Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802816

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 listopada 2017 r.
III SA/Wa 68/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Waksmundzka-Karasińska.

Sędziowie WSA: Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.), Jarosław Trelka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 17 listopada 2017 r. sprawy ze skargi B. A. na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia (...) października 2016 r. nr (...) w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.