Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1621918

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 stycznia 2015 r.
III SA/Wa 641/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Anna Zaorska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata M. N. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi R.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym postanawia - przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, na rzecz adwokata M. N. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 221,40 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden złotych 40/100), w tym: tytułem opłaty - kwotę 180 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt złotych), tytułem 23% podatku od towarów i usług - kwotę 41,40 złotych (słownie: czterdzieści jeden złotych 40/100).

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 4 lipca 2014 r. referendarz sądowy przyznał skarżącemu - R. B. i prawo pomocy, w zakresie ustanowienia adwokata.

Pismem z 6 sierpnia 2014 r. Okręgowa Rada Adwokacka wyznaczyła adwokata - M. N. pełnomocnikiem z urzędu dla skarżącego.

W dniu 14 sierpnia 2014 r. pełnomocnik zapoznał się z aktami sprawy.

Na rozprawie w dniu 26 listopada 2014 r. działający z upoważnienia pełnomocnika aplikant adwokacki podtrzymał zarzuty i wnioski zawarte w skardze oraz wniósł o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej. Oświadczył, że opłaty te nie zostały zapłacone w całości ani w części.

Wyrokiem z 26 listopada 2014 r. Sąd oddalił wniesioną skargę.

Wnioskiem z 29 grudnia 2014 r. adwokat M. N., zwrócił się o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie z 26 listopada 2014 r. Pełnomocnik oświadczył, że pomoc prawna w postępowaniu nie została opłacona. Do wniosku pełnomocnik załączył przedmiotową opinię.

Uzasadnienie prawne

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej - "p.p.s.a.") wyznaczony przez Sąd pełnomocnik ma prawo do wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych wydatków. Do czynności, o których mowa w tym przepisie, należy m.in.: reprezentowania przed Sądem I instancji, wniesienie środków odwoławczych albo sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

W rozpoznawanej sprawie pełnomocnik reprezentował skarżącego przed Sądem I instancji oraz sporządził opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Wynagrodzenie dla pełnomocnika, za reprezentowanie skarżącego przed Sądem I instancji, należało obliczyć na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. o opłatach za czynności adwokackie oraz ponoszeniu przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 461, dalej -"rozporządzenie"), w którym ustawodawca uzależnił wysokość stawki od wartości przedmiotu sprawy. W niniejszym postępowaniu wartość przedmiotu sprawy wynosi 65 zł zatem, zgodnie z § 6 pkt 1, stawkę należało określić na kwotę 60 zł.

Wysokość wynagrodzenia za sporządzeni opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej została uregulowana w § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, zgodnie z którym, za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej stawka minimalna w postępowaniu przed sądem administracyjnym drugiej instancji dla adwokata wynosi 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł. W związku z powyższym, w rozpoznawanej sprawie, stawka za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wynosi 120 zł.

Zaznaczyć jednocześnie należy, że w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 250 w zw. z art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.