Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1431925

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2013 r.
III SA/Wa 782/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Zalewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 1 lutego 2013 r., Nr (...) w przedmiocie rozłożenia na raty zobowiązania podatkowego oraz ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej w podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Z akt sprawy wynika, iż J. K. (dalej "Skarżący") pismem z dnia 21 lutego 2013 r. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) lutego 2013 r., w przedmiocie rozłożenia na raty zobowiązania podatkowego oraz ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej w podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącej Wydziału III z dnia 28 marca 2013 r. Skarżący został wezwany pismem z dnia 29 marca 2013 r. do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 500 zł. W wezwaniu pouczono, że nieuiszczenie wpisu w terminie siedmiu dni, od dnia doręczenia wezwania, spowoduje odrzucenie skargi.

Wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi zostało przesłane listem poleconym na wskazany w skardze adres Skarżącego. Przesyłka była dwukrotnie awizowana - 2 i 10 kwietnia 2013 r., a następnie 18 kwietnia 2013 r. została zwrócona przez Urząd Pocztowy do nadawcy jako nie podjęta w terminie.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z dnia 29 kwietnia 2013 r. przesyłkę przesłaną na adres Skarżącego uznano za doręczoną w dniu 16 kwietnia 2013 r. w trybie art. 73 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.".

W dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych do 30 lipca 2013 r. nie stwierdzono wpływu kwoty 500 zł z tytułu wpisu sądowego do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Przepis art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a., stanowi, że od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Do pism takich należy skarga. Jeśli zatem należny wpis nie został uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia.

Zgodnie zaś z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi zawierające prawidłowe pouczenie o skutkach niezastosowania się do wezwania w wyznaczonym terminie, doręczono Skarżącemu w dniu 16 kwietnia 2013 r. (k. 27 akt sądowych). Siedmiodniowy termin na uiszczenie wpisu rozpoczął zatem bieg następnego dnia i upłynął 23 kwietnia 2013 r. (wtorek), zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a.

Pomimo prawidłowego pouczenia o sposobie i terminie uiszczenia wpisu oraz o skutkach niezastosowania się do wezwania, Skarżący do dnia 30 lipca 2013 r. wpisu nie uiścił.

W tym stanie rzeczy Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.