Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 7 lipca 2006 r.
III SA/Wr 11/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Strzebińczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Ł. na decyzję Wojewody D. z dnia 31 października 2005 r. Nr (...) w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 1 czerwca 2006 r. skarżący wezwany został do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100,- zł. Wezwanie dotyczące obowiązku uiszczenia wpisu od skargi zawierało pouczenie, iż usunięcie tego braku winno nastąpić w siedmiodniowym terminie od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Przedmiotowe pismo wysłane na podany adres do korespondencji: S. (...), (...) G. - zgodnie z informacją umieszczoną na odwrocie zwrotnego potwierdzenia odbioru-doręczone zostało dorosłemu domownikowi w sobie siostry skarżącego L. Ł. w dniu 12 czerwca 2006 r.

Skarżący wpisu od skargi nie uiścił do chwili obecnej, natomiast nieprzekraczalny termin do usunięcia braku skargi - zakreślony skutecznie doręczonym pismem - upływał z dniem 19 czerwca 2006 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 72 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) doręczający nie zastawszy adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było - administracji domu lub dozorcy, jeżeli osoby te nie mają sprzecznych interesów w sprawie i podjęły się oddania mu pisma. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe wezwanie-jak wynika z potwierdzenia jego odbioru - doręczone zostało dorosłemu domownikowi w osobie siostry skarżącego L. Ł. w dniu 12 czerwca 2006 r., przyjąć należy, iż doręczono je skutecznie. Wobec powyższego nieprzekraczalny termin do usunięcia braku skargi upływał z dniem 19 czerwca 2006 r.

Zgodnie z treścią art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W tym stanie rzeczy, skoro strona skarżąca nie uiściła wpisu od skargi w zakreślonym siedmiodniowym terminie, stanowi to podstawę do odrzucenia skargi. Z powyższych względów Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.