Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001399

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 września 2018 r.
III SA/Wa 70/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Waksmundzka-Karasińska.

Sędziowie WSA: Matylda Arnold-Rogiewicz (spr.), Asesor Agnieszka Wąsikowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 18 września 2018 r. sprawy ze skargi A. w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) listopada 2017 r. nr (...) w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2012 r. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.