Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 maja 2006 r.
III SA/Wa 966/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) stycznia 2006 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 24 marca 2006 r. Skarżący R. S. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) stycznia 2006 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego. Jednocześnie pouczono go, że nieuiszczenie wpisu w terminie siedmiodniowym spowoduje odrzucenie skargi. Wezwanie uznane zostało za doręczone w dniu 14 kwietnia 2006 r. w trybie określonym w art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) - dalej: "p.p.s.a." oraz art. 139 § 1 k.p.c. i § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 62 poz. 697 ze zm.) mających zastosowanie w sprawie w związku z art. 65 § 2 p.p.s.a. i w związku z orzeczeniem przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 28 lutego 2006 r. sygn. akt P 13/05 o niezgodności art. 73 p.p.s.a. z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim ustanawia siedmiodniowy termin przechowywania pisma procesowego i nie wymaga ponawiania zawiadomienia adresata o złożeniu tego pisma. Przyjmując domniemanie doręczenia przesyłki Skarżącemu Sąd miał na względzie okoliczność, że zgodnie z przywołanym wyżej przepisem § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości przesyłka zawierająca wezwanie sądowe została dwukrotnie awizowana.

Skoro zatem przesyłkę uznano za doręczoną w dniu 14 kwietnia 2006 r., przyjąć należało, że wskazany w wezwaniu sądowym siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi upływał z dniem 21 kwietnia 2006 r. (piątek).

Po sprawdzeniu w rejestrze dochodów budżetowych Sądu stwierdzono natomiast, że do dnia 22 maja 2006 r. wpis sądowy nie został uiszczony.

Zgodnie z treścią art. 220 § 3 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis. Sąd stwierdził, że w sprawie niniejszej zachodzą przesłanki opisane w przytoczonych powyżej przepisach.

W związku z powyższym i działając na podstawie art. 58 § 3 w zw. z art. 220 § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji.