Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 września 2006 r.
III SA/Wa 94/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Hanna Kamińska (spr.).

Sędziowie Asesorzy, WSA: Sylwester Golec, Hieronim Sęk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 września 2006 r. na rozprawie sprawy ze skargi I. U. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w K. z dnia (...) października 2005 r. Nr (...) w przedmiocie: odmowy odroczenia spłaty kary pieniężnej za samowolne zajęcie pasa drogowego postanawia

1)

umorzyć postępowanie sądowe,

2)

zwrócić stronie skarżącej kwotę 100 zł (słownie: stu złotych) tytułem połowy uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 10 listopada 2005 r. I. U. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję z dnia (...) października 2005 r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w K. nr(...), którą organ utrzymał decyzję własną z dnia (...) września 2005 r. nr (...) w przedmiocie nie wyrażenia zgody na odroczenie I. U. spłaty kary pieniężnej.

Sprawa z powyższej skargi została skierowana na posiedzenie Sądu w dniu 7 września 2006 r., o czym strony zostały zawiadomione. I. U. zawiadomienie o rozprawie odebrała w dniu 7 sierpnia 2006 r.

Pismem z dnia 18 sierpnia 2006 r. I. U. cofnęła skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) powoływanej dalej jako "u.p.p.s.a." Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący cofnął skargę. Cofnięcie skargi powoduje skutek w postaci umorzenia postępowania tylko wówczas, gdy nastąpi wszczęcie postępowania, a skarga poddana kontroli przewodniczącego nie będzie zawierała braków formalnych.

W przedmiotowej sprawie Sąd stwierdził, iż I. U. na wezwanie Sądu uiściła należny wpis sądowy, a skarga nie zawierała braków formalnych. Następnie skarżąca skutecznie cofnęła skargę. Tym samym należy uznać, że prowadzenie postępowania sądowego w sprawie stało się bezprzedmiotowe.

W takim stanie rzeczy, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 161 § 2 u.p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji. O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 2 u.p.p.s.a.