Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2724076

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 1 lipca 2019 r.
III SA/Wr 195/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Jankowska-Szostak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) lutego 2019 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wymiany prawa jazdy kategorii A, B, C+E, T postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z (...) maja 2019 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie to doręczono skarżącemu (...) czerwca 2019 r. Termin do uiszczenia wpisu upłynął zatem z końcem dnia (...) czerwca 2019 r. (wtorek). Z akt sprawy wynika, że skarżący nie uiścił należnego wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 zdanie 1 i § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej p.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, natomiast skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skoro w sprawie skarżący, pomimo prawidłowego wezwania go do usunięcia braku skargi w wyznaczonym terminie, nie uiścił należnej opłaty do dnia dzisiejszego, skarga - jako nieopłacona - podlegała odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Mając to na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.