Do zadań nr 1,2,3 (oraz ew. 5,6,7 i 8), nie przyporządkowano wskaźników związanych z możliwością udziału we wsparciu osób z niepełnosprawnościami (tj.: "liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami" oraz "liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" - ten wskaźnik jest tylko przy zad. 4). Przy zadaniu 1,2 i 3 (oraz ew. 5, 6 i 7) Wnioskodawca nie uwzględnił wskaźników umożliwiających rozliczenie stawki jednostkowej np.: liczba godzin zajęć z danego (...), liczba stawek jednostkowych. II Oceniający stwierdził: Na podstawie informacji przedstawionych we wniosku można stwierdzić, że odpowiednio w zadaniach 5,6,7 i 8 tytuł ich dotyczy II edycji szkoleń, a opis certyfikacji - co jest kwestią rozbieżną i należy ją ujednolicić. Do zadań nie przyporządkowano wszystkich adekwatnych wskaźników realizacji celu, tj. w związku z możliwością zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień wobec uczestników projektu, którymi mogą być także osoby z niepełnosprawnościami, do zadania 1,2,3 i 4 (i ew. w zależności od wyjaśnień do zad.5, 6, 7 i 8) wymagane jest przyporządkowanie dwóch wskaźników: "Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami" oraz "Liczba obiektów dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami". Do zadań nr 1, 2 i 3 (i ew. w zależności od wyjaśnień pod zad. 5, 6 i 7) dotyczącymi realizacji szkoleń (...) należy dodać wskaźniki pokazujące pomiar postępu zadań w zakresie rozliczenia stawek jednostkowych np. liczba godzin zajęć z (...), liczba godzin zajęć z (...), liczba godzin zajęć z (...), liczba stawek jednostkowych z (...)/(...)/(...) (...).

Wnioskodawca w proteście wskazał, że założył (w punkcie 3.1.2 Projektu), że wskaźnik ten w ogóle nie będzie osiągnięty w Projekcie (wartość "0"), stąd też określenie jego wartości w pkt 4 Projektu było bezprzedmiotowe. Wnioskodawca zarzucił ponadto, że w projekcie "A" również nie zawarto wskaźników związanych ze stawkami jednostkowymi oraz wskaźników dotyczących niepełnosprawności, a pomimo to projekt ten w Kryterium nr 5 otrzymał maksymalną liczbę punktów.

W tym kontekście Zarząd wskazał, że przeanalizował treść wniosku w punkcie 4.1 zadania. Nazwa zadania nr 1: Kursy (...) - I edycja nie zgadza się z jego Szczegółowym opisem: Opis dotyczy edycji I i II. Ponadto w zadaniu tym znajduje się odwołanie do Zadania nr 5: cd opisu w Zad. 5, przy czym nazwa Zadania nr 5 - Kurs (...) - II edycja nie zgadza się z Szczegółowym opisem zadania, który zawiera opis certyfikacji, a nie II edycji kursu. Tożsame błędy występują w zadaniach nr 2, 3, 6, 7, 8. Ponadto Zarząd zauważył, że wskaźniki przypisane do zadań nr 5, 6, 7, 8 nie są spójne z opisem tych zadań, np. brak jest wskaźników dotyczących liczby wydanych certyfikatów. Oceniający mogli mieć trudności w interpretacji opisów poszczególnych zadań, gdyż zostały one opisane w sposób nieuporządkowany i rozwlekły. Wnioskodawca powinien pamiętać, że na ocenę wniosku mają wpływ nie tylko jakość i ilość zawartych w nim informacji, ale także sposób ich przedstawienia. Dodatkowo w odniesieniu do kwestii dotyczącej wskaźników odnoszących się do niepełnosprawności Zarząd poinformował, że gdyby Wnioskodawca zamieścił we wniosku stwierdzenie, którym posłużył się w proteście: "Wnioskodawca założył (...), że wskaźnik ten w ogóle nie będzie osiągnięty w Projekcie (...)" wniosek odpadłby na etapie oceny formalnej, na kryterium dostępu nr 4. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ podkreślił ponadto, że Wnioskodawca założył, że w projekcie weźmie udział (...) osób niepełnosprawnych dlatego powinien również uwzględnić je we wskaźnikach przypisanych do poszczególnych zadań. Wnioskodawca przypisał wskaźnik "Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" tylko do zadania nr 4. Zarząd nie zgodził się natomiast z Oceniającymi w kwestii tego, że Wnioskodawca miał obowiązek przypisać do zadań wskaźnik: Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż specyfika tego wskaźnika, zakłada możliwość zmiany wartości wskaźnika w trakcie realizacji projektu i przypisanie go do adekwatnego zadania. Zarząd podtrzymał przy tym swoje stanowisko w sprawie wskaźników dotyczących stawek jednostkowych, wyrażone przy rozpatrywaniu zarzutów dotyczących kryterium nr 3. Wnioskodawca nie przypisał do poszczególnych zadań wskaźników "Liczba godzin z danego (...)", w związku z czym nie jest w stanie wyliczyć, czy liczba godzin realizacji poszczególnych kursów zostanie osiągnięta. Podsumowując powyższe, Zarząd stwierdził, że jeden z zarzutów obydwu Oceniających dotyczących wskaźników projektu jest niezasadny, niemniej jednak liczba punktów odjętych przez Oceniających (po 2 pkt) jest adekwatna do skali i rodzaju uchybień w tym kryterium. Wnioskodawca w sposób chaotyczny opisał poszczególne zadania, części z zadań przypisał nieadekwatne wskaźniki, nie przypisał do zadań wskaźników mierzących stawki jednostkowe oraz tylko do jednego Zadania przypisał wskaźnik dotyczący liczby obiektów dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego projektu "A" Zarząd wskazał, że wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy, we wniosku tej spółki wskaźniki związane ze stawkami jednostkowymi zostały przypisane do poszczególnych zadań.

Kolejny zarzut dotyczył kryterium merytorycznego nr 9 Kryterium doświadczenia: Czy Wnioskodawca lub partnerzy w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie, posiadają doświadczenie w realizacji przedsięwzięć, w tym przedsięwziąć finansowanych ze środków innych niż środki funduszu UE: w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu oraz na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu oraz na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu? Wnioskodawca na 15 punktów możliwych do zdobycia otrzymał po 14 pkt od I i II Oceniającego. Zarząd uznał, że liczba punktów odjętych przez Oceniających jest nieadekwatna do skali uchybienia, gdyż ze sposobu sformułowania informacji w części 4.3 wniosku wynika, które instytucje mogą potwierdzić potencjał Wnioskodawcy i w konsekwencji podwyższył punktację o 1 pkt w stosunku do punktów przyznanych przez każdego z Oceniających.

W odniesieniu do zarzutu Wnioskodawcy, iż Oceniający nie wywiązali się z obowiązku rzetelnej oceny, gdyż nie zweryfikowali, czy "A" zrealizowała projekty, które wymieniła w swoim wniosku Zarząd wyjaśnił, że wnioski o dofinansowanie są oświadczeniami woli wnioskodawców, złożonym pod groźbą odpowiedzialności karnej i Oceniający nie weryfikują ich pod kątem tego, czy informacje w nim zamieszczone są zgodne ze stanem faktycznym a jedynie, czy treść wniosku odpowiada wymogom określonym w dokumentacji konkursowej.

W zakresie Kryterium merytorycznego nr 10 - kryterium budżetu projektu (Czy budżet projektu został sporządzony w sposób prawidłowy?) wnioskodawca na 8 punktów możliwych do zdobycia otrzymał po 6 pkt od I i II Oceniającego. W ramach tego kryterium weryfikacji podlega zgodność budżetu z wymogami zawartymi w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, regulaminie konkursu oraz zapisami instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo w ramach kryterium bada się prawidłowość stosowania kwot ryczałtowych oraz stawek jednostkowych w przypadkach projektów spełniających warunki ich stosowania. I i II Oceniający stwierdzili, że Wnioskodawca nieprawidłowo nazwał wydatki w budżecie w zadaniach: nr 1 (poz. 1-3), nr 2 (poz. 7-9), nr 3 (poz. 13-15), nr 5 (poz. 25-27), nr 6. Zarząd stwierdził, że zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie: (...) gdy w ramach projektu łączone będą różne formy rozliczania wydatków (np. stawki jednostkowe i kwoty ryczałtowe, czy stawki jednostkowe i wydatki rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów), każda z nich powinna być uwzględniona w oddzielnym zadaniu (...) Tymczasem Wnioskodawca w ramach części zadań połączył różne formy rozliczania wydatków, przykładowo w Zadaniu nr 1 "Kursy (...) - I edycja" trzy pozycje dotyczące kursu (...) będą rozliczane za pomocą stawek jednostkowych, a trzy kolejne, w tym Podręczniki i ćwiczenia oraz Egzamin certyfikacyjny, na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów. Tym samym Wnioskodawca nie spełnił wymogu zamieszczonego w Instrukcji, zgodnie z którym odrębnymi Zadaniami powinny być: Zakup podręczników, kursy (...), certyfikacja. Podsumowując ocenę I i II Oceniającego względem Kryterium merytorycznego nr 10, po analizie uzasadnienia tej oceny oraz zarzutów Wnioskodawcy Zarząd stwierdził, że ocena została przeprowadzona w sposób prawidłowy.

W proteście wnioskodawca zarzucił także naruszenie art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej w związku z uchybieniem postanowieniom dokumentacji konkursowej - Kryteriom wyboru projektów stanowiących załącznik do Regulaminu konkursu, tj. w zakresie kryteriów merytorycznych nr 2, 3, 5, 8, 9 oraz kryterium premiującego nr 2, poprzez przyznanie maksymalnej oceny innemu Wnioskodawcy - "A" o. w sytuacji, w której dane zawarte we wniosku tej Spółki na to nie pozwalały.

Kryterium merytoryczne nr 2 - Kryterium celowości projektu: Czy potrzeba realizacji projektu jest wystarczająco uzasadniona i odpowiada na zdiagnozowany problem? Dodatkowo w przypadku projektów o wartości dofinansowania co najmniej (...) złotych: Czy przedstawiono wystarczający opis ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu oraz zaplanowanych w ramach projektu działań zaradczych?

Obydwaj Oceniający stwierdzili, że kryterium to zostało przez wniosek "A" spełnione i przyznali maksymalną liczbę punktów. Wnioskodawca zarzucił natomiast, że dane przedstawione w pkt 3.1 Wniosku są bardzo ogólnikowe i w przeważającej mierze stanowią zbitkę niepowiązanych ze sobą zarówno obszarowo (wnioskodawca podaje raz dane ogólnopolskie raz dane z obszaru całego województwa) jak i problemowo badań. Co więcej badania powoływane we wniosku są nieaktualne co najmniej od kilku lat. Zarząd zauważył, że większość danych, na które powołała się "A" pochodzi z okresu 2014-2016 r. - zatem są to dane aktualne. Ponadto większość z nich dotyczy D. Niezrozumiałe - w ocenie Zarządu są zastrzeżenia Wnioskodawcy wobec przeprowadzonego przez "A" badania telefonicznego na grupie (...) osób, skoro Wnioskodawca sam posłużył się podobną metodą badawczą. Wnioskodawca przedstawił tezę, że badanie "A" dotyczy jedynie grupy 50+, podczas gdy z treści wniosku wynika, że w ankiecie wzięły udział również osoby z niskimi kwalifikacjami. Wnioskodawca postawił zarzut, że wyniki badania są "mało wiarygodne", ale nie przedstawił żadnych argumentów, które mogłyby to potwierdzić. Podsumowując ocenę wniosku o dofinansowanie nr złożonego przez "A" w ramach Kryterium merytorycznego nr 2, po analizie uzasadnienia tej oceny przez Oceniających oraz zarzutów Wnioskodawcy Zarząd stwierdził, że ocena została przeprowadzona w sposób prawidłowy.

W zakresie spełnienia przez wniosek "A" kryterium merytorycznego nr 3 Wnioskodawca zarzucił brak wskazania we wniosku "A" wskaźników umożliwiających rozliczenie stawek jednostkowych. Obydwaj Oceniający stwierdzili, że kryterium to zostało przez wniosek "A" spełnione i przyznali maksymalną liczbę punktów. Zarząd po dokonaniu oceny, stwierdził, że wniosek zawiera wskaźniki związane ze stawkami jednostkowymi. "Liczba godzin zajęć z (...) przeprowadzona w projekcie", "Liczba godzin zajęć z (...) przeprowadzona w projekcie", "Liczba godzin zajęć z (...) przeprowadzona w projekcie", "Liczba godzin zajęć (...) przeprowadzona w projekcie". W konsekwencji uznał zarzut za nieuzasadniony.

Obydwaj Oceniający stwierdzili, że wniosek "A" spełnił kryterium merytoryczne nr 5 i przyznali maksymalną liczbę punktów. Odnosząc się do podniesionego przez wnioskodawcę zarzutu dotyczącego mechanizmu racjonalnych usprawnień Zarząd wskazał, że nieprzypisanie tego wskaźnika do poszczególnych zadań nie stanowi uchybienia z uwagi na specyfikę tego wskaźnika, tj. wartość "0" i możliwości jej zmiany w trakcie realizacji projektu. W związku z tym Oceniający nie mieli podstaw by podnieść taki zarzut w ramach tego kryterium. Zarzut Wnioskodawcy był zatem niezasadny. Odnosząc się natomiast do zarzutu Wnioskodawcy dotyczącego nieprzypisania wskaźników przez "A" Zarząd podkreślił, że wskaźniki związane ze stawkami jednostkowymi zostały przypisane do poszczególnych zadań, tj.: Zadanie nr 1 - "Liczba godzin zajęć z (...) przeprowadzona w projekcie", Zadanie nr 2 - "Liczba godzin zajęć z (...) przeprowadzona w projekcie", Zadaniem nr 3 - "Liczba godzin zajęć z (...) przeprowadzona w projekcie", Zadanie nr 6 - "Liczba godzin zajęć (...) przeprowadzona w projekcie". Podsumowując ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego przez "A" w ramach Kryterium merytorycznego nr 5, po analizie uzasadnienia tej oceny przez Oceniających oraz zarzutów Wnioskodawcy Zarząd stwierdził, że ocena została przeprowadzona w sposób prawidłowy.

W ocenie Wnioskodawcy wadliwa była także ocena kryterium merytorycznego nr 8, bowiem deklaracja "A" dotycząca potencjału finansowego jest nieprawdziwa. Wnioskodawca na podstawie sprawozdań finansowych spółki "A" ustalił, że "A" nie zatrudnia żadnych pracowników, nie ma żadnego majątku, osiąga przychody jedynie świadcząc usługi na rzecz podmiotów z nią powiązanych, ma tylko jednego kontrahenta, jej jedynym celem jest wyłącznie przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, sprawozdania finansowe Spółki są niewiarygodne i pełne błędów, ani strata ani zysk Spółki za 2015 r. nie został w żaden sposób odnotowany w bilansie Spółki za 2016 r., a ponadto w 2015 r. w stosunku do Spółki sąd rejestrowy wszczął postępowanie przymuszające w związku z nieskładaniem sprawozdań. W ocenie Zarządu zarzuty Wnioskodawcy są bezpodstawne. Zarząd podkreślił, że ocena merytoryczna wniosku została przeprowadzona w oparciu o zapisy wniosku, zgodnie ze standardami określonymi w Regulaminie konkursu, w Wyciągu z kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.3 oraz w Regulaminie pracy KOP. Przeprowadzanie oceny merytorycznej wniosku w oparciu o dodatkowe dokumenty lub informacje, które nie zostały wskazane w Regulaminie konkursu wiązałoby się z naruszeniem przez Oceniających zasady równego traktowania Wnioskodawców oraz złamaniem Regulaminu pracy KOP. Odnosząc się do zarzutu dotyczącego opisu potencjału kadrowego Spółki Zarząd zauważył, że istnieje niespójność w zapisach wniosku "A" w zakresie okresu współpracy lidera projektu z księgowym oraz ze specjalistą ds. rekrutacji i certyfikacji, niemniej jednak przedmiotem oceny w ramach Kryterium Potencjału nie jest ocena długości okresu współpracy wnioskodawcy z osobami zaangażowanymi do projektu, ale ich wykształcenie, doświadczenie oraz forma zaangażowania w projekcie. W związku z tym, uchybienie wskazane przez Wnioskodawcę nie powinno skutkować odjęciem punktacji w ramach przedmiotowego kryterium. Biorąc to pod uwagę, Zarząd stwierdził, że ocena tego kryterium została przeprowadzona w sposób prawidłowy.

Odnosząc się do zarzutu Wnioskodawcy w zakresie oceny kryterium merytorycznego nr 9, dotyczącego braku weryfikacji przez Oceniających informacji zamieszczonych we wniosku "A" Zarząd wskazał, że Oceniający dokonując oceny merytorycznej wniosku są związani jego treścią i nie są zobowiązani Regulaminem KOP do weryfikacji, czy informacje w nim zamieszczone są zgodne ze stanem faktycznym.

Kolejny zarzut dotyczył Kryterium premiującego nr 2: Czy Wnioskodawca zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie na terenie województwa d. co najmniej 2 przedsięwzięcia w obszarze merytorycznym i dla grupy docelowej objętej interwencją projektową, w ramach których osiągnął zakładane w ramach przedsięwzięcia cele? Kryterium ma za zadanie premiować Wnioskodawców posiadających doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na obszarze województwa d. Przedsięwzięciem jest działanie podjęte w jakimś celu, którego wynikiem są konkretne rezultaty.

Obydwaj Oceniający stwierdzili, że kryterium to zostało przez wniosek "A" spełnione i przyznali maksymalną liczbę punktów. Wnioskodawca zarzucił natomiast, że "A" nie zrealizował żadnego projektu na terenie województwa d. jako lider lub partner. Podważył oświadczenie "A", zgodnie z którym w ostatnich trzech latach uczestniczył jako partner w realizacji projektów finansowanych z innych źródeł niż fundusze europejskie obejmujących kursy (...), a współpraca z "B" oraz "C" w świetle sprawozdań finansowych jest niewiarygodna. Wnioskodawca zarzucił, że projekty określone przez "A" jako referencyjne albo nie istnieją, albo nie zostały zakończone, a projekty w których "A" miałby być partnerem były w całości realizowane przez podmioty powiązane z "A" za pośrednictwem jego właściciela - L. K. Zarząd po przeanalizowaniu zapisów wniosku o dofinansowanie stwierdził, że "A" spełnił kryterium premiujące nr 2, bowiem oświadczył, że w latach 2014-2020 uczestniczył jako Partner w przedsięwzięciach, realizowanych przez "B" oraz "C", na terenie województwa d., a także przedstawił szczegółowe informacje o tematyce projektów, terminach i miejscach ich realizacji oraz osiągniętych rezultatach. Przedstawione informacje spełniają warunki kryterium premiującego nr 2.

Podsumowując ocenę obydwu Oceniających względem wniosku o dofinansowanie projektu strony, po analizie uzasadnień tych ocen oraz zarzutów Wnioskodawcy Zarząd stwierdził, że ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie została przeprowadzona prawidłowo pod względem proceduralnym, w oparciu o zasady obowiązujące w naborach realizowanych w trybie konkursowym przez IOK i nie wystąpiły uchybienia, które uniemożliwiłyby prawidłową ocenę kryteriów wyboru projektów na etapie odwoławczym, ocena została przeprowadzona w sposób prawidłowy w zakresie kryteriów merytorycznych nr 3, nr 5, nr 9 i nr 10. W konsekwencji Zarząd stwierdził, że wniosek o dofinansowanie projektu pn. (...) nie kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania, gdyż nie uzyskał wymaganej, najwyższej liczby punktów wśród projektów, złożonych w ramach Obszaru Interwencji.

W skardze do WSA w W. na rozstrzygnięcie protestu skarżąca zarzuciła:

A. naruszenie art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej w zw. z uchybieniem postanowieniom dokumentacji konkursowej: Kryteriom wyboru projektów, stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu w zakresie kryteriów merytorycznych: (i) Kryterium nr 3 "Kryterium osiągnięcia skwantyfikowanych rezultatów"; (ii) Kryterium nr 5 "Kryterium trafności"; (iii) Kryterium nr 9 "Kryterium doświadczenia"; (iv) Kryterium nr 10 "Kryterium budżetu projektu" (dalej razem jako: "Kryteria") przez nierzetelną i nieprzejrzystą ocenę Projektu polegającą na:

- nieuzasadnionym odjęciu punktów przez oceniających w ramach tych kryteriów i w konsekwencji przyznaniu Projektowi Wnioskodawcy mniejszej liczby punktów, zwłaszcza w sytuacji w której projekt innego Wnioskodawcy firmy "A" pt. "(...)", nr projektu (...) (dalej jako: "(...)") chociaż zawierał te same rzekome uchybienia, które zostały stwierdzone w Projekcie Wnioskodawcy uzyskał w ramach tych samych kryteriów wyższą liczbę punktów i jako jedyny projekt w ramach L.-G. Obszaru Interwencji został wyłoniony do dofinansowania, a dodatkowo (...) zawiera poważne uchybienia również w ramach innych kryteriów i w sytuacji jego prawidłowej oceny nigdy nie zostałby wyłoniony do dofinansowania;

- braku pełnego rozpoznania protestu, w tym dokonania ponownej oceny obydwu projektów, w sytuacji w której informacje przedstawione w proteście powinny prowadzić do dokonania ponownej oceny (...) w ramach kryteriów wyboru projektów stanowiących załącznik do Regulaminu konkursu, w tym kryteriów merytorycznych: nr 8 (Kryterium potencjału), nr 9 (Kryterium doświadczenia), a także kryterium nr 3 (Kryterium osiągnięcia skwantyfikowanych rezultatów), kryterium nr 5 (Kryterium trafności) oraz kryterium premiującego nr 2 (Kryterium doświadczenia) - w sytuacji w której (...) uzyskał w tych kryteriach maksymalną ilość punktów, a już na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie firma "A" nie powinna była uzyskać maksymalnej oceny punktowej tych kryteriów;

- niekorzystnym dla skarżącej interpretowaniu nieostrych postanowień dokumentacji konkursowej

- stawianiu Projektowi Skarżącej wymogów nieujętych w dokumentacji konkursowej;

- braku przypisania wagi poszczególnym uchybieniom stwierdzonym przez oceniających i w konsekwencji dowolnej ocenie kryteriów ocenianych punktowo polegającej na przypisaniu określonej liczby punktów w ramach tych kryteriów bez stosownej gradacji rangi i wagi stwierdzonych uchybień;

- nieproporcjonalnym do stwierdzonych uchybień odjęciu punktów w poszczególnych kryteriach przez ekspertów.

Skarżąca wskazała, że uchybienia te mają charakter istotny gdy uwzględni się fakt, że o negatywnej ocenie Projektu zadecydowało - po postępowaniu odwoławczym 3,5 punktu ((...), jako jedyny uzyskał dofinansowanie z liczbą punktów: (...) (ZARZUT 1];

B. naruszenie art. 57 w zw. z art. 58 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej przez nierzetelne i nieprzejrzyste rozpoznanie Protestu Skarżącej, w szczególności brak wszechstronnego odniesienia się do podniesionych zarzutów, brak samodzielnej oceny Projektu i (...) i braki w uzasadnieniu Rozstrzygnięcia utrudniające, a nawet uniemożliwiające weryfikację jego prawidłowości (ZARZUT 2];

C. naruszenie art. 41 ust. 1 i 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w zw. z art. 5 ust. 4 TUE w zw. z art. 125 ust. 3 lit. a pkt I-III rozporządzenia 1303/2013 przez nierzetelną ocenę Projektu w zakresie kryteriów wskazanych przy Zarzucie 1 i rozpatrzenie protestu Skarżącej polegające na niepełnym, fragmentarycznym i urągającym podstawowym standardom dotyczącym postępowania rozpoznaniu środka odwoławczego Skarżącej przejawiające się w szczególności m.in. w uchybieniach wskazanych przy Zarzucie 1 czym Organ naruszył prawo do dobrej administracji przejawiające się w sprawiedliwym rozpatrzeniu sprawy a także prawidłowym uzasadnieniu negatywnej decyzji oraz zasadę proporcjonalności stosując przy ocenie poszczególnych uchybień w ramach oceny kryteriów sankcje nieproporcjonalne do tych uchybień, co znalazło odzwierciedlenie w arbitralnym przypisaniu przez ekspertów określonej liczby punktów w ramach poszczególnych kryteriów. Szczegółowe uchybienia w zakresie poszczególnych kryteriów zostały opisane przy zarzucie 1 (ZARZUT 3).

D. naruszenie art. 87 ust. 1 w zw. z art. 7 Konstytucji w zw. z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy wdrożeniowej przez jego niewłaściwe zastosowanie poprzez wydanie zaskarżonej informacji na podstawie postanowień systemu realizacji, nie mających charakteru przepisów prawa powszechnie obowiązującego i nie znajdujących zastosowania do oceny Projektu Wnioskodawcy mianowicie m.in. na podstawie: Regulaminu i dokumentacji stanowiącej załączniki do Regulaminu, Regulaminu Pracy KOP dla konkursów współfinansowanych z EFS ogłaszanych przez IZ RPO WD 2014-2020 w ramach RPO WD 2014-2020 (dalej jako: "Regulamin KOP"), Instrukcji oraz Kryteriów w sytuacji, gdy postanowienia tych dokumentów jako nie mające charakteru przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie mogą regulować praw i obowiązków Wnioskodawcy przy czym, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego odnoszącym się do przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. system realizacji programów nie może ustanawiać, choćby pośrednio, praw i obowiązków wnioskodawców, w związku z tym, że składające się nań ww. dokumenty nie mają charakteru aktów prawa powszechnie obowiązującego, a co za tym idzie ocena Projektu i samo Rozstrzygnięcie, w zakresie w jakim odwołuje się do tych dokumentów, zostały wydane bez podstawy prawnej, a zatem naruszają zasadę legalizmu (ZARZUT 4];

E. naruszenie art. 125 ust. 1 rozporządzenia nr 966/2012 oraz art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1303/2013 poprzez dokonanie oceny projektu w sposób dowolny i sprzeczny z zasadą równego dostępu do pomocy przez niezapewnienie Projektowi warunków oceny porównywalnych do innych wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów i w konsekwencji zostały rekomendowane do dofinansowania, w sytuacji w której brak było podstaw do zróżnicowania sytuacji prawnej podmiotów znajdujących się w takim samym położeniu tj. podmiotów, których projekty otrzymały taką samą liczbę punktów, a jedną cechą różnicująca ich sytuację była procedura odwoławcza wszczęta w stosunku do projektu skarżącej, która w żaden sposób zdaniem skarżącej nie mogła jej dyskryminować, wskutek czego nie zapewniono warunków, aby ocena projektów była porównywalna (ZARZUT 5).

Wskazując na powyższe zarzuty skarżąca wniosła o uwzględnienie skargi, stwierdzenie że ocena projektu została przeprowadzona niezgodnie z prawem oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Organ i zasądzenie od Organu na rzecz Skarżącej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Skarżąca bardzo szeroko uzasadniła wniesioną skargę. Podkreśliła w szczególności, że organ przekroczył w sposób rażący termin na rozpoznanie protestu (wniesionego jeszcze w styczniu), prowadzi postępowanie odwoławcze ponad cztery miesiące, występuje do różnych instytucji o informacje, a także podejmuje szereg innych działań, aby następnie przygotować "Rozstrzygnięcie", w którym w co drugim zdaniu wskazuje, że żadne dokumenty nie obligują go do badania projektów pod kątem zgodności z prawdą. Zauważyła, że w proteście podniosła szereg zarzutów świadczących nie tylko o wadliwej ocenie jej Projektu, ale również o wadliwej ocenie innego projektu będącego bezpośrednim konkurentem Skarżącej w tym samym konkursie tj. (...). Zarzuty te, a także podnoszone twierdzenia i argumenty wskazywały na możliwość wystąpienia potencjalnie czynów przestępnych w procedurze oceny (...), a co najmniej na nieprawdziwość szeregu oświadczeń złożonych przez "A" w procesie aplikowania o dofinansowanie. Skarżąca podkreśliła, że podane przez nią okoliczności faktyczne wyraźnie wskazywały na to, że "A" we wniosku o dofinansowanie świadomie podała szereg nieprawdziwych danych i informacji wyłącznie w celu wyłudzenia dotacji, co więcej o tym, że taką dotację otrzyma "A" wiedziała co najmniej na dwa tygodnie przed oficjalnym ogłoszeniem wyników konkursu. W dalszej części skargi skarżąca szeroko odniosła się do dokonanej przez organ oceny w zakresie zakwestionowanych przez nią kryteriów, a także w zakresie oceny wniosku "A".

W obszernej odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie. W szczególności podkreślił, że wniosek o dofinansowanie "A" nie zawierał tożsamych uchybień, jak wniosek o dofinansowanie strony skarżącej. Obydwaj Oceniający bowiem uznali, że kryteria merytoryczne nr 3, 5, 9 i 10 zostały przez "A" spełnione i przyznali mu maksymalną liczbę punktów w tym zakresie. Jak podkreślił organ, Skarżący samodzielnie przeprowadził ocenę wniosku "A" i stwierdził, że wniosek ten zawiera "tożsame uchybienia", co wniosek Skarżącego.

Ustosunkowując się do zarzutu dotyczącego braku pełnego rozpoznania protestu, w tym dokonania oceny obydwu projektów w sytuacji, w której informacje przedstawione w proteście powinny prowadzić do dokonania ponownej oceny projektu "A" w ramach kryteriów nr 3, 5, 8, 9 oraz kryterium premiującego nr 2, organ nie zgodził się ze stanowiskiem strony skarżącej. Organ podkreślił, ze IZ RPO WD rozpatrzyła protest w zakresie kryteriów i zarzutów w nim podniesionych.

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego naruszenia przez organ terminu na rozpatrzenie protestu - organ zauważył, że postępowanie odwoławcze wydłużyło się ze względu na skomplikowany charakter sprawy, na które organ nie miał wpływu. Skarżąca w swoim proteście podniosła wiele zarzutów wobec "A", które wymagały zgromadzenia materiału dowodowego. Wnioskodawca został dwukrotnie poinformowany przez organ w sprawie przedłużenia terminu na rozpatrzenie protestu.

Odnosząc się do podniesionego przez skarżącą zarzutu popełnienia przestępstwa, organ wskazał, że podejrzenie poświadczenia nieprawdy nie oznacza, iż faktycznie do niego doszło, jest to jedynie "podejrzenie". Nie jest prawdą również to, że organ nie wziął pod uwagę materiału dowodowego, bowiem na jego podstawie IZ RPO WD złożyła zawiadomienie do Prokuratury, o czym skarżąca została poinformowana w rozstrzygnięciu protestu. Organ podkreślił także, że oceniający dokonują oceny wniosku w domniemaniu prawdziwości zamieszczonych w nim informacji, a Regulamin pracy KOP nie obliguje do weryfikacji ich pod kątem zgodności z prawdą. Oceniający w trakcie oceny projektu firmy "A" nie byli zobligowani do pozyskania i weryfikacji jej sprawozdań finansowych. Również dokumentacja konkursowa nie stawia wymogu załączania do wniosku dokumentów finansowych, a nawet gdyby Wnioskodawca załączył takie dokumenty, to nie mogłyby one być brane pod uwagę przy ocenie wniosku, gdyż wiązałoby się to ze złamaniem zasady równego traktowania Wnioskodawców.

W piśmie z (...) czerwca 2018 r. organ powołując się na orzecznictwo podkreślił, że wnioskodawca ubiegając się o dofinasowanie obowiązany jest do sporządzenia wniosku zgodnie z dokumentacją konkursową i uwzględnienia w nim wszelkich okoliczności istotnych dla tej oceny na możliwie najwyższym poziomie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie zasługiwała na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwanej dalej "p.p.s.a."), sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. W myśl art. 3 § 3 sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę i stosują środki określone w tych przepisach. Taką ustawą szczególną jest ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 217, zwana dalej "ustawą", ""ustawą wdrożeniową").

Stosownie do art. 61 ustawy w przypadku nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny projektu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, w tym w przypadku, o którym mowa w art. 66 ust. 2 pkt 1, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 p.p.s.a. W myśl art. 61 ust. 8 ustawy w wyniku rozpoznania skargi sąd może:

1)

uwzględnić skargę, stwierdzając, że:

a)

ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwą instytucję, o której mowa w art. 39 ust. 1,

b)

pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione, przekazując sprawę do rozpatrzenia przez właściwą instytucję, o której mowa w art. 55 albo art. 39 ust. 1;

2)

oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia;

3)

umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli jest ono bezprzedmiotowe.

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 określa ogólne reguły postępowania dotyczące wyboru projektów do dofinansowania. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy właściwa instytucja przeprowadza wybór projektów do dofinansowania w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia wszystkim wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania. W myśl art. 37 ust. 2 ustawy projekt podlega ocenie pod względem spełnienia kryteriów wyboru projektów, zatwierdzonych przez komitet monitorujący, zgodnych z warunkami określonymi w art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia ogólnego (czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006), (Dz.Urz.UE.L 347 z 20.12.2013, z późn. zm.). Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym lub pozakonkursowym (art. 38 ust. 1). W trybie konkursowym, a w takim trybie następował wybór projektów w rozpoznawanej sprawie, wniosek o dofinansowanie projektu jest składany w ramach konkursu organizowanego i przeprowadzanego przez właściwą instytucję (art. 39 ust. 1). Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy konkurs jest postępowaniem służącym wybraniu do dofinansowania projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i:

1)

uzyskały wymaganą liczbę punktów albo

2)

uzyskały kolejno największą liczbę punktów, w przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, o których mowa w pkt

1. Konkurs jest przeprowadzany przez właściwą instytucję na podstawie określonego przez nią regulaminu (art. 41 ust. 1 ustawy), który m.in. określa kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia (art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy).

Rozważając zasadność wniesionej skargi, na względzie mieć należy przede wszystkim, wyrażone w art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, zasady oceny projektów. Przepis ten stanowi, że właściwa instytucja przeprowadza wybór projektów do dofinansowania w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania. Zasada ta realizuje się przede wszystkim w obowiązku powszechnie dostępnej i kompletnej informacji o trybie i warunkach wyboru projektów. Pozostaje przy tym w ścisłej korelacji z zasadą rzetelności, nakazującą ustanowienie jasnych i zrozumiałych dla wnioskodawców kryteriów wyboru projektów, zgodność postępowania z ustanowionymi w danym trybie regułami oraz wszechstronne i wyczerpujące uzasadnienie wyboru projektu i dokonanej jego oceny. Nakaz zachowania bezstronności z kolei ustanawia zakaz preferencyjnego traktowania określonych grup lub rodzajów wnioskodawców albo projektów. Zachowany w tym względzie powinien być równy dostęp do informacji, będący emanacją traktatowej zasady równości w dostępie do pomocy w zakresie ubiegania się o dofinansowanie projektów, a reguły i kryteria wyboru projektów powinny być jasne i jednoznaczne, określające w sposób przejrzysty i precyzyjny konsekwencje określonego działania lub zaniechania uczestników konkursu (por. min. wyrok WSA w Kielcach z dnia 25 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Ke 676/17, CBOSA). Zasady określone w art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej mają charakter normatywny i stanowią gwarancję równego traktowania wszystkich potencjalnych beneficjentów pomocy unijnej.

Kontrola sądowoadministracyjna sprowadza się zatem do zbadania, czy dokonana ocena formalno-merytoryczna wniosku oraz negatywne rozpatrzenie protestu, nie narusza powyższych reguł. Oznacza to, że sąd nie jest uprawniony do weryfikacji merytorycznej wniosku (projektu). Kontrola zaś powinna zmierzać do analizy, czy argumentacja oceniającego oraz IZ RPOWP, w zaskarżonym negatywnym rozpatrzeniu protestu, nie jest dowolna i mieści się w granicach logicznego rozumowania, a przy tym czy jest spójna, wyczerpująca (kompletna), odpowiada generalnym standardom prawa, zasadom doświadczenia życiowego, pozostaje w związku z dokumentacją konkursową i ustalonymi kryteriami. Możliwości sądu administracyjnego w sprawach ze skarg na negatywny wynik procedury odwoławczej są ograniczone. Rolą sądu jest w szczególności zbadanie, czy zaskarżona ocena organu została sformułowana w postępowaniu wolnym od naruszeń prawa i odpowiadającym zasadom wyrażonym w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy wdrożeniowej. Sąd nie ma kompetencji do oceny i podważania fachowej wiedzy ekspertów dokonujących merytorycznej oceny projektu. Nie ma bowiem wiedzy specjalistycznej. Nie ma też możliwości dokonywania oceny innych wniosków celem porównania zastosowanych przez organ zasad ich oceny.

Wnoszący protest może kwestionować w proteście oceny wskazanych kryteriów wyboru projektów z tego powodu, że na skutek wadliwej oceny kryteriów co do innego projektu, jego projekt została wybrany do dofinansowania. -uzyskał niższa ocenę. Niemniej Sąd nie jest uprawniony do weryfikacji oceny poszczególnych kryteriów innego podmiotu (niż wnoszącego skargę). Rola Sadu jest zbadanie, czy zakwestionowana ocena odpowiada wyrażonej w art. 37 ustawy zasadzie równego traktowania wnioskodawców w postępowaniu konkursowym.

Podkreślić ponadto należy, że zasadniczo reguła postępowania konkursowego polega na wyłonieniu najlepszego projektu, takiego, który zagwarantuje osiągnięcie we właściwym programie operacyjnym założonego celu. Godzi się przy tym zauważyć, że skoro projekt zostaje zgłoszony w trybie konkursowym, to na podmiocie aplikującym spoczywa ciężar przekonania instytucji - dokonującej wyboru najlepszych z punktu widzenia celów danego priorytetu, w ramach którego organizowany jest konkurs projektów - do wiarygodności swych oświadczeń w aspekcie spełnienia obowiązujących w danym naborze kryteriów. Oceny dokonuje się na podstawie treści wniosku, stąd faktyczna możliwość realizacji wyrażonych w nim intencji wnioskodawcy ma z tej treści wynikać. Rzeczą zatem wnioskodawcy jest takie opracowanie projektu, aby w omawianej materii nie budził wątpliwości (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2015 r., sygn. akt III SA/Wr 181/15).

W kontekście powyższych rozważań, badając legalność oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie strony skarżącej Sąd uznał, że dokonana ocena nie narusza prawa. Ponadto w ocenie Sądu organ rozważył w sposób wyczerpujący zarzuty podniesione przez skarżącą w proteście.

Konkurs w rozpoznawanej sprawie został przeprowadzony na podstawie regulaminu konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa D. 2014 - 2020, Oś priorytetowa 10 "Edukacja", Działanie 10.3 "Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie". Załącznikami do Regulaminu były m.in. Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych uchwałą nr 2/15 z dnia 6 maja 2015 r. Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa D. 2014-2020 i Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 10.3.

W sprawie skarżąca w proteście a następnie w skardze wskazała jako główne dwie grupy zarzutów. Nieprawidłową ocenę w zakresie kryteriów merytorycznych jej wniosku o dofinansowanie: nr 3 "Kryterium osiągnięcia skwantyfikowanych rezultatów", nr 5 "Kryterium trafności, nr 9 "Kryterium doświadczenia", nr 10 "Kryterium budżetu projektu". Nieprawidłową ocenę kryteriów merytorycznych wniosku o dofinansowanie "A" - kryterium nr 2, nr 3, nr 5, nr 8, nr 9 i kryterium premiującego nr 2.

Rozpoznając w pierwszej kolejności zarzuty skarżącej dotyczące oceny wymienionych kryteriów w odniesieniu do jej wniosku, zauważyć trzeba, że podstawą wniesienia protestu, zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy wdrożeniowej, mogą być zarzuty dotyczące kryteriów wyboru projektu, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza. Organ rozpatrujący protest jest związany jego zakresem i ustawa wdrożeniowa nie upoważnia go do dokonywania analizy przeprowadzonej oceny w całokształcie okoliczności sprawy, czy wniosku, lecz tylko w kontekście zarzutów podniesionych w proteście. Organ rozpoznający protest nie może wyjść poza treść środka zaskarżenia, a skoro tak, to również Sąd I instancji rozpoznający skargę na rozstrzygnięcie organu. Zatem złożenie protestu uprawnia do kontroli oceny projektu w zakresie w nim wskazanym" (por. wyroki NSA: z dnia 7 marca 2017 r., sygn. akt II GSK 357/17; z dnia 4 kwietnia 2014 r., sygn. akt II GSK 534/14 i innych wyrokach NSA np. sprawy II GSK 2667/14, II GSK 2668/14). Przypomnień należy, o czym była mowa wcześniej, że Sąd bada czy zaskarżona ocena wniosku strony jest wolna od naruszeń prawa, odpowiada zasadom wyrażonym w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy wdrożeniowej.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jego załącznikami, w ramach kryterium merytorycznego nr 3 - "Kryterium osiągnięcia skwantyfikowanych rezultatów" bada się "Czy zaplanowane w ramach projektu wartości wskaźników są adekwatne w stosunku do potrzeb i celów projektu, a założone do osiągnięcia wartości są realne? Ocena adekwatności polega na weryfikacji, czy zaplanowane wskaźniki wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb i są dobrane odpowiednio do działań zaplanowanych w projekcie, a ich wartość jest satysfakcjonująca z punktu widzenia ponoszonych nakładów oraz zakresu merytorycznego projektu. Ocenie będą podlegały również informacje dotyczące źródeł weryfikacji wskaźników oraz częstotliwości ich pomiaru. IOK dopuszcza możliwość warunkowej oceny spełnienia kryterium i skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie". Skala punktowa wynosi od 0-6. Skarżąca otrzymała po 5 punktów od każdego z Oceniających.

Wnioskodawca podniósł w proteście, a następnie w skardze, że wskazał wszystkie obowiązkowe wskaźniki (co jego zdaniem przyznał drugi z oceniających) oraz że z punktu widzenia celu i charakteru projektu umieszczanie wskaźników umożliwiających rozliczanie stawek jednostkowych jest niezasadne. Wnioskodawca podkreślił, że wskaźniki produktu i rezultatu odnoszą się przede wszystkim do uczestników projektu, a nie liczby zrealizowanych godzin szkolenia. Ponadto zauważył, że wskaźniki nieobligatoryjne zostały zastrzeżone do uznania Wnioskodawcy, dlatego biorąc pod uwagę niejednoznaczność zapisów dokumentacji konkursowej, powinny być interpretowane na jego korzyść.

Rozważając zarzuty dotyczące oceny kryterium nr 3 należy wskazać, że zarówno I jak i II Oceniający stwierdzili, że Wnioskodawca nie uwzględnił we wniosku wskaźników umożliwiających rozliczenie stawki jednostkowej np. liczba godzin zajęć z danego (...). Z Instrukcji wypełniania wniosków wynika natomiast, że w części dotyczącej wskaźników rezultatu i produktu należy określić, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celu głównego projektu poprzez ustalenie wskaźników pomiaru celu. Wskaźniki powinny w sposób precyzyjny i mierzalny umożliwić weryfikację stopnia realizacji celu. Adekwatność doboru wskaźników będzie weryfikowana podczas oceny merytorycznej lub formalno - merytorycznej. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku - oprócz wymienionych na liście rozwijanej wskaźników, Wnioskodawcy powinni określać także własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką danego projektu, które w pełni oddadzą charakter zaplanowanego wsparcia (są to tzw. wskaźniki projektowe). Zgodzić należy się w tym zakresie ze stanowiskiem Zarządu, że takie wskaźniki jak "liczba godzin zajęć z danego (...)" są istotne z punktu widzenia rozliczenia godzin szkoleniowych zaplanowanych przez Wnioskodawcę. Wskaźniki te pozwoliłyby ocenić, czy zaplanowane w projekcie wsparcie zostało zrealizowane w zakładanej liczbie godzin w ramach poszczególnych kursów. W ocenie Sądu Zarząd słusznie przyjął, że oceniający mieli podstawy, by uznać, że we wniosku brakuje wskaźników projektowych, które w pełni oddawałyby charakter zaplanowanego wsparcia. Oceniający nie popełnili uchybienia odejmując za to punkty, ich ocena bowiem nie wykracza poza zakres wymogów dokumentacji konkursowej.

W zakresie kryterium nr 5 "Kryterium trafności" ocenia się "Czy we wniosku o dofinansowanie projektu przedstawiono wystarczający opis: zadań realizowanych w ramach projektu; uzasadnienia potrzeby realizacji zadań w kontekście przedstawionej diagnozy; wartości wskaźników, które zostaną osiągnięte w ramach zadań (jeśli dotyczy); roli partnerów w realizacji poszczególnych zadań jeśli przewidziano ich realizację w ramach partnerstwa wraz z uzasadnieniem (jeśli dotyczy); trwałości i wpływu rezultatów projektu (jeśli dotyczy)? IOK dopuszcza możliwość warunkowej oceny spełnienia kryterium i skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie". Skala punktowa wynosi od 0 - 14. Skarżąca otrzymała po 12 punktów od obu oceniających.

W odniesieniu do tego kryterium skarżąca podniosła (w proteście i w skardze), że oceniający bezpodstawnie "karzą" ją za ten sam zarzut, który został postawiony w kryterium nr 3. Ponownie podkreśliła, że zarzut oceniających związany z brakiem wskaźników umożliwiających rozliczenie stawki jednostkowej - wymogu nie wynikającego z dokumentacji konkursowej - należy uznać za bezprzedmiotowy. Odnosząc się do uchybień w zakresie tytułów poszczególnych zadań (5, 6, 7 i 8) skarżąca zauważyła, że zadania te również odnoszą się do kursów szkoleniowych, ze względu jednak na zaplanowanie dwóch edycji takich kursów i ograniczoną ilość miejsca we wniosku na opis poszczególnych zadań (3000 znaków), przy zadaniach 1 - 4 wnioskodawca - jak podał - na końcu części opisowej poszczególnych zadań odsyłał do opisu zadania w punkcie 5. Na początku opisu zadań 1 - 4 wyraźnie zaznaczył, że opis zawarty w danym punkcie odnosi się do kursów (...) I i II edycji. Wnioskodawca wskazał ponadto (odnosząc się do braku przypisania w opisie zadań wskaźników horyzontalnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami), że założył (w punkcie 3.1.2 Projektu), że wskaźnik ten w ogóle nie będzie osiągnięty w Projekcie (wartość "0"), stąd też określenie jego wartości w pkt 4 Projektu było bezprzedmiotowe.

Wobec podniesionych zarzutów, Zarząd dokonał analizy treści wniosku w punkcie 4.1. Analiza ta wykazała, że nazwa zadania nr 1: Kursy (...) - I edycja nie zgadza się z jego Szczegółowym opisem. Opis dotyczy edycji I i II. Ponadto w zadaniu tym znajduje się odwołanie do Zadania nr 5: cd opisu w Zad. 5, przy czym nazwa Zadania nr 5 - Kurs (...) - II edycja nie zgadza się z Szczegółowym opisem zadania, który zawiera opis certyfikacji, a nie II edycji kursu. Tożsame błędy występują w zadaniach nr 2, 3, 6, 7, 8. Ponadto, jak prawidłowo zauważył Zarząd, wskaźniki przypisane do zadań nr 5, 6, 7, 8 nie są spójne z opisem tych zadań, np. brak jest wskaźników dotyczących liczby wydanych certyfikatów. W konsekwencji, należy zgodzić się z Zarządem, że Oceniający mogli mieć trudności w interpretacji opisów poszczególnych zadań, gdyż zostały one przedstawione w sposób nieuporządkowany. Podkreślić należy, że zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku w części 4.1 powinien znaleźć się szczegółowy opis zadania, w tym planowany sposób oraz uzasadnienie potrzeby jego realizacji, ze wskazaniem zadań, w których będą prowadzone działania na rzecz wyrównania szans kobiet i mężczyzn oraz opisem w jaki sposób projekt realizuje zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W szczególności należy opisać mechanizmy zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jakie będą wykorzystane (...). W konsekwencji w odniesieniu do kwestii dotyczącej wskaźników odnoszących się do niepełnosprawności Zarząd prawidłowo wskazał, że gdyby Wnioskodawca zamieścił we wniosku stwierdzenie, którym posłużył się w proteście: "Wnioskodawca założył (...), że wskaźnik ten w ogóle nie będzie osiągnięty w Projekcie (...)" wniosek odpadłby na etapie oceny formalnej, na kryterium dostępu nr 4. Ponadto, skoro Wnioskodawca założył, że w projekcie weźmie udział (...) osób niepełnosprawnych, to powinien również uwzględnić je we wskaźnikach przypisanych do poszczególnych zadań. Wnioskodawca przypisał wskaźnik "Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" tylko do zadania nr 4. Kolejnym uchybieniem, jak słusznie wskazał Zarząd, było nieprzypisanie przez Wnioskodawcę do poszczególnych zadań wskaźników "Liczba godzin z danego (...)", w związku z czym nie było możliwości wyliczenia, czy liczba godzin realizacji poszczególnych kursów zostanie osiągnięta. Zgodzić się zatem należało z oceną Zarządu, że liczba punktów odjętych przez obu Oceniających była adekwatna do skali uchybień w zakresie omawianego kryterium. Zarząd ustosunkował się przy tym do kwestii obowiązku przypisania do zadań wskaźnika: Liczba projektów w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami i w sposób przekonujący uzasadnił brak obowiązku przypisania tego wskaźnika, skoro jego specyfika zakłada możliwość zmiany wartości wskaźnika w trakcie realizacji projektu i przypisanie go do adekwatnego zadania Kryterium nr 9 "Kryterium doświadczenia": Czy Wnioskodawca lub partnerzy w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie, posiadają doświadczenie w realizacji przedsięwzięć, w tym przedsięwzięć finansowanych ze środków innych niż środki funduszu UE: w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu oraz na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu oraz na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu? Skarżąca na 15 punktów możliwych do zdobycia otrzymała po 14 od każdego z Oceniających. Zarząd w odniesieniu do tego kryterium uznał zarzuty podniesione w proteście i słusznie przyjął, że liczba punktów odjętych przez Oceniających jest nieadekwatna do skali uchybienia, gdyż ze sposobu sformułowania informacji zawartej w części 4.3 wniosku wynika, które instytucje mogą potwierdzić potencjał Wnioskodawcy. W konsekwencji Zarząd prawidłowo podwyższył punktację i w konsekwencji skarżąca otrzymała maksymalną liczbę punktów w zakresie kryterium nr 9.

Kryterium nr 10 "Kryterium budżetu projektu" - "Czy budżet projektu został sporządzony w sposób prawidłowy. W ramach tego kryterium weryfikacji podlega zgodność budżetu z wymogami zawartymi w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, regulaminie konkursu oraz zapisami instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo w ramach kryterium bada się prawidłowość stosowania kwot ryczałtowych oraz stawek jednostkowych w przypadkach, projektów spełniających warunki ich stosowania. IOK dopuszcza możliwość warunkowej oceny spełnienia kryterium i skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie". Skala punktów od 0 - 8. Skarżąca otrzymała po 6 punktów od każdego z Oceniających.

Wnioskodawca podniósł (w proteście i skardze), że podstawą konstrukcji budżetu powinno być wyodrębnienie zadań merytorycznych. Zauważył, że w jego projekcie wyodrębniono zadania merytoryczne: Kursy (...), Kursy (...), Kursy (...), Kursy (...). W jego ocenie rozdzielenie wydatków rozliczanych za pomocą stawek jednostkowych byłoby niezgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, ponieważ zadania merytoryczne nie stanowią pojedynczych wydatków (a w takim układzie stanowiłyby, ponieważ (...)/kurs dla osób pełnosprawnych stanowi jeden rodzaj wydatku). Zakup podręczników jest elementem realizacji kursu, a nie stanowi oddzielnego zadania. Podobnie egzamin nie stanowi samodzielnej formy wsparcia.

W ocenie Sądu Zarząd prawidłowo podkreślił, że zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie: (...) gdy w ramach projektu łączone będą różne formy rozliczania wydatków (np. stawki jednostkowe i kwoty ryczałtowe, czy stawki jednostkowe i wydatki rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów), każda z nich powinna być uwzględniona w oddzielnym zadaniu (...) Tymczasem Wnioskodawca w ramach części zadań połączył różne formy rozliczania wydatków. W Zadaniu nr 1 "Kursy (...) - I edycja" trzy pozycje dotyczące kursu (...) będą rozliczane za pomocą stawek jednostkowych, a trzy kolejne, w tym Podręczniki i ćwiczenia oraz Egzamin certyfikacyjny, na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów. Tym samym Wnioskodawca nie spełnił wymogu zamieszczonego w Instrukcji, zgodnie z którym odrębnymi zadaniami powinny być: Zakup podręczników, kursy (...), certyfikacja. W konsekwencji słusznie Zarząd stwierdził, że ocena obu Oceniających została przeprowadzona w sposób prawidłowy.

W świetle powyższe uznać należy, że przeprowadzona ocena nie narusza prawa, odpowiada zasadom wyrażonym w art. 37 ustawy.

Odnosząc się do podniesionych w skardze drugiej grupy zarzutów - zarzutów dotyczących oceny kryteriów merytorycznych nr 3, 5, 8 i 9 oraz kryterium premiującego nr 2 poprzez przyznanie maksymalnej oceny innemu Wnioskodawcy - "A", należy podkreślić, że Sąd nie ma kompetencji do badania prawidłowości oceny wniosku o dofinansowanie innego podmiotu, niż ten, który wniósł skargę. Jak już wskazano, strona może podnieść, że wadliwa ocena kryteriów odnośnie innego projektu, mogła mieć wpływ na jej sytuację jako wnioskodawcy przy wyborze projektu do dofinansowania. Jednakże Sąd nie jest uprawniony do weryfikacji oceny poszczególnych kryteriów innego podmiotu (wnioskodawcy). Może oceniać, czy w sprawie miało miejsce naruszenie zasady równego traktowania wnioskodawców w postępowaniu z art. 37 ustawy.

Skoro zatem w proteście skarżąca podniosła zarzuty dotyczące oceny kryteriów merytorycznych nr 3, 5, 8 i 9 oraz kryterium premiującego nr 2 poprzez przyznanie maksymalnej oceny innemu Wnioskodawcy - "A", to obowiązkiem Sądu było zbadanie, czy organ odniósł się do tych zarzutów i czy należycie uzasadnił swoje stanowisko oraz czy nie została naruszona zasada równości postępowania wynikająca z art. 37 ustawy. Sąd nie miał natomiast kompetencji do merytorycznego badania wniosku "A".

W proteście wnioskodawca zarzucił naruszenie art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej w związku z uchybieniem postanowieniom dokumentacji konkursowej - Kryteriom wyboru projektów stanowiących załącznik do Regulaminu konkursu, tj. w zakresie kryteriów merytorycznych nr 2, 3, 5, 8, 9 oraz kryterium premiującego nr 2, poprzez przyznanie maksymalnej oceny innemu Wnioskodawcy - "A" w sytuacji, w której dane zawarte we wniosku tej Spółki na to nie pozwalały.

Kryterium merytoryczne nr 2 - Kryterium celowości projektu: Czy potrzeba realizacji projektu jest wystarczająco uzasadniona i odpowiada na zdiagnozowany problem? Dodatkowo w przypadku projektów o wartości dofinansowania co najmniej (...) złotych: Czy przedstawiono wystarczający opis ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu oraz zaplanowanych w ramach projektu działań zaradczych?

W odniesieniu do kryterium nr 2 skarżąca zarzuciła w proteście i w skardze, że dane zawarte w projekcie "A" nie pozwalają na przyznanie punktów w ramach tego kryterium. Podkreśliła, że dane przedstawione w pkt 3.1 wniosku są bardzo ogólnikowe i w przeważającej mierze stanowią zbitkę niepowiązanych ze sobą zarówno obszarowo (wnioskodawca podaje raz dane ogólnopolskie raz dane z obszaru całego województwa) jak i problemowo badań. Co więcej, badania powoływane we wniosku są nieaktualne co najmniej od kilku lat. Zdaniem skarżącej "A" wskazała branże, które charakteryzują się popytem na pracowników, w tym branża "informacji i komunikacji", jednak nie wiadomo, czy uczestnicy w wieku ponad 50 lat mają zostać w ramach projektu przygotowania do pracy w tym sektorze, czy tylko do nabycia podstawowych umiejętności (...). W projekcie (...) nie ma - w ocenie skarżącej - czegoś takiego jak zdiagnozowany problem czy zdiagnozowane problemy, jest seria różnych ogólnych badań, które nie wskazują na potrzebę kształcenia w zakresie oferowanym w projekcie. Podkreślono, że w projekcie (...) przedstawiono wyłącznie - mało wiarygodne - wyniki badania telefonicznego grupy ok. (...) osób w wieku powyżej 50 lat.

W ocenie Sądu Zarząd odniósł się do wszystkich zarzutów podniesionych przez skarżącą, dokonał analizy uzasadnienia oceny dokonanej przez Oceniających oraz zarzutów Wnioskodawcy i stwierdził, że ocena została przeprowadzona w sposób prawidłowy. Zarząd zauważył, że większość danych, na które powołała się "A" pochodzi z okresu 2014-2016 r., a więc są to dane aktualne. Ponadto większość z nich dotyczy D. S. Zarząd nie zgodził się z zastrzeżeniami Wnioskodawcy wobec przeprowadzonego przez "A" badania telefonicznego na grupie (...) osób. Podkreślił, że wnioskodawca sam posłużył się podobną metodą badawczą. Organ zauważył także, że wbrew twierdzeniom skarżącej z wniosku wynika, że w ankiecie wzięły udział również osoby z niskimi kwalifikacjami. Podkreślił ponadto, że skarżąca nie przedstawiła żadnych argumentów na potwierdzenie małej wiarygodności badań "A" Zarząd zauważył również, ze celem projektu "A" jest zdobycie kwalifikacji (...) i (...) ze względu na zapotrzebowanie na te umiejętności na rynku pracy. Dodał, że sama skarżąca zaplanowała organizację szkoleń (...) i (...) dla (...) osób w wieku 50+.

W zakresie spełnienia przez wniosek "A" kryterium merytorycznego nr 3 Wnioskodawca zarzucił brak wskazania we wniosku "A" wskaźników umożliwiających rozliczenie stawek jednostkowych. Obydwaj Oceniający stwierdzili, że kryterium to zostało przez wniosek "A" spełnione i przyznali maksymalną liczbę punktów.

Zarząd w rozstrzygnięciu protestu odniósł się do tego zarzutu i wskazał, że wniosek "A" zawiera wskaźniki związane ze stawkami jednostkowymi: "Liczba godzin zajęć z (...) przeprowadzona w projekcie", "Liczba godzin zajęć z (...) przeprowadzona w projekcie", "Liczba godzin zajęć z (...) przeprowadzona w projekcie", "Liczba godzin zajęć (...) przeprowadzona w projekcie". W konsekwencji uznał zarzut za nieuzasadniony.

Skarżąca zakwestionowała również ocenę wniosku "A" w zakresie kryterium merytorycznego nr 5 (oceniający przyznali maksymalną liczbę punktów). Skarżąca zarzuciła, że w projekcie "A" nie zawarto wskaźników związanych ze stawkami jednostkowymi oraz nie ujęto wskaźników związanych z politykami horyzontalnymi.

Zarząd odniósł się do zarzutu w zakresie kryterium nr 5 i dokonał analizy uzasadnienia oceny przeprowadzonej przez Oceniających i wyjaśnił dlaczego ocena ta była prawidłowa. Podkreślił, że wskaźniki związane ze stawkami jednostkowymi zostały przypisane do poszczególnych zadań, tj.: Zadanie nr 1 - "Liczba godzin zajęć z (...) przeprowadzona w projekcie", Zadanie nr 2 - "Liczba godzin zajęć z (...) przeprowadzona w projekcie", Zadaniem nr 3 - "Liczba godzin zajęć z (...) przeprowadzona w projekcie", Zadanie nr 6 - "Liczba godzin zajęć (...) przeprowadzona w projekcie".

Kolejny zarzut dotyczył kryterium merytorycznego nr 8 - "Czy podmioty zaangażowane w realizację projektu posiadają odpowiedni potencjał (kadrowy, techniczny, finansowy) do realizacji projektu. Ocenie należy poddać przede wszystkim opis potencjału w kontekście możliwości jego wykorzystania na potrzeby realizacji projektu. IOK dopuszcza możliwość warunkowej oceny spełnienia kryterium i skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie". Oceniający przyznali Spółce "A" maksymalną liczbę punktów w zakresie tego kryterium. Skarżąca zarzuciła natomiast, że deklaracja "A" dotycząca potencjału finansowego jest nieprawdziwa. Wnioskodawca na podstawie sprawozdań finansowych spółki "A" ustalił, że "A" Od dwóch lat nie zatrudnia żadnych pracowników, nie ma żadnego majątku, osiąga przychody jedynie świadcząc usługi na rzecz podmiotów z nią powiązanych, ma tylko jednego kontrahenta, jej jedynym celem jest wyłącznie przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, sprawozdania finansowe Spółki są niewiarygodne i pełne błędów, ani strata ani zysk Spółki za 2015 r. nie został w żaden sposób odnotowany w bilansie Spółki za 2016 r., a ponadto w 2015 r. w stosunku do Spółki sąd rejestrowy wszczął postępowanie przymuszające w związku z nieskładaniem sprawozdań finansowych. W ocenie skarżącej dane przedstawione we wniosku "A" są nie tylko niewiarygodne, ale miejscami nieprawdziwe.

Zarząd w rozstrzygnięciu protestu w sposób wyczerpujący odniósł się do podniesionych zarzutów i uzasadnił dokonaną ocenę kryterium nr 8. Podkreślił, że ocena merytoryczna wniosku została przeprowadzona w oparciu o zapisy wniosku, zgodnie ze standardami określonymi w Regulaminie konkursu, w Wyciągu z kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.3 oraz w Regulaminie pracy KOP. Przeprowadzanie oceny merytorycznej wniosku w oparciu o dodatkowe dokumenty lub informacje, które nie zostały wskazane w Regulaminie konkursu wiązałoby się z naruszeniem przez Oceniających zasady równego traktowania Wnioskodawców oraz złamaniem Regulaminu pracy KOP. Odnosząc się do zarzutu dotyczącego opisu potencjału kadrowego Spółki Zarząd zauważył, że istnieje niespójność w zapisach wniosku "A" w zakresie okresu współpracy lidera projektu z księgowym oraz ze specjalistą ds. rekrutacji i certyfikacji, niemniej jednak przedmiotem oceny w ramach Kryterium Potencjału nie jest ocena długości okresu współpracy wnioskodawcy z osobami zaangażowanymi do projektu, ale ich wykształcenie, doświadczenie oraz forma zaangażowania w projekcie. W związku z tym, uchybienie wskazane przez Wnioskodawcę nie powinno skutkować odjęciem punktacji w ramach przedmiotowego kryterium.

W odniesieniu do kryterium nr 9 skarżąca podniosła, że również w tym zakresie ocena była nieprawidłowa, co wynikało z podania przez "A" nieprawdziwych informacji, a po drugie z braku weryfikacji podanych we wniosku informacji w powszechnie dostępnych źródłach. Skarżąca podkreśliła, że "A" to podmiot, który swoją działalność rozpoczął w 2014 r., przy czym celem i przedmiotem tej działalności - zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi - jest składanie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych, a także doradztwo w tym zakresie. Zgodnie z informacjami zawartymi w składanych przez spółkę dokumentach, w profilu jej faktycznie wykonywanej działalności nie mieści się działalność będąca przedmiotem konkursu dla Działania 10.3.

W odniesieniu do postawionego zarzutu dotyczącego braku weryfikacji przez Oceniających informacji zamieszczonych we wniosku "A" Zarząd wskazał, że Oceniający dokonując oceny merytorycznej wniosku są związani jego treścią i nie są zobowiązani Regulaminem KOP do weryfikacji, czy informacje w nim zamieszczone są zgodne ze stanem faktycznym. Ocena spełnienia kryteriów wyboru projektów przez dany projekt dokonywana jest na podstawie wniosku i dołączonych do niego załączników (o ile były wymagane przez IOK). Oceniający dokonują oceny projektu w oparciu o informacje zamieszczone we wniosku o dofinansowanie, który ma charakter oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej. Ponadto w Regulaminie konkursu (pkt 16) wskazano, że samo złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie (...) oznacza potwierdzenie zgodności oświadczeń zawartych w dokumencie (i załącznikach, które stanowią jego integralną część) ze stanem faktycznym. Zarząd podkreślił, że oceniający dokonują oceny wniosku w domniemaniu prawdziwości zamieszczonych w nim informacji, a Regulamin pracy KOP nie obliguje do weryfikacji ich pod kątem zgodności z prawdą Kolejny zarzut skarżącej dotyczył Kryterium premiującego nr 2: Czy Wnioskodawca zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie na terenie województwa d. co najmniej 2 przedsięwzięcia w obszarze merytorycznym i dla grupy docelowej objętej interwencją projektową, w ramach których osiągnął zakładane w ramach przedsięwzięcia cele? Kryterium ma za zadanie premiować Wnioskodawców posiadających doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na obszarze województwa d. Przedsięwzięciem jest działanie podjęte w jakimś celu, którego wynikiem są konkretne rezultaty. Obydwaj Oceniający stwierdzili, że kryterium to zostało przez wniosek "A" spełnione i przyznali maksymalną liczbę punktów. Wnioskodawca zarzucił natomiast, że "A" o. nie zrealizował żadnego projektu na terenie województwa d. jako lider lub partner. Podważył oświadczenie "A", zgodnie z którym w ostatnich trzech latach uczestniczył jako partner w realizacji projektów finansowanych z innych źródeł niż fundusze europejskie obejmujących kursy (...), a współpraca z "B" oraz "C" w świetle sprawozdań finansowych jest niewiarygodna. Wnioskodawca zarzucił, że projekty określone przez "A" jako referencyjne albo nie istnieją, albo nie zostały zakończone, a projekty w których "A" miałby być partnerem były w całości realizowane przez podmioty powiązane z "A" za pośrednictwem jego właściciela - L. K.

Zarząd dokonał analizy zapisów wniosku o dofinansowanie i wyczerpująco odniósł się do zarzutów podniesionych w tym zakresie w proteście. Stwierdził, że "A" oświadczył, że w latach 2014-2020 uczestniczył jako Partner w przedsięwzięciach, realizowanych przez "B" oraz "C", na terenie województwa d., a także przedstawił szczegółowe informacje o tematyce projektów, terminach i miejscach ich realizacji oraz osiągniętych rezultatach. Przedstawione informacje spełniają warunki kryterium premiującego nr 2.

Jak wynika z powyższego, ocena wskazanych kryteriów została dokonana zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, jego załącznika. Na podstawie wskazanych kryteriów, przypisanego poszczególnym kryterium znaczenia, w oparciu o wymagane dane zapisane we wniosku, zawarte tam oświadczenia. Organ oceniający odniósł się do podniesionych zarzutów, uzasadnił swoje stanowisko, tym samym nie można w sprawie mówić o naruszeniu wynikającej z art. 37 ustawy zasady równości.

W rozstrzygnięciu odniesiono się także do innych zarzutów. Odnosząc się do podniesionego w proteście i skardze zarzutu dotyczącego naruszenia art. 87 ust. 1 w zw. z art. 7 Konstytucji RP w zw. z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy wdrożeniowej, wskazać należy, że zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy wdrożeniowej podstawę systemu realizacji stanowią przepisy prawa powszechnie obowiązującego, wytyczne horyzontalne oraz wytyczne programowe, szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego, opis systemu zarządzania i kontroli oraz instrukcje wykonawcze. Jak podkreśla się w doktrynie, obowiązywanie innych, niż przepisy prawa powszechnie obowiązującego aktów oraz dokumentów systemu realizacji budzi kontrowersje, co do których wypowiadał się już Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 grudnia 2011 r. (P 1/11 OTK-A 2011, Nr 10, poz. 115).

W uzasadnieniu wskazanego orzeczenia stwierdzono, że system realizacji nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego, gdyż akt ten nie mieści się w katalogu źródeł prawa określonym w art. 87 Konstytucji i nie jest wydawany przez organ, który ma konstytucyjne upoważnienie dla wydania przepisów prawa. W następstwie tego orzeczenia, na podstawie nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. poz. 714), doszło do uchylenia art. 5 pkt 11 i zastąpienia go art. 13a i 17 ust. 1a (szerzej na ten temat por. komentarz do art. 13a oraz art. 17 ust. 1a (w:) J. Jaśkiewicz, Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Komentarz, SIP LEX). Pod rządami poprzedniej ustawy w orzecznictwie sądów administracyjnych dominowało stanowisko, że dokumentom systemu realizacji, o których mowa w poprzednio obowiązującym art. 5 pkt 11 u.z.p.p.r., można przyznać walor źródła prawa (w szerokim znaczeniu), jako że system ten ma umocowanie w ustawie, zaś jego normy mają generalny charakter i są skierowane do indywidualnie nieokreślonego kręgu adresatów. Uzasadniając to stanowisko, judykatura powoływała się na argumenty funkcjonalne i pragmatyczne, podkreślając w szczególności, że gdyby systemowi realizacji odmówić przymiotu źródła prawa, sprawowanie przez sąd administracyjny kontroli legalności działań instytucji realizujących procedury zawarte w systemie realizacji byłoby w praktyce niemożliwe. Przemawiał za tym również wzgląd na stabilizację sytuacji prawnej adresatów norm systemu realizacji, w tym uczestników procedur konkursowych oraz konieczność dokończenia realizacji rozpoczętych programów lub relokacji zwróconych środków na inne projekty w okresie finansowania. Wskazano również, że dokumenty stanowiące system realizacji odnoszą się wyłącznie do relacji między właściwą instytucją a zainteresowanymi otrzymaniem pomocy z programu operacyjnego wnioskodawcami, którzy składając do niego aplikacje, wyrażają zgodę na poddanie się wymaganiom danego programu (zob. wyroki NSA z dnia 20 października 2010 r., II GSK 1110/10, LEX nr 746073; z dnia 27 października 2010 r., II GSK 1097/10, LEX nr 746069; z dnia 16 grudnia 2010 r., II GSK 1377/10, LEX nr 746089 oraz z dnia 18 maja 2011 r., II GSK 817/11, LEX nr 992441).

Poglądy judykatury, w ocenie Sądu zachowały aktualność także w stosunku do przepisów ustawy wdrożeniowej. Regulaminy i inne dokumenty, stanowiące elementy systemu realizacji programu operacyjnego, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy wdrożeniowej, w szczególności wytyczne horyzontalne, wytyczne programowe, szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego, opis systemu zarządzania i kontroli oraz instrukcje wykonawcze, jako nienależące do konstytucyjnego katalogu źródeł prawa nie mogą regulować w sposób powszechnie obowiązujący zasad wdrażania programów operacyjnych oraz praw i obowiązków wnioskodawców (beneficjentów). Dokumenty systemu realizacji programu operacyjnego mogą natomiast regulować stosunki pomiędzy instytucjami realizującymi poszczególne zadania w ramach danego programu operacyjnego, na zasadach właściwych dla aktów kierownictwa wewnętrznego lub też, w sposób względnie obowiązujący, wyznaczać prawa i obowiązki beneficjentów na podstawie umów o dofinansowanie albo decyzji o dofinansowaniu projektu. Mając powyższe na uwadze, za bezzasadny należy uznać zarzut o działaniu organu z naruszeniem przepisów ustawy zasadniczej. Regulamin konkursu, w tym Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, Kryteria oceny wniosku zostały bowiem stworzony w oparciu o uprawnienia wynikające z przepisów ustawy, która zezwala na wyznaczenie reguł i wymogów konkursu. Ponadto strona skarżąca - jako wnioskodawca - winna dołożyć należytej staranności przy składaniu dokumentacji aplikacyjnej. To bowiem na wnioskodawcy zgłaszającym do konkursu własny projekt o dofinansowanie ciąży obowiązek uważnego zapoznania się z priorytetami konkretnego programu operacyjnego, z przyjętym przez instytucję zarządzającą systemem realizacji strategii rozwoju, a następnie z dokumentacją konkursową i na nim też spoczywa obowiązek starannego odpowiadającego założeniom danego programu operacyjnego przygotowania dokumentacji konkursowej. Szczególne znaczenie ma przygotowanie wniosku z uwzględnieniem znanych wnioskodawcy kryteriów oceny wszystkich zgłoszonych do konkursu projektów. Podawane we wniosku dane, niezależnie od tego czy służą one ocenie formalnej czy merytorycznej, muszą tworzyć zbiór informacji, których wymaga gospodarz konkursu w celu dokonania oceny według przyjętych kryteriów. Udzielane zatem przez wnioskodawcę w dokumentacji konkursowej odpowiedzi niepełne bądź odbiegające od istoty pytania czy hasła będą wpływały w sposób oczywisty niekorzystnie na punktację danego projektu, a tym samym będą zmniejszały szansę na zakwalifikowanie go do dofinansowania (por. wyrok WSA we Wrocławiu z 6 grudnia 2017 r., sygn. akt III SA/Wr 685/17).

Zarząd wyjaśnił także w sposób prawidłowy bezcelowość kierowania do negocjacji innych projektów, które zajęły niższą pozycję na liście rankingowej. Ponadto skierowanie do negocjacji wniosku skarżącej nie zmieniłoby jej pozycji na liście rankingowej, bowiem Wnioskodawca - "A" o uzyskał (...) pkt, a w przedmiotowym konkursie nie było możliwości przyznawania punktów warunkowych na etapie oceny merytorycznej.

Zarząd odniósł się także w sposób wyczerpujący do podniesionego przez skarżącą w proteście zarzutu co do braku bezstronności IOK przy przeprowadzeniu konkursu.

Wobec powyższego za niezasadne należało uznać zarzuty podniesione przez skarżącą. Wbrew twierdzeniom skarżącej ocena projektu została przeprowadzona zgodnie z prawem, w tym zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, tj. w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny. Dokonując oceny, uwzględniono wszystkie informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz wskazano konkretne braki tego wniosku. Rozpatrzenie protestu także przeprowadzono prawidłowo. Uwagi oceniających są jednoznaczne, logiczne i uzasadniają wyrażone stanowisko. Podkreślić należy, że Sąd nie ma kompetencji, aby ocenić i podważyć wiedzę fachową ekspertów dokonujących merytorycznej oceny projektu. Tylko naruszenie prawa procesowego lub materialnego, które mogły mieć wpływ na wynik oceny, może skutkować uchyleniem określonego aktu. Tym samym nie doszło również do naruszenia art. 41 ust. 1 i 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, ponieważ wniosek o dofinansowanie, a następnie protest zostały rozpatrzone w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Organ informował przy tym skarżąca o konieczności przedłużenia terminu na rozpatrzenie protestu.

Reasumując, przeprowadzona ocena nie jest obarczona błędami logicznymi, zawiera spójne i logiczne wyjaśnienie. Zarząd odniósł się do wszystkich zarzutów protestu, w tym także wyjaśnił dlaczego w zakwestionowanym przez skarżącą zakresie "A" uzyskała maksymalną liczbę punktów. Zarzuty protestu jak i skargi nie podważają skutecznie, prawidłowości dokonanej oceny. Skoro ocena wniosku skarżącej była rzetelna i obiektywna, formalnie poprawna, tym samym nie było podstaw do uwzględniania protestu, a w konsekwencji do uwzględnienia skargi.

Mając powyższe na uwadze, skoro Sąd nie dopatrzył się w działaniu organów naruszenia przepisów regulujących tryb rozpoznania przedmiotowego wniosku o dofinansowanie, na podstawie art. 61 ust. 8 pkt 2 ustawy należało skargę oddalić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.