Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 3 marca 2006 r.
III SA/Wr 101/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Anetta Chołuj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi spółki K. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 16 września 1999 r., nr (...) w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego postanawia: umorzyć postępowanie zawieszone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 14 maja 2002 r. o sygnaturze akt II SA/Wr 1600/99.

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie:

Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu wskazanym w rubrum postanowieniem z dnia 14 maja 2002 r., wskutek przedstawienia aktu zgonu H. W., na wniosek której prowadzone było postępowanie w sprawie, zawiesił postępowanie, stosując odpowiednio art. 59 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 386 ze zm.) w związku z 97 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, który na podstawie art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.), przejął sprawę do rozpoznania, stwierdził, że jedyną regulacją określającą przesłanki umorzenia zawieszonego postępowania jest norma art. 130 ustawy z dnia 3 0 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Wobec faktu, iż wniosek o podjęcie postępowania nie został w niniejszej sprawie zgłoszony przed upływem trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu, postępowanie - wszczęte wniesieniem skargi, a następnie zawieszone-podlegało umorzeniu na podstawie art. 130 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.