Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 maja 2006 r.
III SA/Wa 946/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Ciechomska-Florek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "K." Sp. z o.o. z/s w L na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia (...) grudnia 2005 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji ostatecznej w sprawie o podatek od towarów i usług postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 1 lutego 2006 r. "K." Sp. z o.o. wniosła skargę skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na powołaną na wstępie decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

Pismem z 17 marca 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wezwał skarżącą spółkę do złożenia dokumentu, z którego wynikałoby upoważnienie osoby, która podpisała skargę do reprezentacji spółki w dacie wniesienia skargi oraz do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200 zł W wezwaniu tym pouczono skarżącą, iż nieuzupełnienie ww. braków, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia pisma, spowoduje odrzucenie skargi.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru niniejszego wezwania wynika, iż zostało ono doręczone, 22 marca 2006 r. Siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków skargi upłynął 29 marca 2006 r.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu skarżąca spółka nadesłała odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Mimo upływu terminu wskazanego w wezwaniu skarżąca nie uiściła wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 220 § 3, art. 58 § 3 powołanej ustawy, postanowił jak w sentencji.