Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1917957

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 kwietnia 2012 r.
III SA/Wa 874/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Kleiber.

Sędziowie WSA: Barbara Kołodziejczak-Osetek, Jolanta Sokołowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2012 r. na rozprawie sprawy ze skargi E. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) października 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

E. Sp. z o.o. z siedzibą w W., zwana dalej Spółką lub Skarżącą wniosła w dniu 16 listopada 2010 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) października 2010 r. utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego w W. z dnia (...) lipca 2010 r., w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 52 860 zł. Podatek w tej wysokości został pobrany przez notariusza na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8 w zw. ust. 9 tego artykułu oraz art. 7 ust. 1 pkt 9, ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 z późn. zm.), zwanej dalej "u.p.c.c." z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) i wkładu pieniężnego.

W skardze Spółka zarzuciła naruszenie:

- art. 2 pkt 4 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 2 u.p.p.c.

- art. 91 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. poprzez nieuwzględnienie podczas dokonywania wykładni art. 1 ust. 1 pkt 2 u.p.c.c., art. 7 ust. 1 Dyrektywy 69/335/EWG z 17 lipca 1969 r. w sprawie podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.U.UE.L 249/1969, Nr 1969/335 z późn. zm.),

- art. 72 § 1 pkt 2, art. 75 § 1 oraz art. 76 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; dalej Ordynacja podatkowa)

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. - dalej p.p.s.a.), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Postanowieniem z 2 kwietnia 2012 r. sygn. akt II FSK 1806/10 Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 187 § 1 p.p.s.a., przedstawił do rozpoznania składowi Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: "czy w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., w przypadku wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego (aportu), dochodziło do wyłączenia opodatkowania w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 z późn. zm.)?",

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcie powyższego zagadnienia prawnego przez Naczelny Sąd Administracyjny ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. Pomimo, iż zagadnienie prawne przedstawione w ww. pytaniu prawnym dotyczy stanu prawnego obowiązującego przed 1 stycznia 2007 r., zaś w niniejszej sprawie występuje stan prawny na 21 grudnia 2009 r., to wspólnym zagadnieniem wymagającym rozstrzygnięcia w każdej z tych spraw jest kwestia istnienia podstaw prawnych do rozdzielenia czynności zmiany umowy spółki od wniesienia lub podwyższenia wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje podwyższenie kapitału zakładowego. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając ww. zagadnienie prawne w pierwszej kolejności będzie musiał odnieść się do powyższej kwestii.

Zaistniała zatem przesłanka zawieszenia postępowania, określona w art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Sąd postanowił zawiesić postępowanie do czasu podjęcia przez Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnięcia w przedmiocie zagadnienia przedstawionego w powyższym postanowieniu

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.