Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001875

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 marca 2018 r.
III SA/Wa 859/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Gurba (spr.).

Sędziowie Asesor: WSA Piotr Dębkowski, del., SO Ewa Izabela Fiedorowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 6 marca 2018 r. sprawy ze skargi L. sp. z o.o. z siedzibą w W. (poprzednio: L. sp. z o.o.) na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia (...) grudnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.