Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1768515

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 3 sierpnia 2015 r.
III SA/Wr 101/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Guziński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym, skargi kasacyjnej J. K. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2015 r., (sygn. akt III SA/Wr 101/15) odrzucającego skargę J. K. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie przyznania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego, postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 14 maja 2015 r. odrzucono skargę J. K. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. Pismem z dnia (...) maja 2015 r., sprecyzowanym następnie pismem nadanym w urzędzie pocztowym w dniu (...) czerwca 2015 r., skarżący wniósł sporządzoną przez siebie osobiście skargę kasacyjną od wskazanego wyżej postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej w skrócie "p.p.s.a.") skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Zgodnie natomiast z art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W przedmiotowej sprawie skarżący - pomimo prawidłowego pouczenia go o prawie, terminie i sposobie wniesienia skargi kasacyjnej, w szczególności o konieczności sporządzenia jej przez adwokata lub radcę prawnego - osobiście sporządził i wniósł skargę kasacyjną od postanowienia z dnia 14 maja 2015 r.

W konsekwencji skarga kasacyjna sporządzona osobiście przez skarżącego-jako niedopuszczalna - podlegała odrzuceniu na podstawie powołanego na wstępie art. 178 p.p.s.a.

Mając powyższe na względzie orzeczono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.