Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 października 2006 r.
III SA/Wa 961/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Dziełak (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 października 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "S." sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) stycznia 2006 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2002 r. postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 11 sierpnia 2006 r. pełnomocnik Skarżącej "S." sp. z o.o. w W. - r.pr. K. B. został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...)stycznia 2006 r. Nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2002 r. Zarządzenie zawierało pouczenie, że wpis należy uiścić w terminie 7 dni od daty doręczenia jego odpisu, pod rygorem odrzucenie skargi.

Zarządzenie powyższe doręczono pełnomocnikowi w dniu 21 sierpnia 2006 r. (adnotacja na potwierdzeniu odbioru), a zatem wskazany w nim siedmiodniowy termin upływał z dniem 28 sierpnia 2006 r. (poniedziałek). Z zapisów w rejestrze dochodów budżetowych Sądu wynika, że do dnia 15 września 2006 r. wpisu nie uiszczono.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) - dalej: "p.p.s.a.", skarga, od której pomimo wezwania nie uiszczono wpisu sądowego, podlega odrzuceniu.

W tym stanie rzeczy Sąd orzekł jak w sentencji.