Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897920

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 1 czerwca 2011 r.
III SA/Wr 156/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Moskała (spr.).

Sędziowie WSA: Magdalena Jankowska-Szostak, Małgorzata Malinowska-Grakowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 1 czerwca 2011 r. sprawy ze skargi I. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.