Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 5 maja 2006 r.
III SA/Wr 118/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Krystyna Anna Stec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. O. na postanowienie Wojewody D. z dnia 5 stycznia 2006 r., nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 17 lutego 2006 r. E. O. wniosła skargę na postanowienie Wojewody D. z dnia 5 stycznia 2006 r., nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Prezydenta W. z dnia 9 listopada 2005 r. (nr (...)) o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego. Skarżąca w uzasadnieniu skargi wskazała, iż zażalenie wniosła w określonym w ustawie siedmiodniowym terminie, na dowód czego dołączyła kserokopię pisma Poczty Polskiej potwierdzającego datę doręczenia jej postanowienia Prezydenta W. Po zapoznaniu się z treścią skargi Wojewoda D. uznał, iż zarzuty E. O. są zasadne i podlegają uwzględnieniu. W konsekwencji postanowieniem z dnia 9 marca 2006 r., nr (...) Wojewoda D. uchylił zaskarżone postanowienie w całości. Postanowienie to zostało doręczone skarżącej w dniu 17 marca 2006 r.

Pismem z dnia 9 marca 2006 r. Wojewoda D. wniósł o umorzenie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu.

Zarządzeniem z dnia 27 marca 2006 r., skutecznie doręczonym w dniu 14 kwietnia 2006 r., zobowiązano skarżącą do oświadczenia się w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, czy doręczono jej postanowienie Wojewody D. z dnia 9 marca 2006 r., nr (...) uchylające zaskarżone postanowienie, a jeżeli tak, to zobowiązano ją do oświadczenia się czy - wobec faktu wyeliminowania z obrotu zaskarżonego orzeczenia - podtrzymuje skargę, czy też ją cofa. Wyznaczony termin upłynął bezskutecznie w dniu 21 kwietnia 2006 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.s.a., organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Zgodnie natomiast z art. 161 § 1 pkt 3) i § 2 p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli stało się ono bezprzedmiotowe. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

W przedmiotowej sprawie Wojewoda D. w całości uwzględnił wniesioną przez E. O. skargę i uchylił zaskarżone postanowienie, czemu skarżąca nie przeczyła.

W konsekwencji, skoro wyeliminowano z obrotu prawnego postanowienie będące przedmiotem skargi, to postępowanie jako bezprzedmiotowe należało umorzyć.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł na podstawie art. 161 § 1 pkt 3) w zw. z art. 54 § 3 p.s.a. jak w sentencji.