Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1431922

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
III SA/Wa 749/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Waksmundzka-Karasińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (poprzednio M. Sp. z o.o.) na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) listopada 2012 r., Nr (...) w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych postanawia:

1)

odrzucić skargę,

2)

zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz L. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (poprzednio M. Sp. z o.o.) kwotę 200 zł (dwieście złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 12 lutego 2013 r. została nadana w urzędzie pocztowym skarga Skarżącej - L. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (poprzednio M. Sp. z o.o.) na interpretację indywidualną Ministra Finansów Organ upoważniony Dyrektor Izby Skarbowej w W./Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w P., Nr (...) w przedmiocie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

W zaskarżonej interpretacji indywidualnej jak i w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia prawa Skarżąca Spółka została prawidłowo pouczona o trybie i terminie do wniesienia skargi.

Jak wynika z akt sprawy pismo z odpowiedzią na wezwanie przez Skarżącą Organu do usunięcia naruszenia prawa, zostało doręczone w dniu 12 stycznia 2013 r. Data ta widnieje zarówno na pieczątce znajdującej się na potwierdzeniu odbioru, jak i została wskazana przez Pocztę Polską S.A. w odpowiedzi na reklamację przesyłki ekonomicznej nr (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), - dalej "p.p.s.a." skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia rozstrzygnięcia w sprawie, o czym skarżący został prawidłowo pouczony w zaskarżonej interpretacji indywidualnej, jak i w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia prawa.

Sąd zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. odrzuca natomiast skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Pismo z odpowiedzią na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zostało prawidłowo doręczone Skarżącej Spółce w dniu 12 stycznia 2013 r. Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upływał, zatem z dniem 11 lutego 2013 r.

Skargę wniesiono 12 lutego 2013 r. (K. 20), czyli z uchybieniem terminu do jej wniesienia.

Zasadne stało się, zatem odrzucenie skargi (punkt pierwszy sentencji).

O zwrocie uiszczonego wpisu sądowego, Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.