Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1621920

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 stycznia 2015 r.
III SA/Wa 955/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi M. G. i J.G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) stycznia 2014 r. nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. postanawia

1)

umorzyć postępowanie sądowe;

2)

zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej w W. na rzecz M. G. i J. G. kwotę 182 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący M. G. i J. G. wnieśli skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) stycznia 2014 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012

Pismem z dnia 7 listopada 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w W. poinformował, iż w całości uwzględnił skargę Skarżących na powyższą decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) stycznia 2014 r. Jednocześnie do pisma załączył decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...) wydaną na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), którą uznał skargę za zasadną, uchylił zaskarżoną decyzję i decyzję organu pierwszej instancji, umorzył postępowanie w sprawie oraz stwierdził nadpłatę w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. w kwocie 4.548 zł tj. zgodnie z korektą zeznania Skarżących PIT-36 za 2012 r.

Pismem z dnia 17 listopada Skarżący w związku z decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) listopada 2014 r. uwzględniającą ich skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) stycznia 2014 r. wnieśli o umorzenie postępowania oraz o obciążenie organu kosztami opłaty sądowej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy, co też Dyrektor Izby Skarbowej w decyzji wydanej (...) listopada 2014 r. decyzji uczynił.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe z przyczyn innych, niż te wskazane w pkt 1 i 2 tego paragrafu. Do okoliczności uzasadniających umorzenie postępowania na podstawie powyższego przepisu należy bez wątpienia uwzględnienie skargi przez organ w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a. (tzw. autokontrola). Powoduje ono bowiem wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonego aktu lub czynności, co czyni zbędnym dalsze procedowanie w sprawie. W razie wydania nowego rozstrzygnięcia służy na nie skarga do sądu administracyjnego, co należycie chroni prawa strony skarżącej.

Taka sytuacja spowodowała cofnięcie skargi przez skarżących.

Wobec powyższego postępowanie sądowe, jako bezprzedmiotowe podlega w niniejszej sprawie umorzeniu na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Uwzględnienie skargi przez organ czyni koniecznym orzeczenie o zwrocie kosztów postępowania. Przepis art. 201 § 1 p.p.s.a. jest w swojej treści jednoznaczny i stanowi, że zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3.

W związku z powyższym, Sąd na podstawie art. 54 § 3 oraz art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 201 § 1 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.