Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 sierpnia 2006 r.
III SA/Wa 943/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Marta Waksmundzka-Karasińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Z. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) stycznia 2006 r. Nr(...). w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia terminu na złożenie korekty wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 23 marca 2006 r., Strona wezwana została do złożenia dokumentu, z którego wynikałoby upoważnienie dla osoby- Pani I. M. jako Prezesa Zarządu, która podpisała skargę wniesioną do WSA, do reprezentowania Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Z. W wezwaniu z dnia 23 marca 2006 r. zawarte zostało pouczenie, iż nieusunięcie braku formalnego w terminie 7- dniowym, spowoduje odrzucenie skargi.

W wykonaniu rzeczonego wezwania Strona załączyła;

-

kserokopię Statutu Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych z którego § 17 ust. 1 wynika, iż oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie zarządu mieniem składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd. Z ust. 2 § 17 Statutu wynika natomiast, iż Zarząd może udzielić przewodniczącemu Zarządu upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Stowarzyszenia,

-

kserokopię postanowienia Sądu Rejonowego w K. (...) Wydziału KRS w przedmiocie zmian danych w KRS podmiotu: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Zmiany te dotyczyły osób wchodzących w skład Zarządu, to jest Sekretarza, Wiceprezesów, jak również osób wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej,

-

kserokopię pełnomocnictwa dnia 18 kwietnia 2005 r. udzielonego przez I. M. jako Prezesa Zarządu I. M. do działania w imieniu pracodawcy, to jest Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Z. w zakresie ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,

-

kserokopię pełnomocnictwa z dnia 15 czerwca 2005 r. udzielonego przez I. M. jako Prezesa Zarządu T. G. do działania w imieniu pracodawcy, to jest Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Z., w zakresie ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Uzasadnienie

W ocenie Sądu skarga podlega odrzuceniu, gdyż z wymienionych wyżej kserokopii dokumentów nie wynika, aby Pani I. M., która jako Prezes Zarządu podpisała w imieniu Stowarzyszenia skargę do WSA, pełniła funkcję Prezesa Zarządu tego Stowarzyszenia. Strona nie przedłożyła bowiem wyciągu z KRS Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, a jedynie postanowienie Sądu Rejonowego w K., Wydział KRS w przedmiocie zmian w składzie osobowym Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, jednakże z postanowienia tego nie wynika kto pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Złocieńcu.

Stwierdzić więc należy, iż Strona nie usunęła braku formalnego we wskazanym wyżej zakresie. Na marginesie podkreślić należy, iż w wezwaniu z dnia 23 marca 2006 r. wyraźnie został określony rodzaj dokumentu, który Strona winna była przedłożyć, to jest Statut oraz wyciąg z rejestru sądowego (KRS).

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd odrzuca skargę, jeżeli Strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak w sentencji.