Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 9 czerwca 2006 r.
III SA/Wr 115/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Anetta Chołuj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. W. na bezczynność Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. po uchylającym decyzję organu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu o sygnaturze 3 II SA/Wr 1427/02 w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Sygnatura akt: III SA/Wr 115/06

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 18 lutego 2006 r. skierowanym do tutejszego Sądu R. W. wniósł skargę na bezczynność Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w kwestii wykonania postanowień wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2004 r. o sygnaturze 3 II SA/Wr 1427/02.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III z dnia 9 maja 2006 r. skarżący wezwany został do wykazania - w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi - czy przed wniesieniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, zgodnie z wymogiem art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wezwał Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu do wykonania wyroku.

Odpowiadając na wezwanie Sądu, do uzupełnienia braku formalnego skargi R. W. poinformował, że Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we W. nie został wezwany przez niego do wykonania wyroku przed wniesieniem skargi z dnia 18 lutego 2006 r., a ponadto wyjaśnił, że skarga ta była pierwszym pismem jakie wystosował on w sprawie bezczynności organu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Właściwość sądów administracyjnych w zakresie kontroli działalności administracji publicznej obejmującej orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów, określona została w art. 3 § 2 pkt 8 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W tym kontekście - zgodnie z art. 154 § 1 wspomnianej ustawy - dopuszczalność wniesienia do sądu administracyjnego skargi na bezczynność organu po wyroku uchylającym akt administracyjny uzależniona jest od uprzedniego wezwania na piśmie właściwego organu do wykonania tegoż wyroku. Należy więc przyjąć, że wezwanie, o którym mowa w tym przepisie, stanowi przesłankę dopuszczalności zaskarżenia sensu stricto, której niedochowanie przez skarżącego powoduje odrzucenie skargi bez możliwości jej konwalidacji.

Zatem skierowanie przed wniesieniem skargi wezwania do wykonania wyroku jest niezbędną czynnością procesową, której musi dopełnić strona przed wniesieniem skargi na bezczynność, o jakiej mowa w przywołanym przepisie.

Sygnatura akt: III SA/Wr 115/06

Zważywszy, że w rozważanej sprawie R. W. przed złożeniem przedmiotowej skargi nie dopełnił warunku uprzedniego wezwania na piśmie organu do wykonania wyroku, należy stwierdzić, iż nie wyczerpał trybu określonego w art. 154 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Tym samym strona skarżąca nie spełniła jednego z niezbędnych warunków wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a jej skarga jako przedwczesna podlegała odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.