III SA/Wa 885/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2380697

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 października 2017 r. III SA/Wa 885/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Skrodzki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej M. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w W. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 października 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 885/16 w sprawie ze skargi M. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) stycznia 2016 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do kwietnia 2014 r. postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w W. działając poprzez pełnomocnika - radcę prawnego A.T., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) stycznia 2016 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do kwietnia 2014 r.

Postanowieniem z dnia 4 października 2017 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił jako niedopuszczalną skargę kasacyjną Skarżącej wniesioną od postanowienia tut. Sądu z dnia 26 lipca 2017 r., w przedmiocie odrzucenia zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie z dnia 14 czerwca 2017 r., w przedmiocie odmowy przyznania Skarżącej prawa pomocy.

W dniu 17 października 2017 r. pełnomocnik Skarżącej wniósł skargę kasacyjną od postanowienia tut. Sądu z dnia 4 października 2017 r., w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej z dnia 19 września 2017 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - zwanej dalej: "p.p.s.a.", skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2-4, art. 161 § 1 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a. Natomiast przepis art. 194 § 1 pkt 7 p.p.s.a. stanowi, że zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej.

Z treści powołanych powyżej przepisów wynika zatem, że skarga kasacyjna przysługuje od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, natomiast w odniesieniu do postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego o odrzuceniu skargi kasacyjnej stronie przysługuje prawo do wniesienia zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z powyższych względów wniesioną przez pełnomocnika Skarżącej skargę kasacyjną należało uznać za niedopuszczalną, przez co podlega ona odrzuceniu stosownie do treści przepisu art. 178 p.p.s.a.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.