III SA/Wr 13/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu - OpenLEX

III SA/Wr 13/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1662226

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2015 r. III SA/Wr 13/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Moskała.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) października 2013 r., nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji, postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) stycznia 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wpłynęła skarga W. K. (dalej: strona, skarżący) na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) października 2013 r. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji. W skardze zawarto wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego.

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 17 marca 2014 r. odmówiono skarżącemu przyznania prawa pomocy a postanowieniem z dnia 18 czerwca 2014 r. wydanym na skutek wniesienia sprzeciwu od postanowienia referendarza Sąd również odmówił przyznania skarżącemu prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Postępowanie w przedmiocie zwolnienia skarżącego od kosztów sądowych zakończyło się ostatecznie postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 listopada 2014 r., sygn. akt II GZ 740/14, którym oddalono zażalenie na odmowę przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Wobec powyższego zarządzeniem z 25 lutego 2015 r. (k. 69 akt) skarżący został wezwany do uiszczenia, w terminie 7 dni wpisu od skargi w kwocie (...) złotych, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to zostało doręczone dnia (...) marca 2015 r. (z.p.o.k. 76 akt).

Mimo upływu zakreślonego terminu wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Stosownie do art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie jako "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis, przy czym pismami, o których mowa w cytowanym przepisie, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (art. 230 § 2 p.p.s.a.).

W myśl art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Na podstawie art. 220 § 3 powołanej ustawy procesowej, skarga od której pomimo wezwania nie został w wyznaczonym terminie uiszczony należny wpis, podlega przez Sąd odrzuceniu.

Z akt rozpoznawanej sprawy wynika, iż pomimo prawidłowo doręczonego w dniu (...) marca 2015 r. odpisu zarządzenia z dnia 25 lutego 2015 r. wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego, skarżący wpisu nie uiścił.

Z tych względów i na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Na marginesie dodać należy, że wobec odrzucenia skargi, wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie podlegał rozpoznaniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.