Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 lipca 2006 r.
III SA/Wa 942/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Dariusz Turek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. C. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) stycznia 2006 r. Nr (...) w przedmiocie rozliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca spółka, w wyniku wydania w dniu 12 maja 2006 r. przez Referendarza Sądowego Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego postanowienia o odmowie przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym i częściowym, została wezwana w dniu 9 czerwca 2006 r. do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł W wezwaniu zawarto pouczenie, że nieuiszczenie ww. opłaty w terminie siedmiu dni spowoduje odrzucenie skargi.

Jak wynika z akt sprawy, wezwanie sądowe prawidłowo doręczono w dniu 19 czerwca 2006 r., a zatem wskazany w nim siedmiodniowy termin upływał z dniem 26 czerwca 2006 r. (poniedziałek). Z zapisów w rejestrze sądowym wynika natomiast, że w tym terminie wpisu nie uiszczono.

Zgodnie z treścią art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm. - dalej: "p.p.s.a."), Sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis. Sąd stwierdził, że w sprawie niniejszej zachodzi przesłanka opisana w przytoczonym przepisie. W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 58 § 3 w zw. z art. 220 § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji.