Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2231248

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 23 lutego 2017 r.
III SA/Wr 1517/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Malinowska-Grakowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp z.o.o. w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) października 2016 r. Nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 14 grudnia 2016 r. strona skarżaca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na opisaną w sentencji niniejszego orzeczenia decyzję Dyrektora Izby Celnej we W.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 23 grudnia 2016 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie (...) zł, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Z akt sprawy wynika, że wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), zwanej dalej - skrótowo - "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis. Pismami takimi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Natomiast stosownie do treści art. 220 § 1 zdanie pierwsze i § 3 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, przy czym skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie, wezwano pełnomocnika strony skarżącej do uiszczenia wpisu od skargi. W wyznaczonym jednak terminie - brak fiskalny skargi - nie został usunięty (strona skarżąca nie uiściła wpisu), co obligowało Sąd do jej odrzucenia.

W tym stanie rzeczy, na podstawie wcześniej powołanych przepisów, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.