Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2876816

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 lutego 2012 r.
III SA/Wa 890/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Dziełak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) listopada 2009 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: podjąć postępowanie sądowe

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.