Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642486

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 r.
III SA/Wa 627/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Anna Kocewiak (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K.B. o przyznanie prawa pomocy poprzez częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi K. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) lutego 2009 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług postanawia: - przyznać stronie skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od wpisu sądowego

Uzasadnienie faktyczne

W złożonym na urzędowym formularzu (PPF) wniosku o przyznanie prawa pomocy K. B. (zwana dalej "skarżącą" lub "stroną") wniosła o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu wniosku skarżąca wskazała, że pozostaje bez pracy, a jej jedynym źródłem utrzymania jest zasiłek socjalny przyznany na okres od 1 marca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. w wysokości (...) euro na zabezpieczenie potrzeb związanych z utrzymaniem oraz w wysokości 250 euro na koszty zakwaterowania, ogrzewania i energii elektrycznej. Wnioskodawczyni oświadczyła, że prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe (wynajmuje mieszkanie) i nie korzysta z pomocy matki i ojczyma. Miesięczny koszt wynajęcia mieszkania (czynsz oraz opłaty za media) to wydatek co najmniej (...) euro. Na pokrycie pozostałych, miesięcznych kosztów utrzymania skarżąca dysponuje 300 euro, co stanowi niewielką kwotę. Skarżąca oświadczyła, że nie posiada żadnych mających istotniejszą wartość rzeczy ruchomych, zbywalnych praw majątkowych, antyków, biżuterii, kolekcji i zbiorów. Nie posiada również tytułów prawnych do nieruchomości, praw majątkowych z których można prowadzić egzekucję i które by mogły stać się przedmiotem hipoteki przymusowej, rachunków, lokat bankowych. Nie posiada również zdolności kredytowej. Jedyny składnik majątkowy, z którego można prowadzić egzekucję - samochód osobowy został zlicytowany przez organ celny. Skarżąca dodała, że w przypadku przegranego procesu sądowego będzie zmuszona zapłacić wynagrodzenie pełnomocnikowi, a jego spłata zostanie rozłożona na raty. Wskazała, że jej jedynym źródłem dochodu jest zasiłek socjalny w kwocie 601 euro.

Odpowiadając na wezwanie referendarza sądowego do przedstawienia dodatkowych informacji i dokumentów dotyczących stanu majątkowego i dochodów skarżąca oświadczyła, że jej jedynym źródłem utrzymania w latach 2007-2008 był i pozostaje nadal zasiłek socjalny otrzymywany z niemieckiego urzędu pracy. Obecnie wynosi on łącznie 601 euro, w tym 250 euro z przeznaczeniem na pokrycie kosztów mieszkania i ogrzewania. Skarżąca powtórzyła, że nie posiada żadnych rachunków bankowych oraz lokat bankowych, nie posiada i nie zbywała żadnych nieruchomości i ruchomości. Dodała, że nie jest w stanie zapłacić wpisu w kwocie 500 zł, nie stać jej na podstawowe środki utrzymania (nową odzież, środki pielęgnacyjne, lekarstwa). Jej ojciec nie żyje, matka otrzymuje rentę chorobową. Z powodu konfiskaty samochodu przez polskie organy celne skarżąca, nie może wykonywać pracy (jest (...)).

Zgodnie z wyjaśnieniami pełnomocnika, do odpowiedzi na wezwanie załączono zaświadczenie z dnia 10 lutego 2009 r. o wysokości zasiłku socjalnego, umowę najmu z dnia 1 kwietnia 2008 r. mieszkania przy (...), (...) - z miesięcznym czynszem w kwocie 250 euro, poświadczenie zameldowania od dnia 1 kwietnia 2008 r. pod adresem przy (...), (...), rachunek za energię elektryczną za okres od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 17 lutego 2009 r. na kwotę 267,94 euro. Skarżąca oświadczyła również, że nie stać jej na pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku n. na język polski.

Uzasadnienie prawne

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje.

Na podstawie art. 243 § 1 oraz art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej powoływanej jako P.p.s.a, Sąd może - na wniosek strony - przyznać jej prawo pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. W myśl art. 245 § 2 i 3 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika, a w zakresie częściowym - zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Stosownie do art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym, gdy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Sąd może natomiast zwolnić osobę fizyczną z części kosztów postępowania, jeśli wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

W rozpoznawanej sprawie skarżąca wniosła o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych, a w uzasadnieniu sprecyzowała, że wnosi o zwolnienie z wpisu sądowego.

Mając na uwadze powołane regulacje prawne i wynikające z nich zasady, jakimi należy kierować się rozpoznając wniosek oraz stan faktyczny sprawy, zasadne jest przyznanie skarżącej prawa pomocy poprzez zwolnienie z zapłaty wpisu sądowego w wysokości 500 zł.

Stwierdzić należy, że opłata sądowa przeliczone według kursu 4.5.153 zł tj. średniego kursu NBP z dnia 17 czerwca 2009 r. (Tabela nr 116/A/NBP/2009; źródło: "Rzeczpospolita") wynosi 110,73 euro.

Z materiału zgromadzonego w sprawie wynika, iż skarżąca mieszka w Niemczech, a jej jedynym źródłem utrzymania jest zasiłek socjalny w wysokości 601 euro. Skarżąca wynajmuje mieszkanie za 250 euro. Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami, otrzymywanie zasiłku socjalnego z niemieckiego urzędu pracy oznacza, że osoba, która taki zasiłek otrzymuje, jest osobą bezrobotną. Skarżąca oświadczyła, że po zapłacie czynszu oraz mediów, pozostaje jej na utrzymanie kwota niewystarczająca na zakup leków, żywności, odzieży, jak również nie jest w stanie zapłacić 500 zł tytułem opłaty sądowej.

W istocie sytuacja finansowa wnioskodawczyni uzasadnia przyznanie jej prawa pomocy w zakresie częściowym. Zestawienie wysokości dochodu, którym skarżąca dysponuje na zaspokojenie potrzeb życiowych z wielkością przeciętnych potrzeb życiowych jednej osoby prowadzi do wniosku, że podanie skarżącej należy uwzględnić, ponieważ nie jest ona w stanie z posiadanych środków pieniężnych opłacić sprawy w sądzie bez uszczerbku w jej utrzymaniu koniecznym.

Mając na względzie całość powyższej argumentacji, na podstawie przepisów art. 243 § 1, art. 245 § 3, art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.