Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2890548

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 listopada 2012 r.
III SA/Wa 843/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Wesołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. L. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) stycznia 2010 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy zwolnienia spod egzekucji administracyjnej składnika majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego dłużnika zajętej wierzytelności będącego bankiem postanawia podjąć zawieszone postępowanie

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.