Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 maja 2006 r.
III SA/Wa 875/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I.C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2005 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie targowej postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) grudnia 2005 r. Nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. po rozpatrzeniu odwołania Skarżącego I.C. utrzymał w mocy decyzję Prezydenta (...) W. z dnia (...) sierpnia 2003 r. odmawiającej Skarżącemu stwierdzenia nadpłaty w opłacie targowej za okres od 26 sierpnia 1999 r. do 31 grudnia 2000 r. Jak wynika z akt sprawy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego doręczono pełnomocnikowi Skarżącego C.G. w dniu 11 stycznia 2006 r. oraz drugiemu pełnomocnikowi Skarżącego J.A. w dniu 18 stycznia 2006 r.

Na powyższą decyzję Skarżący osobiście w dniu 17 lutego 2006 r. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem organu. Zostało to potwierdzone adnotacją na skardze "Doręczono osobiście" oraz stemplem kancelaryjnym opatrzonym datą. Skarżący nie wnosił o przywrócenie terminu do złożenia skargi.

Przekazując skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) - dalej: "p.p.s.a." skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach administracyjnych, zaskarżona decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2005 r. Nr (...) doręczona została pełnomocnikowi Skarżącego C.G. w dniu 11 stycznia 2006 r. oraz drugiemu pełnomocnikowi Skarżącego J.A. w dniu 18 stycznia 2006 r. Zgodnie natomiast z przepisem art. 145 § 3 in fine ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - dalej: "ord.pod."

w przypadku niewyznaczenia przez stronę, która ustanowiła w toku postępowania kilku pełnomocników, pełnomocnika właściwego do doręczeń, organ podatkowy doręcza pisma jednemu z pełnomocników. Powyższe oznacza, że w sprawie niniejszej decyzja będąca przedmiotem zaskarżenia doręczona została w sposób prawidłowy pełnomocnikowi Skarżącego C.G. Z akt sprawy wynika bowiem, że w dacie doręczenia decyzji był on właściwie umocowany na mocy pełnomocnictwa z dnia 10 sierpnia 2004 r., a nadto jako pierwszy podjął skierowaną do niego przesyłkę i z tą chwilą wypełniona została dyspozycja cytowanego wyżej przepisu art. 145 § 3 ord. pod. W tej sytuacji bez znaczenia pozostaje fakt skierowania przesyłki i późniejszego jej doręczenia drugiemu z ustanowionych pełnomocników Skarżącego - J.A. Kolejne doręczenia decyzji pełnomocnikom lub osobiście stronie postępowania nie mogą bowiem zmienić daty dokonanego prawidłowo pierwszego doręczenia pisma.

W konsekwencji Sąd stwierdził, że zaskarżona decyzja doręczona została w dniu 11 stycznia 2006 r., a zatem termin do jej zaskarżenia upływał z dniem 10 lutego 2006 r. (piątek).

Tymczasem skarga złożona została w dniu 17 lutego 2006 r., co wynika z dokonanej na niej przez pracownika kancelarii organu adnotacji oraz przybitego stempla kancelaryjnego opatrzonego datą. Oznacza to, że skarga została złożona z siedmiodniowym uchybieniem ustawowemu terminowi.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. skarga wniesiona po upływie terminu podlega odrzuceniu przez sąd. Sąd orzekający w sprawie niniejszej stwierdził, że powyższa przesłanka w sprawie zachodzi. Mając zatem na uwadze treść przytoczonego przepisu i działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 oraz § 3 w zw. z art. 53 § 1 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji.