Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2352681

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2017 r.
III SA/Wr 1401/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Moskała.

Sędziowie WSA: Maciej Guziński, Małgorzata Malinowska-Grakowicz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2017 r. sprawy ze skargi "A" na czynność Zarządu Województwa D. z dnia (...) października 2016 r. nr (...) w przedmiocie nieuwzględnienia protestu od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pn. "(...)" (RPO) oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W proteście z dnia (...) września 2016 r. strona skarżąca nie zgodziła się z pismem Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) z dnia (...) sierpnia 2016 r., (nr (...)) wskazującym, że wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr (...) spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania. Strona skarżąca zarzuciła naruszenia w zakresie proceduralnym tj. obniżanie punktacji przy różnych kryteriach merytorycznych za jedno uchybienie.

- kryteriów merytorycznych:

- D3 "Czy zaplanowane w ramach projektu wartości wskaźników są adekwatne w stosunku do potrzeb, a założone do osiągnięcia wartości są realne?"

- D4 "Czy dobór grupy docelowej jest adekwatny do założeń projektu oraz RPO WD 2014-2020,

- D5 "Czy we wniosku o dofinansowanie projektu przedstawiono wystarczający opis (...),

- D7 "Czy przedstawiony sposób zarządzania projektem jest adekwatny do zakresu projektu?",

- D10 "Czy wydatki są niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów?",

- D 11 "Czy budżet projektu został sporządzony w sposób prawidłowy?",

- D12 "Czy wysokość kosztów przypadających na jednego uczestnika projektu jest adekwatna i zakresu projektu oraz osiągniętych korzyści, a zaplanowane wydatki są racjonalne?",

- kryteriów premiujących:

- Nr 4 "Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie z podmiotem z przynajmniej innego województwa objętego zapisami Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 lub wniosku o dofinansowanie projektu wykazano komplementarność projektu z projektami w innym województwie objętym zapisami Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020?"

- Nr 6 "Wnioskodawca zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie na terenie województwa d. co najmniej 2 przedsięwziął w obszarze i dla grupy docelowej objętej interwencją projektową, w ramach których osiągnął zakładane we wniosku o dofinansowanie rezultaty?",

Organ rozstrzygnięciem z dnia (...) października 2016 r. (nr (...)) nie uwzględniał protestu strony skarżącej. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odniósł się - kolejno - do:

I.

kryterium merytorycznego D3 "Czy zaplanowane w ramach projektu wartości wskaźników są adekwatne w stosunku do potrzeb, a założone do osiągnięcia wartości są realne?"

Organ po przeanalizowaniu zapisów we wniosku o dofinansowane stwierdził, że strona skarżąca popełniła błąd wpisując wskaźnik "Liczba projektów, w których sfinalizowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami" z wartością "jeden". Zgodnie z Regulaminem konkursu "W projektach dedykowanych wyłącznie lub przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami wydatki na sfinansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień należy zaplanować na poziomie wniosku o dofinansowanie projektu". W projektach, w których w skład grupy docelowej wchodzą również osoby niepełnosprawne możliwe jest zastosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień w trakcie realizacji projektu. Mechanizm Racjonalnych Usprawnień, zgodnie z definicją w Regulaminie konkursu oznacza "konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami".

Organ wskazał, że po zakwalifikowaniu wszystkich uczestników do projektu, strona skarżąca posiadała wiedzę na temat rodzaju niepełnosprawności danej osoby i warunków jakie muszą być spełnione, aby mogła ona wziąć udział np. w szkoleniu. W takim wypadku strona skarżąca powinna zwrócić się do IOK, z prośbą o wyrażenie zgody na zakup potrzebnego sprzętu, zatrudnienie tłumacza języka migowego lub wykonanie określonych robót budowlanych, umożliwiających osobie niepełnosprawnej uczęszczanie na zajęcia zaplanowane w projekcie etc. Zgodnie z regulaminem konkursu "każdy wydatek poniesiony w celu ułatwienia dostępu i uczestnictwa w projekcie osób z niepełnosprawnościami jest kwalifikowalny, o ile nie stanowi wydatku niekwalifikowalnego na mocy przepisów unijnych oraz Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020".

W projektach dedykowanych, wyłącznie lub przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami wydatki na sfinansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień należy zaplanować na poziomie wniosku o dofinansowanie projektu. We wniosku o dofinansowanie projektu założono udział co najmniej 5 osób niepełnosprawnych, co stanowi tylko 10% ogółu uczestników projektu. Z tego względu projekt należy traktować jako ogólnodostępny i na tym etapie nie jest możliwe finansowane wydatków w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień. Zdaniem organu Oceniający prawidłowo uznał, iż wprowadzenie do wniosku o dofinansowanie wskaźnika "Liczba osób uczestniczących w procesie rekrutacji" jest błędne. Jak słusznie zauważył Oceniający na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie nie jest możliwe określenie ilości osób, które złożą formularze rekrutacyjne. Uzasadnienie zawarte we wniosku informuje natomiast, na jakiej podstawie określono liczbę uczestników projektu. Tym samym są to dwie odrębne kwestie. Nieprawidłowym jest również wyodrębnienie rekrutacji jako osobnego zadania, ponieważ proces ten stanowi część zarządzania projektem, więc nie jest zasadne wyszczególniane wskaźnika związanego z naborem.

II. Kryterium merytorycznego D4 "Czy dobór grupy docelowej jest adekwatny do założeń projektu oraz RPO WD 2014-2020, w tym czy zawiera wystarczający opis:

- grupy docelowej, jaka będzie wspierana w ramach projektu,

- potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu,

- barier, na które napotykają uczestnicy projektu,

- skali zainteresowania potencjalnych uczestników projektu,

- sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji zapewnienia dostępu rekrutacji dla osób z niepełnosprawnościami".

Zdaniem Pierwszego Oceniającego, strona skarżąca pomimo wskazania w grupie docelowej osi o niskich kwalifikacjach nie odzwierciedliła ich w strukturze liczbowej. Strona podkreśliła, że nie miała obowiązku ujmować w strukturze grupy docelowej liczby osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem. Nie miała również obowiązku określenia struktury liczbowej osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, podobnie jak osób w 50 roku życia, czy też długotrwale bezrobotnych. Taki wymóg nie wynika z Instrukcji wypełniania wniosku, a Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych, jak i Regulamin konkursu nie wskazują takich wskaźników jako obligatoryjnych. Strona skarżąca wyraźnie wskazała, że przyjęła określoną strukturę liczbową tylko w przypadku osób niepełnosprawnych, osób zamieszkujących na terenach wiejskich oraz kobiet. Organ przychylił się do powyższej argumentacji. Strona skarżaca nie była zobligowana do określenia liczby osób z poszczególnych kategorii, które planuje objąć wsparciem, o ile brak tej informacji nie wpływa na możliwość oceny innych części wniosku. Informacja taka niewątpliwie jest pomocna przy ocenie racjonalności wsparcia, jednakże w tym przypadku udział osób o niskich kwalifikacjach w ogólnej liczbie uczestników nie wpływa istotnie na dobór form wsparcia. W opinii organu brak tej informacji nie powinien wpłynąć na przyznaną punktację. Dlatego też organ zadecydował o zmianie punktacji w te części oceny dokonanej przez Oceniającego o jeden punkt. Jednocześnie organ podzielił stanowisko Pierwszego Oceniającego w zakresie określania liczby osób zgłaszających się do udziału w projekcie. We wniosku pokazano, na jakiej podstawie określono liczbę uczestników projektu, natomiast nie jest to równoznaczne z ilością osób uczestniczących w rekrutacji.

III. Kryterium merytorycznego D5 "Czy we wniosku o dofinansowanie projektu przedstawiono wystarczający opis:

- zadań realizowanych w ramach projektu, uzasadnienia potrzeby realizacji zadań w kontekście przedstawionej diagnozy - wartości wskaźników, które zostaną osiągnięte w ramach zadań (jeśli dotyczy);

- roli partnerów w realizacji poszczególnych zadań, jeśli przewidziano ich realizację w ramach partnerstwa wraz z uzasadnieniem (jeśli dotyczy),

- trwałości i wpływu rezultatów projektu (jeśli dotyczy).

W opisie zadania nr 4 strona skarżaca założyła, że uczestnicy projektu wniosą wkład własny finansowy na poziomie 5% wartości inwestycji. Pierwszy Oceniający w uzasadnieniu obniżenia punktacji stwierdził, że "należy jednak zakwestionować to założenie z punktu widzenia przedstawionej diagnozy sytuacji, potrzeb, barier i oczekiwań uczestników oraz opisu grup docelowej. Uzasadniając potrzebę realizacji projektu wskazano na szereg uwarunkowań, takich jak m.in. degradacja oraz sprzyjająca tworzeniu się ubóstwa i wykluczenia społecznego - trudna sytuacja pozostających bez zatrudnienia kobiet, niepełnosprawnych, osób po 50 roku życia..." itd., w innych miejscach wskazano np. na brak zdolności kredytowej, potrzebę zapewnienia kosztów dojazdu, czy opieki nad osobami zależnymi, a jednocześnie strona skarżąca założyła wnoszenie wkładu własnego przez uczestników i to w wysokości aż 5% dotacji. Takie podejście - zdaniem organu - należy uznać za niezrozumiałe i nie powinno być zaakceptowane przy tak dobranej grupie docelowej. Zrealizowanie tego zadania w taki sposób zagraża powodzeniu projektu, gdyż w efekcie obniża możliwość utrzymania działalności i jej rozwojowi. Takie podejście jest również wewnętrznie sprzeczne z realizacją zadania nr 5. Organ ostatecznie przyjął, że ocena w tym zakresie została przeprowadzona w sposób prawidłowy. Oceniający w uzasadnieniu obniżenia punktacji w sposób prawidłowy odniósł się do związku pomiędzy barierami uczestnictwa w projekcie, a zaplanowanymi działaniami. Przyjęcie założenia, że uczestnik projektu w jego ramach musi wnieść wkład własny finansowy na poziomie 5% wartości inwestycji (1.100 zł) jest sprzeczne z zapisami pkt "Grupa docelowa", gdzie strona skarżąca uzasadniała skierowanie pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego akurat do takich grup uczestników projektu, które są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (osoby bezrobotne, w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach, a więc osoby o niskim statusie materialnym oraz bez zdolności kredytowej). Jednocześnie strona skarżąca założyła w ramach projektu wsparcie w postaci zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia, zwrotu kosztów opieki nad osobami zależnymi oraz wsparcie pomostowe dla każdego z uczestników, który otrzyma dotację, co potwierdza trudną sytuacją finansową osób znajdujących się w grupie docelowej. Strona skarżąca podniosła, że w punkcie Z.5 zawarto szczegółowe uzasadnienie potrzeby wnoszenia wkładu własnego przez uczestników projektu. "Doświadczenia projektów realizowanych w perspektywie 2007-2014 (przypis: powinno być 2013) z działania 6.2 (w tym w szczególności na rzecz grupy docelowej) pokazują, że konieczność zapewnienia przez Uczestnika Projektu (zwanego dalej UP) wkładu własnego, zwiększa szansę na trwałość przedsięwzięcia. Jednocześnie umiejętność zgromadzenia środków na realizację inwestycji w ramach wkładu własnego, wskazuje na pożądane cechy przedsiębiorcy, w tym w szczególności odpowiednie zarządzanie finansami. Jednocześnie biorąc pod uwagę grupę docelową projektu, przyjęto wysokość wkładu własnego na relatywnie niskim poziomie 5% wartości inwestycji (Wysokość wkładu nie będzie stanowić zatem bariery do udziału w projekcie").

Organ podkreślił, że nabór odbywa się w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 - 2020, która rządzi się innymi zasadami i warunkami w stosunku do perspektywy finansowej na lata 2007 - 2013. Regulamin konkursu w pkt 4 ppt. 2 d, wyraźnie mówi, że "w celu zapewnienia większej trwałości udzielanego wsparcia, IOK może zobowiązać uczestnika projektu do zapewnienia części środków własnych na założenie przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu wsparcia EFS, niemniej jednak w ramach konkursu nie przewiduje się w tym zakresie wnoszenia środków własnych przez uczestnika projektu. Tym samym, w świetle przytoczonych powyżej zapisów Regulaminu konkursu planowanie wnoszenia środków własnych przez uczestników projektu we wniosku o dofinansowanie jest całkowicie nieuzasadnione.

Jako niezasadny organ uznał nadto zarzut dotyczący obniżenia punktacji o 65% przez Pierwszego oceniającego. Oceniający dysponując przedziałem punktowym właściwym dla danej części wniosku, decyduje o odjęciu punktów w zależności od stopnia spełniania kryteriów i wymagań określonych m.in. w Regulaminie konkursu. Jeżeli Oceniający zidentyfikuje we wniosku elementy w jego uznania mogące zaważyć na osiągnięciu celów projektu, obniża ocenę w sposób uznany przez niego za adekwatny do stwierdzonych uchybień, odpowiednio to uzasadniając. Z dwóch niezależnych od siebie ocen obliczana jest średnia arytmetyczna, co służy uzyskaniu obiektywnej oceny wniosku. Organ podkreślił, że w ramach tego kryterium oceniający zobowiązany jest ocenić m.in. "uzasadnienie potrzeby realizacji zadań w kontekście przedstawionej diagnozy". Tym samym pierwszy oceniający, kwestionując zgodność działań ze zdiagnozowanymi barierami uczestnictwa w projekcie (element charakterystyki grupy docelowej), nie wykroczył poza zakres kryterium. Zdaniem organu uzasadnienie oceny dokonanej przez Pierwszego Oceniającego w ramach przedmiotowego kryterium potwierdza (wbrew zarzutom), że została ona przeprowadzona w sposób rzetelny i ma charakter merytorycznej oceny eksperckiej.

IV. Kryterium merytorycznego D7 "Czy przedstawiony sposób zarządzania projektem jest adekwatny do zakresu projektu?"

Organ wskazał, że Pierwszy Oceniający zarzucił, że "opis zarządzania nie uwzględnia wymiaru czasu pracy poszczególnych członków zespołu zarządzającego, ani formy ich zatrudnienia. Tym samym brak jest możliwości oceny adekwatności przyjętych założeń do potrzeb projektu. Biorąc pod uwagę zakres projektu, w tym jego zasięg terytorialny należałoby oczekiwać, iż co najmniej 2 osoby będą pracowały na pełnych etatach, a pozostałe osoby w wymiarze min. 1/2 etatu". Zdaniem organu ocena tego kryterium została dokonana w sposób prawidłowy, a uzasadnienie zamieszczone przez oceniającego oparte jest na treści wniosku oraz zapisach Regulaminu konkursu i Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie w formularzu Excel w konkursach ogłaszanych przez D. Wojewódzki Urząd Pracy w ramach RPO WD 2014 - 2020. Zgodnie ze wskazanymi powyżej dokumentami, dla każdej z osób pracujących przy realizacji projektu należy opisać sposób zaangażowania/oddelegowania do realizacji projektu, przy czym jeśli jest to kadra zarządzająca, zgodnie z ww. Instrukcją, opis powinien znajdować się w części U.2 "Sposób zarządzania projektem". W ocenie, czy sposób zarządzania jest adekwatny do zakresu projektu i pozwoli na jego sprawną realizację, znaczenie ma również wymiar czasu pracy i forma zatrudnienia kadry. Ustosunkowując się do zarzutów dotyczących przekroczenia uprawnień w ramach weryfikacji kryterium nr 7, organ stwierdził, że ocena w ramach podważenia wiarygodności potencjału kadrowego ze względu na brak wymienionych przez oceniającego informacji (brak wskazania, czy chodzi o kadrę zarządzającą) oraz deficytów w zakresie posiadanego potencjału technicznego jest zasadna.

V. Kryterium merytorycznego D10 "Czy wydatki są niezbędne do realizacji projektu i osiągnięci jego celów?"

Organ podniósł, że Oceniający zarzucił, że w zadaniu 4, pozycja 5 - skumulowana wartość wkładu własnego wnoszonego przez uczestnika projektu w wysokości 5% wartości przyznanych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym od wartości rezerwy na odwołania) - kwota ta jest niekwalifikowana, gdyż strona skarżaca zgodnie z regulaminem konkursu (pkt 4.2 d) nie powinna pobierać opłat od uczestników. W ocenie organu, Regulamin Konkursu w pkt 4 ppt. 2 d, wyraźnie określa, że "w celu zapewnienia większej trwałości udzielanego wsparcia IOK może zobowiązać uczestnika projektu do zapewnienia części środków własnych na założenie przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu wsparcia EFS, niemniej jednak w ramach konkursu nie przewiduje się w tym zakresie wnoszenia środków własnych przez uczestnika projektu. Tym samym IOK, wyraźnie wskazała, że w konkursie nie przewiduje się aby w projektach pobierany był wkład własny w ramach udzielonych dotacji. Powyższa reguła nie stoi w sprzeczności z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 - 2020. W podrozdziale 4.2 Warunki i procedury udzielania wsparcia pkt 3d widnieje zapis: "w celu zapewnienia większej trwałości udzielanego wsparcia IZ RPO WD może zobowiązać uczestnika projektu do zapewnienia części środków własnych na założenie przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu wsparcia EFS". Zapis ten daje uprawnienie, ale nie obowiązek do zapewnienia wkładu własnego przez uczestnika projektu. Tym samym do decyzji IOK należy, czy z uprawnienia tego skorzysta czy też nie. Organ zauważył, że Oceniający nie podważa doświadczeń Wnioskodawcy, nabytych w poprzedniej perspektywie finansowej na lata 2007 - 2013, ale wskazuje, że pobieranie wkładu własnego od uczestników, u których zdiagnozowano bariery finansowe jest nieuzasadnione i może istotnie zaważyć na realizacji projektu oraz, że jest to działanie niekwalifikowane, ponieważ jest zbędne i nie zostało przewidziane do realizacji w tym konkursie.

Jeżeli Regulamin Konkursu nie obliguje do wnoszenia środków własnych przez uczestników projektu, to planowanie tego we wniosku o dofinansowanie jest całkowicie nieuzasadnione. Dokonana przez pierwszego oceniającego ocena jest spójna w tym zakresie w ramach oceny poszczególnych kryteriów. Tym samym oceniający nie naruszył kryteriów oceny wskazując na niekwalifikowalność wkładu własnego wnoszonego przez uczestników projektu przy ocenie niezbędności wydatku. Jednocześnie organ uznał za bezzasadny zarzut dotyczący wykroczenia w dokonanej ocenie poza zakres kryterium. Z definicji wydatku kwalifikowanego, zawartej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, jednoznacznie wynika, że wydatek można uznać za kwalifikowany, o ile jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu. Tym samym wskazywanie wydatków niekwalifikowanych - w rozumieniu ich zbędności - w ramach oceny kryterium D10 nie jest wykraczaniem poza zakres kryterium. W innych częściach Karty oceny formalno - merytorycznej oceniający jednoznacznie wskazał, iż pobieranie wkładu własnego od uczestników jest w jego ocenie niedopasowane do zdiagnozowanych barier, a przez to zbędne do prawidłowej realizacji projektu.

Niezależnie od powyższego, IZ RPO WD zauważyło, że kwestia wkładu własnego rzutuje na ocenę wniosku o dofinansowanie w ramach kilku kryteriów. Zidentyfikowane uchybienie wpływa na różne aspekty realizacji projektu, stąd też Oceniający zasadnie obniżył punktację przy każdym z kryteriów, którego ono dotyczy.

VI. Kryterium merytorycznego D11 "Czy budżet projektu został sporządzony w sposób prawidłowy?".

W tym zakresie Pierwszy Oceniający stwierdził, że "budżet nie został sporządzony prawidłowo, gdyż zaplanowany do wniesienia przez wnioskodawcę wkład własny nie spełnia kryteriów określonych w Regulaminie, gdyż w ramach konkursu nie przewidziano wnoszenia środków własnych przez uczestnika projektu na założenie przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu wsparcia EFS (str. 12 ppkt. d Regulaminu). Tym samym w wyniku zakwestionowania tego "wydatku" (pozycja 5 zadanie nr 4: skumulowana wartość wkładu własnego wnoszonego przez uczestnika projektu w wysokości 5% wartości przyznanych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym od wartości rezerwy na odwołania)") musi nastąpić przez obniżenie deklarowanego przez stronę wkładu własnego poniżej dopuszczalnego poziomu. Wartość obniżenia opiewa na kwotę 49335 zł. Ponadto pozycja nr 5 wobec pozycji nr 3 (zadanie nr 4) może wskazywać, iż stanowi w rzeczywistości przychód projektu skoro w pozycji 3 ujęto środki w wysokości nie przekraczającej 6 - krotność przeciętnego wynagrodzenia. W skali od 0 do 5 punktów Oceniający nie przyznał żadnego punktu". Odnosząc się do zarzutów organ wskazał, że w ramach konkursu, nie jest możliwe wnoszenie wkładu własnego przez uczestników projektu. Zapisy Regulaminu Konkursu w rozdziale III, podrozdział 2, wskazują na możliwość pobierania opłat od uczestników projektu, ale nie mogą to być opłaty w formie wkładu własnego wnoszonego przez uczestnika projektu do dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczego. Ponadto, w świetle zdiagnozowanych barier finansowych potencjalnych uczestników są one niezasadne.

Jako - zasadny - organ uznał zarzut dotyczący obniżenia punktacji nieadekwatne do stwierdzonych uchybień. W ramach tego kryterium ocenie podlegała prawidłowość sporządzania całego budżetu Oceniający przyznał 0 punktów na podstawie stwierdzenia uchybień tylko w jednym aspekcie konstrukcji budżetu - wkładzie własnym. Po ponownym oszacowaniu wagi uchybienia, organ zdecydował o przyznaniu punktów. Drugi z Oceniających stwierdził następujące uchybienia w budżecie projektu:

- "w zadaniu 1 pozycja 1 - koszty związane z rekrutacją powinny znaleźć się w kosztach pośrednich,

- w zadaniu 1 pozycja 2 -założono błędną kalkulację: 75 formularzy razy 2 oceny. Doradcy nie oceniają formularzy, a testy kompetencyjne i dokonują oceny predyspozycji kandydata,

- w zadaniu 2 pozycja 5 - wydatki niekwalifikowane. W Działaniu 8.3 nie przewidziano takiej formy wsparcia,

- w zadaniu 2 pozycja 6 - wydatki niekwalifikowane. Koszty racjonalnych usprawnień mogą być ponoszone w trakcie realizacji nie powinien w budżecie projektu zakładać takich kosztów,

- w zadaniu 3 pozycja 2 - przekroczony został koszt wynagrodzeń dla doradcy zawodowego. W budżecie wnioskodawca założył 120 zł, natomiast w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu stawka została ustanowiona na poziomie 110 zł.

- w zadaniu 4 pozycja 5 - zaplanowany do wniesienia przez Wnioskodawcę wkład własny nie spełnia kryteriów określonych w Regulaminie nie przewidziano wnoszenia środków własnych przez uczestnika na założenie przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu wsparcia EFS (pkt. 4 ppkt. 2d). Ponadto, założenie, iż potencjalni uczestnicy będą wnosić 5% wkładu własnego (1.100 zł - każdy uczestnik) stoi w sprzeczności z analizą grupy docelowej, z której wynika, iż potencjalni uczestnicy są zagrożeni ubóstwem i mają ograniczoną zdolność kredytową.

- w zadaniu 5 - pozycja 3 - przekroczony koszt wynagrodzenia dla doradcy zawodowego (w budżecie jest 120 zł, natomiast w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu stawka została ustanowiona na poziomie 110 zł).

- w zadaniu nr 6 - pozycja 3 - przekroczony został koszt wynagrodzenia dla doradcy zawodowego (w budżecie jest 120 zł, natomiast w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu stawka została ustanowiona na poziomie 110 zł)".

Jak słusznie zauważyła strona skarżąca w proteście, drugi Oceniający w ramach tego kryterium bezwarunkowo nie przyznał żadnego punktu, jednak dostrzegł możliwość ich warunkowego przyznania po przeprowadzeniu negocjacji. Jeśli negocjacje zakończyłyby się wynikiem pozytywnym, strona skarżąca w ramach kryterium 11 otrzymałaby 4 punkty. Po przeanalizowaniu treści wniosku, uzasadnienia zawartego w Karcie oceny formalno - merytorycznej oraz wyjaśnień strony, organ uznał, że ocena tego kryterium została dokonana prawidłowo przez Drugiego Oceniającego. Odnosząc się do zarzutów do oceny pozycji 1 zadania 1, organ stwierdził, że z treści wniosku nie wynika, że będzie to wynagrodzenie doradców zawodowych dokonujących na etapie rekrutacji diagnozy kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Już sama nazwa pozycji budżetowej "Koszt wynagrodzenia osób przeprowadzających ocenę formularzy rekrutacyjnych" sugeruje, że będą to członkowie komisji rekrutacyjnej (których wynagrodzenie jest ponoszone w ramach kosztów pośrednich). Potwierdzeniem tego jest zakres obowiązków opisany w części Z.11: ocena kryteriów przynależności do grupy docelowej, opisu pomysłu biznesowego zgodnie z kartą oceny. Organ zwrócił również uwagę, że "koszt wynagrodzenia Doradców zawodowych przeprowadzających i weryfikujących test kompetencji i ocenę predyspozycji kandydata do prowadzenia własnej działalności gospodarczej" ujęto w 2 pozycji budżetu. Tym samym oceniający prawidłowo wskazał, że koszt wskazany w pozycji 1 zadania 1 powinien zostać poniesiony w ramach kosztów pośrednich. Odpowiadając na zarzuty dotyczące wydatków wykazanych w zadaniu 2 pozycja 5 i 6 budżetu organ zauważył, że koszty wynagrodzenia opiekuna osoby zależnej oraz asystenta osoby niepełnosprawnej są niekwalifikowane. W ramach niniejszego konkursu nie przewidziano wsparcia w postaci opieki nad osobą zależną, zgodnie z celem Działania 8.3, którym jest tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy. Natomiast koszt asystenta osoby niepełnosprawnej znajduje się w katalogu wydatków ponoszonych w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień. Jak wskazano wcześniej w treści niniejszego rozstrzygnięcia, w projekcie nie jest możliwe uwzględnienie mechanizmu racjonalnych usprawnień na tym etapie. Wobec powyższego organ uznał, że ocena została przeprowadzona prawidłowo. We wniosku o dofinansowanie projektu założyło udział co najmniej 5 osób niepełnosprawnych, co stanowi 10% ogółu uczestników projektu Z tego względu projekt jest ogólnodostępny i na tym etapie nie jest możliwe finansowanie wydatków w ramach racjonalnych usprawnień. Tym samym ocena dokonana przez Oceniającego została przeprowadzona w sposób prawidłowy. W ocenie organu zarzuty dotyczące kosztów doradztwa, zawartych w poz. 3 zadanie 5 praz poz. 3 zadanie 6 w budżecie projektu są bezzasadne. Organ podkreślił, że koszt doradztwa zawodowego wskazany w "w minimalnym standardzie usług i katalogu stawek" (załącznik nr 6 do regulaminu konkursu) określony został z uwzględnieniem specyfiki Działania 8.3 tj. z zakresu doradztwa (założony koszt 110 zł). Oceniający zasadnie odniósł koszt wynagrodzenia doradców prowadzących doradztwo indywidualne/świadczących specjalistyczne doradztwo zindywidualizowane szkolenie w ramach wsparcia pomostowego do pozycji pokrewnej, zawartej w katalogu stawek i na tej podstawie uznał je za zawyżone. Podkreślenia wymaga, że oceniający skierował powyższe pozycje do negocjacji, w trakcie których Wnioskodawca mógłby przedstawić argumenty co do ich wysokości.

VII. Kryterium merytorycznego D12 "Czy wysokość kosztów przypadających na jednego uczestnika projektu jest adekwatna do zakresu projektu oraz osiągniętych korzyści, a zaplanowane wydatki są racjonalne?"

Organ uznał zasadność wyjaśnień i argumentów strony skarżącej. Drugi Oceniający nie zakwestionował działań ani pozycji budżetowych innych niż wkład własny wnoszony przez uczestników projektu, który de facto nie zmienia wartości projektu. Tym samym brak jest podstaw do obniżenia punktacji w tym kryterium. W konsekwencji organ podwyższył ocenę Pierwszego Oceniającego o 3 punkty.

VIII. Kryterium premiującego nr 4 - "Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie z podmiotem z przynajmniej innego województwa objętego zapisami Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 lub we wniosku o dofinansowanie projektu wykazano komplementarność projektu z projektami w innym województwie objętym zapisami Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020?"

Strona skarżąca podniosła, że we wniosku wykazała komplementarność projektu z projektami realizowanymi w innym województwie objętym zapisami Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020. Zawarła w tym zakresie stosowny zapis w punkcie G. Komplementarność. Po przeanalizowaniu treści wniosku organ uznał zarzuty strony w zakresie kryterium premiującego za bezzasadne. Aby otrzymać punkt za spełnienie tego kryterium strona skarżaca winna bowiem wykazać, jaka zachodzi relacja pomiędzy projektami tak, by oceniający na tej podstawie mógł stwierdzić, że projekty wzajemnie się uzupełniają. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku "komplementarnością nazywamy synergię i wzajemne uzupełnianie się świadomie podejmowanych działań poprzez skierowanie strumienia wsparcia na ich realizację dla efektywniejszego rozwiązania problemu bądź osiągnięcia założonego celu na poziomie lokalnym, regionalnym lub ponadregionalnym". Natomiast jedyny projekt, który został przedstawiony w części G wniosku obejmuje szkolenia komputerowe na poziomie podstawowym, realizowane w ramach działania 8.2 Uczenie się przez całe życie. Jedyną cechą wspólną obu projektów jest grupa docelowa tj. osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przy czym w ramach tego projektu jest to jedna z kategorii potencjalnych uczestników projektu. W tej sytuacji ogólna informacja o komplementarności projektów nie jest wystarczająca do przyznania premii punktowej.

IX.

kryterium premiującego Nr 6 "Wnioskodawca zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie na terenie województwa d. co najmniej 2 przedsięwzięcia w obszarze i dla grupy docelowej objętej interwencją projektową, w ramach których osiągnął zakładane we wniosku o dofinansowanie rezultaty?"

Strona twierdziła, że zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie na terenie województwa d. co najmniej 3 przedsięwzięcia w obszarze i dla grupy docelowej objętej interwencją projektową, w ramach których osiągnął zakładane we wniosku o dofinansowanie rezultaty. Po analizie zapisów wniosku o dofinansowanie organ stwierdził, że zarzuty dotyczące tej części oceny są bezzasadne. Aby otrzymać maksymalną ilość punktów za spełnienie tego kryterium strona powinna przedstawić informację realizacji w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie na terenie województwa d. więcej niż 2 przedsięwzięć w obszarze i dla grupy docelowi objętej interwencją projektową w ramach których osiągnięto założone rezultaty. Przy czyn kategoria interwencji dla niniejszego konkursu jest kategoria interwencji - "Wymiar 1 - Zakres interwencji 104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tył innowacyjnych mikro małych i średnich przedsiębiorstw". Wnioskodawca przedstawił dvi takie projekty - "(...)" oraz "(...)". Trzeci ze wskazanych projektów jest projektem szkoleniowym, którego celem był wzrost wiedzy na temat skutecznego aplikowania o dofinansowanie w ramach Funduszy unijnych w okresie 2014-2020. Dlatego też zdaniem organu nie można uznać, że wpisuje się w definicję kryterium przedstawioną w Regulaminie konkursu.

Od niniejszego rozstrzygnięcia strona skarżaca wywiodła skargę do WSA i zarzuciła mu naruszenie:

1)

art. 57 ustawy o zasadach realizacji oraz pkt S części D "Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WD 2014-2020" (dot. kryterium nr 5 pn. "kryterium 5 - Czy we wniosku o dofinansowanie projektu przedstawiono wystarczający opis:

- zadań realizowanych w Famach projektu;

- uzasadnienia potrzeby realizacji zadań w kontekście przedstawionej diagnozy;

- wartości wskaźników, które zostaną osiągnięte w ramach zadań (jeśli dotyczy);

- roli partnerów w realizacji poszczególnych zadań jeśli przewidziano Ich realizację w ramach partnerstwa wraz z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);

- trwałości I wpływu rezultatów projektu jeśli dotyczy załącznika do Regulaminu konkursu nr 2 pn. "Wzór karty oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WD 2014-2020" w ramach konkursu dla Osi priorytetowej 8 Rynek pracy Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez rozstrzygnięcie protestu (nieuwzględnienie protestu) spowodowane tym, iż treść rozstrzygnięcia protestu nie odnosi się do wszystkich argumentów przytaczanych w jego treści, a organ rozstrzygający protest nie wziął pod uwagę istotnych w sprawie okoliczności, które świadczą na korzyść strony skarżącej oraz oparł swoje stanowisko na niewłaściwej interpretacji sytuacji faktycznej i prawnej;

2)

art. 57 ustawy o zasadach realizacji oraz pkt 7 części D "Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WD 2014- 2020" (dot. kryterium nr 7 pn. "kryterium 7 - Czy przedstawiony sposób zarządzania projektem jest adekwatny do zakresu projektu") załącznika do Regulaminu konkursu nr 2 pn. "Wzór karty oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WD 2014-2020" w ramach konkursu dla Osi priorytetowej 8 Rynek pracy Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez rozstrzygnięcie protestu (nieuwzględnienie protestu) spowodowane tym, iż organ rozstrzygający protest nie wziął pod uwagę istotnych w sprawie okoliczności, które świadczą na korzyść strony oraz oparł swoje stanowisko na niewłaściwej Interpretacji sytuacji faktycznej i prawnej;

3)

art. 57 ustawy o zasadach realizacji oraz pkt 10 części D "Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WD 2014- 2020" (dot. części D, Kryteria merytoryczne, kryterium 10 - Czy wydatki są niezbędne do realizacji projektu I osiągnięcia Jego celów?") załącznika do Regulaminu konkursu nr 2 pn. " Wzór karty oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WD 2014-2020" w ramach konkursu dla Osi priorytetowej 8 Rynek pracy Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenia nowych miejsc pracy poprzez rozstrzygnięcie protestu (nieuwzględnienie protestu) spowodowane tym, Iż organ rozstrzygający protest nie wziął pod uwagę istotnych w sprawie okoliczności, które świadczą na korzyść Wnioskodawcy oraz oparł swoje stanowisko na niewłaściwej interpretacji sytuacji faktycznej I prawnej;

a)

art. 57 ustawy o zasadach realizacji oraz pkt 1I części D "Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WD 2014- 2020" (dot. części D, Kryteria merytoryczne, kryterium 11 - Czy budżet projektu został sporządzony w sposób prawidłowy?) załącznika do Regulaminu konkursu nr 2 pn. "Wzór karty oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WD 2014-2020" w ramach konkursu dla Osi priorytetowej 8 Rynek pracy Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez rozstrzygnięcie protestu (nieuwzględnienie w części protestu) spowodowane tym, Iż organ rozstrzygający protest nie wziął pod uwagę Istotnych w sprawie okoliczności, które świadczą na korzyść strony oraz oparł swoje stanowisko na niewłaściwej Interpretacji sytuacji faktycznej i prawnej;

b)

art. 57 ustawy o zasadach realizacji oraz pkt 4 "Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WD 2014- 2020" (dot. kryterium nr 4 pn. " kryterium 4-Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie z podmiotem z przynajmniej jednego Innego województwa objętego zapisami Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 lub we wniosku o dofinansowanie projektu wykazano komplementarność projektu z projektami realizowanymi w innym województwie objętym zapisami Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020") załącznika do Regulaminu konkursu nr 2 pn, " Wzór karty oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WD 2014-2020" w ramach konkursu dla Osi priorytetowej 8 Rynek pracy Działanie 8.3 Samozatrudnienie, oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez rozstrzygnięcie protest (nieuwzględnienie protestu) spowodowane tym, iż organ rozstrzygający protest nie wziął pod uwagę istotnych w sprawie okoliczności, które świadczą na korzyść strony oraz oparł swoje stanowisko na niewłaściwej interpretacji sytuacji faktycznej i prawnej;

6)

art. 57 ustawy o zasadach realizacji oraz pkt 6 części E "Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WD 2014- 2020" (dot. kryterium nr 6 pn. "kryterium 6- Czy Wnioskodawca zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie na terenie województwa d. co najmniej 2 przedsięwzięcia w obszarze i dla grupy docelowej objętej interwencję projektową, w ramach których osiągnął zakładane we wniosku o dofinansowanie rezultaty") załącznika do Regulaminu konkursu nr 2 pn. "Wzór karty oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WD 2014-2020" w ramach konkursu nr (...) dla Osi priorytetowej 8 Rynek pracy Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez rozstrzygnięcie protestu (nieuwzględnienie protestu) spowodowane tym, iż organ rozstrzygający protest nie wziął pod uwagę istotnych w sprawie okoliczności, które świadczą na korzyść strony oraz oparł swoje stanowisko na niewłaściwej interpretacji sytuacji faktycznej i prawnej.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując dotychczasową argumentację.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga okazała się niezasadna.

Stosownie do treści art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) w przypadku nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny projektu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.; dalej p.p.s.a.).

W myśl art. 61 ust. 8 ustawy wdrożeniowej w wyniku rozpoznania skargi sąd może: 1) uwzględnić skargę, stwierdzając, że: a) ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwą instytucję, o której mowa w art. 39 ust. 1. b) pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione, przekazując sprawę do rozpatrzenia przez właściwą instytucję, o której mowa w art. 55 albo art. 39 ust. 1; 2) oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia; 3) umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli jest ono bezprzedmiotowe.

Zgodnie z art. 64 ustawy wdrożeniowej w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio przepisy p.p.s.a. określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, z wyłączeniem art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-122, art. 146, art. 150 i art. 152 tej ustawy.

Postępowanie w zakresie ubiegania się o dofinansowanie jest prowadzone w oparciu o pewne uniwersalne zasady i reguły, które wynikają z treści ustawy wdrożeniowej. Projekt podlega ocenie pod względem spełnienia kryteriów wyboru projektów, zatwierdzonych przez komitet monitorujący, zgodnych z warunkami określonymi w art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia ogólnego (art. 37 ust. 2 ustawy wdrożeniowej). Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym lub pozakonkursowym (art. 38 ust. 1 ustawy wdrożeniowej).

W trybie konkursowym, a w takim trybie następował wybór projektu w rozpoznawanej sprawie, wniosek o dofinansowanie projektu składany jest w ramach konkursu organizowanego i przeprowadzanego przez właściwą instytucję (art. 39 ust. 1 ustawy wdrożeniowej). Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy wdrożeniowej konkurs jest postępowaniem służącym wybraniu do dofinansowania projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów. Konkurs jest przeprowadzany przez właściwą instytucję na podstawie określonego przez nią regulaminu (art. 41 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, który m.in. określa kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia (art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy wdrożeniowej).

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy wdrożeniowej protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera między innymi wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem (pkt 4). Z powołanym przepisem koresponduje art. 57 ustawy wdrożeniowej nakładający na właściwą instytucję powinność rozpatrzenia protestu poprzez weryfikację prawidłowości oceny projektu w zakresie kryteriów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 ustawy wdrożeniowej.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy wdrożeniowej podstawę systemu realizacji stanowią przepisy prawa powszechnie obowiązującego, wytyczne horyzontalne oraz wytyczne programowe, szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego, opis systemu zarządzania i kontroli oraz instrukcje wykonawcze.

Jak podkreśla się w doktrynie, obowiązywanie innych, niż przepisy prawa powszechnie obowiązującego aktów oraz dokumentów systemu realizacji budzi kontrowersje, co do których wypowiadał się już Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 grudnia 2011 r. (P 1/11 OTK-A 2011, Nr 10, poz. 115). W uzasadnieniu wskazanego orzeczenia stwierdzono, że system realizacji nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego, gdyż akt ten nie mieści się w katalogu źródeł prawa określonym w art. 87 Konstytucji i nie jest wydawany przez organ, który ma konstytucyjne upoważnienie dla wydania przepisów prawa. W następstwie tego orzeczenia, na podstawie nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. poz. 714), doszło do uchylenia art. 5 pkt 11 i zastąpienia go art. 13a i 17 ust. 1a (szerzej na ten temat por. komentarz do art. 13a oraz art. 17 ust. 1a (w:) J. Jaśkiewicz, Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Komentarz, SIP LEX).

Pod rządami poprzedniej ustawy w orzecznictwie sądów administracyjnych dominowało stanowisko, że dokumentom systemu realizacji, o których mowa w poprzednio obowiązującym art. 5 pkt 11 u.z.p.p.r., można przyznać walor źródła prawa (w szerokim znaczeniu), jako że system ten ma umocowanie w ustawie, zaś jego normy mają generalny charakter i są skierowane do indywidualnie nieokreślonego kręgu adresatów.

Uzasadniając to stanowisko, judykatura powoływała się na argumenty funkcjonalne i pragmatyczne, podkreślając w szczególności, że gdyby systemowi realizacji odmówić przymiotu źródła prawa, sprawowanie przez sąd administracyjny kontroli legalności działań instytucji realizujących procedury zawarte w systemie realizacji byłoby w praktyce niemożliwe.

Przemawiał za tym również wzgląd na stabilizację sytuacji prawnej adresatów norm systemu realizacji, w tym uczestników procedur konkursowych oraz konieczność dokończenia realizacji rozpoczętych programów lub relokacji zwróconych środków na inne projekty w okresie finansowania. Wskazano również, że dokumenty stanowiące system realizacji odnoszą się wyłącznie do relacji między właściwą instytucją a zainteresowanymi otrzymaniem pomocy z programu operacyjnego wnioskodawcami, którzy składając do niego aplikacje, wyrażają zgodę na poddanie się wymaganiom danego programu (zob. wyroki NSA z dnia 20 października 2010 r., II GSK 1110/10, LEX nr 746073; z dnia 27 października 2010 r., II GSK 1097/10, LEX nr 746069; z dnia 16 grudnia 2010 r., II GSK 1377/10, LEX nr 746089 oraz z dnia 18 maja 2011 r., II GSK 817/11, LEX nr 992441).

Poglądy judykatury, w ocenie składu rozpoznającego niniejszą sprawę zachowały aktualność także w stosunku do przepisów ustawy wdrożeniowej. Regulaminy i inne dokumenty, stanowiące elementy systemu realizacji programu operacyjnego, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy wdrożeniowej, w szczególności wytyczne horyzontalne, wytyczne programowe, szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego, opis systemu zarządzania i kontroli oraz instrukcje wykonawcze, jako nienależące do konstytucyjnego katalogu źródeł prawa nie mogą regulować w sposób powszechnie obowiązujący zasad wdrażania programów operacyjnych oraz praw i obowiązków wnioskodawców (beneficjentów).

Dokumenty systemu realizacji programu operacyjnego mogą natomiast regulować stosunki pomiędzy instytucjami realizującymi poszczególne zadania w ramach danego programu operacyjnego, na zasadach właściwych dla aktów kierownictwa wewnętrznego lub też, w sposób względnie obowiązujący, wyznaczać prawa i obowiązki beneficjentów na podstawie umów o dofinansowanie albo decyzji o dofinansowaniu projektu.

Uzasadnieniem tego poglądu jest nie tylko to, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczy innej, choć oczywiście podobnej, regulacji, lecz przede wszystkim okoliczność, że podstawowym źródłem prawa normującym przedmiotową materię jest rozporządzenie ogólne, którego swoistą transpozycją jest ustawa wdrożeniowa. Zauważyć również należy, że podstawowym dokumentem wyznaczającym ramy organizacyjne i finansowe dla funkcjonowania nowego okresu programowania jest Umowa partnerstwa. Zgodnie z art. 2 pkt 27 ustawy wdrożeniowej odwołującym się do art. 2 pkt 20 rozporządzenia ogólnego przez umowę partnerstwa rozumie się dokument przygotowany przez państwo członkowskie z udziałem partnerów zgodnie z podejściem opartym na wielopoziomowym zarządzaniu, który określa strategię państwa członkowskiego, jego priorytety i warunki efektywnego i skutecznego korzystania z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w celu realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, który został przyjęty przez Komisję Europejską w następstwie oceny i dialogu z państwem członkowskim.

Regulamin Konkursu Regionalny Program Operacyjny Województwa D. 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowy miejsc pracy, Konkurs (...) zakłada bezzwrotne dotacje obejmujące:

- doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;

- przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,

- wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz pomocowe wsparcie finansowe.

Dalej Regulamin stanowi, że w celu zapewnienia większej trwałości udzielonego wsparcia IOK może zobowiązać uczestnika projektu do zapewnienia części środków własnych na założenie przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu wsparcia z EFS, niemniej jednak w ramach tego konkursu nie przewiduje się w tym zakresie wnoszenia środków własnych przez uczestników projektu (pkt 4 ppkt 2 lit. d.)

Tymczasem strona skarżąca założyła, że każdy uczestnik projektu musi - w jego ramach - wnieść wkład finansowy na poziomie 5% wartości inwestycji (1.100 zł każdy) wskazując w pkt Z5, że "Doświadczenia projektów realizowanych w perspektywie 2007-2014 z działania 6.2 (w tym, w szczególności na rzecz grupy docelowej) pokazują, że konieczność zapewnienia przez uczestnika Projektu wkładu własnego, zwiększa szansę na trwałość przedsięwzięcia. Jednocześnie umiejętność zgromadzenia środków na realizacje inwestycji, w ramach wkładu własnego, wskazuje na pożądane cechy przedsiębiorcy, w tym w szczególności odpowiednie zarządzanie finansami. Jednocześnie biorąc pod uwagę grupę docelową projektu, przyjęto wysokość wkładu własnego na relatywnie niskim poziomie (5% wartości inwestycji). Wysokość wkładu nie będzie stanowić zatem bariery do udziału w projekcie ".

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że założenie to pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią Regulaminu, o której mowa w pkt 4 ppkt 2 lit. d. Ponadto założenie to (czyli konieczność wniesienia wkładu własnego - przez uczestników - na poziomie 5% wartości inwestycji) pozostaje również w sprzeczności z grupą docelową, która mogłaby skorzystać z dofinansowania w ramach tego projektu (osoby niepełnosprawne, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, osoby o niskim statusie materialnym).

Strona skarżaca - jak wynika z treści wniosku - jako docelową grupę w tym projekcie wskazała "osoby spełniające łącznie następujące warunki:

1)

w wieku od 30 rok życia

2)

bez zatrudnienia

3)

w szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwałe bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach tj. do ISCED 3 włącznie)

4)

zamieszkują w rozumieniu k.c. na obszarze jednego z powiatów: lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego (co najmniej I uczestnik-UP- z każdego z powiatów),

5)

nie posiadają aktywnego wpisu do CEDIG/nie były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS/nie prowadziły DG na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do proj. Ze wsparcia nie mogą skorzystać rolnicy posiadający gospodarstwa powyżej 2 ha przelicz, w przypadku członków rodziny rolnika wsparcie może otrzymać jedynie osoba pozostająca faktycznie bez zatrudnienia pod warunkiem, że efektem będzie jej przejście z KRUS do ZUS.

W szczególności preferowani będą:

a)

niepełnosprawni oraz kobiety-pierwszeństwo podczas rekrutacji b) osoby (po + 2 dodatkowe punkty na etapie rekrutacji):

- długotrwale bezrobotne,

- zamieszkałe na obszarach wiejskich

- po 50 r. życia

- o niskich kwalifikacjach Wskazane powyżej cechy UP należy rozumieć zgodnie z definicjami wskazanymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz Regulaminem konkursu. Wybór grupy docelowej nastąpił ze względu na pilne potrzeby regionu zdiagnozowane w RPO WD, dokumentach strategicznych oraz problemy grupy docelowej zdiagnozowane w pkt N wniosku".

Tym samym zatem strona skarżąca zaadresowała wsparcie do grupy docelowej, która ma szczególnie trudną sytuację na ranku (osoby niepełnosprawne, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach). Innymi słowy do grupy do, której kwalifikują się osoby o niskim statusie materialnym, bez możliwości kredytowej. Dlatego też przyjęcie przez stronę skarżącą założenia, że każdy uczestnik projektu (należący do opisanej powyżej grupy docelowej) zobligowany będzie do wniesienia wkładu własnego w wysokości 5% wartości inwestycji (1.100 zł każdy) stanowić będzie - w ocenie Sądu - oczywistą barierę finansową niejednokrotnie niemożliwą do przezwyciężenia. To z kolei powoduje, że strona skarżąca poprzez to założenie doprowadziła do ograniczenia kręgu potencjalnych osób zainteresowanych wsparciem. Podkreślenia również wymaga, że strona skarżąca uzasadniając potrzebę realizacji projektu wskazała na szereg uwarunkowań tj. degradację, sprzyjająca tworzeniu się ubóstwa i wykluczenia społecznego trudna sytuacja kobiet pozostających bez zatrudnienia, niepełnosprawnych, osób po 50 roku życia. Wskazała również, że osobom tym należy zapewnić koszty dojazdu, czy opieki nad osobami zależnymi, a jednocześnie przewidziała - wbrew zapisom Regulaminu - że osoby które w ramach tej grupy będą chciały skorzystać z dofinansowania muszą wnieść wkład w wysokości 5% wartości inwestycji każda. Zapis ten należy zatem uznać, w ocenie Sądu za zapis nie tylko wewnętrznie sprzeczny, ale przede wszystkim nieznajdujący uzasadnienia w treści Regulaminu.

Nie sposób również uznać za stroną skarżącą, że wymaganie wkładu własnego od uczestników projektu jest rozwiązaniem akceptowalnym w "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 - 2020". Zgodnie z Wytycznymi "IZ RPO i IZ PO WER zapewniają, że wsparcie w zakresie przedsiębiorczości jest udzielane zgodnie z poniższymi warunkami i procedurami: (...) d) w celu zapewnienia większej trwałości udzielanego wsparcia IZ RPO może zobowiązać uczestnika projektu do zapewnienia części środków własnych na założenie przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu wsparcia z EFS". Zapis ten umożliwił zatem IZ RPO możliwość wprowadzenia takiego obostrzenia. Jednakże - co wymaga podkreślenia Sądu - nie sposób uznać, aby w ramach opisanego konkursu został nałożony na nią obowiązek uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie kwot pochodzących z opłat uczestników projektu. Dlatego też jako nieuzasadnione należy potraktować te twierdzenia strony skarżącej, które wskazują, że "Ministerstwo Rozwoju w wytycznych uznało, że wniesienie wkładu własnego przyczynia się do zapewnienia większej trwałości udzielanego wsparcia i nie stanowi bariery w dostępie do udziału w projekcie ".

Jako błędny należy uznać wreszcie sposób użycia, czy wręcz rozumienia przez stronę skarżącą pojęcia "wkład własny" do określenia części środków własnych na założenie przedsiębiorstwa przez uczestnika projektu przy wykorzystaniu wsparcia z EFS. Zgodnie z Regulaminem Konkursu "wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania. Wartość wkładu własnego stanowi zatem różnicę między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną Wnioskodawcy, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu, rozumianą jako procent dofinansowania wydatków kwalifikowanych (...) minimalny udział wkładu własnego Beneficjenta w ramach konkursu wynosi 5% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej ". Tym samym terminu "wkład własny" nie można użyć do określenia części kwoty dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej pokrywanej przez uczestnika projektu.

W tym miejscu podkreślenia jeszcze wymaga (co słusznie zauważył organ), że absolutnie bezzasadnym jest odwoływanie się przez stronę do innych Regionalnych Programów Operacyjnych, w poszczególnych województwach, w odniesieniu do niniejszego konkursu. Każdy bowiem z nich odpowiada specyficznym uwarunkowaniom poszczególnych województw i jest odrębnie negocjowany przez dany samorząd województwa oraz zatwierdzany przez Komisję Europejską. Zgodnie z art. 96 ust. 2a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 program operacyjny przyczynia się do realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz do osiągania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, oraz określa m.in. uzasadnienie wyboru celów tematycznych i odpowiadających im priorytetów inwestycyjnych oraz alokacji finansowych, z uwzględnieniem umowy partnerstwa, w oparciu o określenie potrzeb regionalnych i w stosownych przypadkach - krajowych. Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa D. 2014-2020 zakres regionalnego programu operacyjnego jest odpowiedzią na wyzwania rozwojowe, określone dla regionu w głównych dokumentach strategicznych i uwzględnia te obszary interwencji, których realizacja przyniesie największe efekty. Warto również zauważyć, iż przedmiotem Kontraktu Terytorialnego dla Województwa D. (zgodnie z art. 1 ust. 1 przedmiotowego dokumentu) było określenie celów i przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz Województwa D., co do których strony (ówczesny Minister Infrastruktury i Rozwoju oraz Zarząd Województwa D.) zadeklarowały współpracę w ramach realizacji właściwych programów operacyjnych na lata 2014-2020, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności.

Powyższe oznacza, iż poszczególne regionalne programy operacyjne odpowiadają za określone potrzeby zdiagnozowane w konkretnych województwach, prowadząc do rozwoju tych województw i w konsekwencji całego kraju. Ponadto zgodnie z art. 41.1. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 właściwa instytucja przeprowadza konkurs na podstawie określonego przez siebie regulaminu. Przedmiotowy projekt winien być zatem oparty na założeniach Regulaminu konkursu nr (...) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa D. 2014-2020, a nie na założeniach Regulaminu konkursu nr (...) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa L. na lata 2014- 2020, do którego odwołuje się strona skarżąca w piśmie procesowym z dnia 28 lutego 2017 r. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że ocena kryterium D5 - została przeprowadzona w sposób prawidłowy. Oceniający w uzasadnieniu obniżenia punktacji w sposób prawidłowy odniósł się do związku pomiędzy barierami uczestnictwa w projekcie, a zaplanowanymi działaniami.

Konsekwencją przyjęcia, że założenia strony skarżącej o konieczności wniesienia wkładu własnego przez uczestników na poziomie 5% wartości inwestycji pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią Regulaminu, o której mowa w pkt 4 ppkt 2 lit. d. i jako takie jest nieuzasadnione, jest bezzasadność zarzutów naruszenia art. 57 ustawy wdrożeniowej w zakresie kryterium D10 "Czy wydatki są niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów?" oraz w zakresie kryterium D 11 "Czy budżet projektu został sporządzony w sposób prawidłowy?". Odnosząc się do kryterium D10 wskazać należy, że skumulowana wartość wkładu własnego wnoszonego przez uczestnika projektu w wysokości 5% wartości przyznanych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowi kwotę niekwalifikowalną, gdyż strona skarżąca zgodnie z treścią Regulaminu (pkt 4 ppkt 2 lit. d) nie była uprawniona do jego pobierania od uczestników. Odnosząc się zaś do kryterium D11 stwierdzić należy (tak jak to uczynił Pierwszy oceniający), że "budżet nie został sporządzony prawidłowo, gdyż zaplanowany do wniesienia przez wnioskodawcę wkład własny nie spełnia kryteriów określonych w Regulaminie, bowiem w ramach Konkursu nr (...) nie przewidziano wnoszenia środków własnych przez uczestnika projektu na założenie przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu wsparcia EFS (str. 12 ppkt. d Regulaminu). Tym samym w wyniku zakwestionowania tego "wydatku", jak słuszeni zauważył organ (pozycja 5 zadanie nr 4: skumulowana wartość wkładu własnego wnoszonego przez uczestnika projektu w wysokości 5% wartości przyznanych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym od wartości rezerwy na odwołania)") musi nastąpić obniżenie deklarowanego przez Wnioskodawcę wkładu własnego poniżej dopuszczalnego poziomu. Wartość obniżenia 49335 zł (...)". ".

Jako niezasadny należy również uznać zarzut naruszenia art. 57 ustawy wdrożeniowej w kontekście kryterium merytorycznego D7: Czy przedstawiony sposób zarządzania projektem jest adekwatny do zakresu projektu ?.

Zgodnie z treścią Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w formularzu Excel w konkursach ogłaszanych przez D. Wojewódzki Urząd Pracy w ramach RPO WD 2014-2020 w polu U.4. Kadra zaangażowana w realizację projektu (osoby/stanowiska w projekcie i ich niezbędne kompetencje, wymiar czasu pracy, zakres obowiązków) należy opisać "potencjał kadrowy Wnioskodawcy i partnerów oraz wskazać sposób jego wykorzystania w ramach projektu (wskazać kluczowe osoby, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz ich planowaną funkcję w projekcie wraz z syntetycznym opisem doświadczenia - i jeżeli to możliwe - wskazaniem tych osób z imienia i nazwiska). Istotnym jest to, aby Wnioskodawca już na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie przeanalizował, czy posiadany już potencjał kadrowy będzie mógł być wykorzystywany do realizacji projektu.). Należy wskazać tylko posiadany potencjał kadrowy, a więc w szczególności osoby na stałe współpracujące i planowane do oddelegowania do projektu. Dotyczy to w szczególności osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz trwale współpracujących z Wnioskodawcą np. w przypadku wolontariusza - na podstawie umowy o współpracy, a nie tych, które Wnioskodawca dopiero chciałby zaangażować. Należy opisać odrębnie dla każdej z osób sposób zaangażowania/oddelegowania danej osoby do realizacji projektu oraz zakres zadań jakie dana osoba realizować będzie na rzecz projektu w kontekście posiadanej przez nią wiedzy i umiejętności, przy czym o ile dana osoba wykonywać będzie zadania związane z zarządzaniem projektem - szczegółowy opis zadań i doświadczenia opisuje się w pkt U.2 Sposób zarządzania projektem. Posiadany potencjał kadrowy, może być wykazany jako wkład własny o ile ten wkład jest wymagany i spełnione są warunki kwalifikowania wytycznych wydatków określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. W takiej sytuacji wnioskodawca dokonuje oceny posiadanych i angażowanych w projekcie zasobów kadrowych a określoną w ten sposób kwotę wykazuje się w budżecie projektu jako wkład własny".

Z powyższego wynika, że opis punktów U2 oraz U4 należy traktować jako jedną całość. Zaś w pkt U4 należy przedstawić całą kadrę zaangażowaną w realizację projektu, a w tym kadrę zarządzającą opisując - wbrew twierdzeniom strony skarżącej - zaangażowanie /oddelegowanej oraz wymiar czasu pracy (czego nie dokonała strona skarżąca), a w pkt U 2 uzupełniająco przedstawić szczegółowy opis zadań i doświadczenia osób, które będą wykonywać zadania związane z zarządzaniem projektu. Dlatego też ocenę w tym zakresie należy uznać za prawidłową.

Jako niezasadny należy również uznać zarzut naruszenia art. 57 ustawy wdrożeniowej w kontekście kryterium premiującego nr 4 "czy projekt będzie realizowany w partnerstwie z podmiotem z przynajmniej innego województwa objętego zapisami Strategii Rozwoju Polski zachodniej do roku 2020 lub we wniosku o dofinansowanie projektu wykazano komplementarność projektu z projektami w innym województwie objętym zapisami Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 r."

Zgodnie z treścią Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w formularzu Excel w konkursach ogłaszanych przez D. Wojewódzki Urząd Pracy w ramach RPO WD 2014-2020 poprzez komplementarność należy rozumieć: synergię i wzajemne uzupełnianie się świadomie podejmowanych działań poprzez skierowanie strumienia wsparcia na ich realizację dla efektywniejszego rozwiązania problemu bądź osiągnięcia założonego celu na poziomie lokalnym, regionalnym lub aca ponadregionalnym". Innymi słowy aby za spełnienie tego kryterium móc uzyskać punkt, należy wykazać jaka zachodzi relacja pomiędzy projektami tak, aby oceniający na tej podstawie mógł stwierdzić, że projekty wzajemnie się uzupełniają. Tymczasem jedyny projekt, który został przedstawiony przez stronę skarżącą w części G wniosku obejmuje szkolenia komputerowe na poziomie podstawowym, realizowane w ramkach działania 8.2. Uczenie się przez całe życie. Jedyną wspólną cechą - co wymaga podkreślenia Sądu - obu tych projektów jest grupa składająca się z osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku. Tym samym ta ogólna informacja o komplementarności obu tych projektów jest - niewystarczająca - do przyznania premii punktowej. Nie sposób również uznać - wbrew twierdzeniom strony skarżącej - aby oceniający nie uzasadnili swojego stanowiska w tym zakresie. Drugi oceniający, w podsumowaniu punktów premiujących, wyjaśnił bowiem brak przyznania punktów wskazując, że "kryterium nr 4. projekt nie będzie realizowany w partnerstwie - brak możliwości punktów premiujących w przedmiotowym kryterium".

Sąd nie dostrzegł naruszenia art. 57 ustawy wdrożeniowej również w zakresie kryterium premiującego Nr 6 "Wnioskodawca zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie na terenie województwa d. co najmniej 2 przedsięwzięcia w obszarze i dla grupy docelowej objętej interwencją projektową, w ramach których osiągnął zakładane we wniosku o dofinansowanie rezultaty?". Również w zakresie tego kryterium, oceniający uzasadnili swoje stanowisko podnosząc "Kryterium nr 6 - w ostatnich 3 latach poprzedzających złożenie wniosku wnioskodawca zrealizował 2 projekty w obszarze interwencji". IZ RPO WD w odpowiedzi na argumenty dotyczące realizacji trzech przedsięwzięć stwierdziła, że aby otrzymać maksymalną ilość punktów za spełnienie przedmiotowego kryterium Wnioskodawca powinien przedstawić informację o realizacji w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie na terenie województwa d. więcej niż 2 przedsięwzięć w obszarze i dla grupy docelowej objętej interwencją projektową w ramach których osiągnięto założone rezultaty. Przy czym kategoria interwencji dla niniejszego konkursu jest kategoria interwencji - "Wymiar 1 - Zakres interwencji 104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-małych i średnich przedsiębiorstw".

Tymczasem strona skarżąca przedstawiła dwa takie projekty - "(...)" oraz "(...)". Trzeci natomiast ze wskazanych projektów jest projektem szkoleniowym, którego celem był wzrost wiedzy na temat skutecznego aplikowania o dofinansowanie w ramach Funduszy unijnych w okresie 2014-2020. Nie można zatem uznać, w ocenie Sądu, że projekt ten wpisuje się w definicję kryterium przedstawioną w Regulaminie konkursu. Oceniający prawidłowo zatem przyznał 5 punktów za spełnienie kryterium.

Końcowo dodać należy, że Sąd, w składzie orzekającym w niniejszej sprawie podziela stanowisko wyrażone przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 30 marca 2010 r. (II GSK 309/10; wyrok dostępny jest w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, adres: www.cbois.nsa.gov.pl, w skrócie: CBOSA"), iż to na wnioskodawcy ubiegającym się o wsparcie ciąży obowiązek dokładnego przedstawienia wszelkich informacji, które mają przekonać ekspertów, że to właśnie jego projekt zasługuje na przyznanie dofinansowania. W odmiennym przypadku wnioskodawca winien liczyć się z konsekwencjami.

Mając powyższe na uwadze, Sąd oddalił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.