Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642470

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 września 2009 r.
III SA/Wa 605/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Skrodzki (sprawozdawca).

Sędziowie WSA: Izabela Głowacka-Klimas, Sylwester Golec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 września 2009 r. na rozprawie, wniosku o przywrócenia terminu do usunięcia braku formalnego skargi w sprawie ze skargi S. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) stycznia 2009 r. Nr (...) w przedmiocie: podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia przywrócić termin

Uzasadnienie faktyczne

S. pismem z dnia 2 marca 2009 r. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) stycznia 2009 r. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Skargę podpisali: M. S., J. C., E. F., J. S., K. O.

Sąd pismem z dnia 14 kwietnia 2009 r. wezwał stronę skarżącą do usunięcia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi braków formalnych skargi przez złożenie dokumentu, z którego wynikałoby upoważnienie osób, które podpisały skargę do reprezentacji strony skarżącej w dacie wniesienia skargi (odpis umowy spółki, wyciąg z rejestru sądowego, statut, itp.).

Strona skarżąca w zakreślonym przez Sąd terminie przedstawiła zaświadczenie z dnia(...) lipca 2007 r. wydane przez Urząd Miasta i Gminy K., w którym stwierdzono, że na zabraniu Członków Wspólnoty Pastwiskowej Wsi O. gminy K. został powołany Zarząd Wspólnoty w składzie: M. S.-przewodniczący zarządu, J.C. -sekretarz zarządu, E. F.-członek zarządu, J. S.- skarbnik zarządu, K.O.-członek zarządu.

Sąd pismem z dnia 22 maja 2009 r. ponownie wezwał stronę skarżącą do usunięcia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi braków formalnych skargi przez złożenie dokumentu, z którego wynikałoby upoważnienie osób, które podpisały skargę do reprezentacji strony skarżącej w dacie wniesienia skargi. Sąd wyjaśnił, że przedstawione zaświadczenie z dnia (...)lipca 2007 r. dotyczy powołania członków zarządu Wspólnoty Pastwiskowej Wsi O., a nie powołania członków zarządu strony skarżącej tj. S. Zgodnie natomiast z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169 ze zm.) skład zarządu spółki podlega wpisowi do ewidencji gruntów, zatem dokumentem, z którego wynikałoby upoważnienie osób, które podpisały skargę do reprezentacji spółki w dacie wniesienia skargi jest wyciąg z ewidencji gruntów a nie zaświadczenie). Sąd wskazał, że nieusunięcie braków formalnych skargi w terminie spowoduje odrzucenie skargi art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Strona skarżąca otrzymała wezwanie w dniu 25 maja 2009 r.

Strona skarżąca złożyła w dniu 1 czerwca 2009 r. do Sądu pismo w którym poinformowała, że pomimo zwrócenia się do Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy K. pismem z dnia (...) maja 2009 r. z żądaniem wydania wyciągu z ewidencji gruntów, nie otrzymała tego dokumentu.

Sąd pismem z dnia 3 lipca 2009 r. zawiadomił stronę skarżącą oraz organ o wyznaczeniu rozprawy na dzień 24 września 2009 r.

Na rozprawie w dniu 24 września 2009 r. strona skarżąca przedstawiła wypis z rejestru gruntów na dzień 17 września 2009 r. oraz wniosła o przywrócenie terminu do usunięcia braku formalnego skargi. Wskazała, że uchybiła terminowi do złożenia wypisu z rejestru gruntów, ponieważ nie otrzymała go we właściwym czasie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 86 § 1 p.p.s.a. strona, która nie dokonała czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy może zwrócić się z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności.

Przesłanki przywrócenia terminu, które muszą być spełnione aby wniosek mógł zostać rozpatrzony pozytywnie, określają art. 86 § 2 i art. 87 § 1, 2 i 4 p.p.s.a. Są to:

a)

wniesienie wniosku o przywrócenie terminu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu;

b)

uprawdopodobnienie okoliczności wskazujących na brak winy strony w uchybienie terminu;

c)

powstanie ujemnych dla strony skutków w zakresie postępowania sądowego;

d)

równoczesne ze złożeniem wniosku dokonanie czynności, której strona nie dokonała w terminie.

Oceniając powyższe przesłanki na gruncie niniejszej sprawy Sąd stwierdził, że zostały one wszystkie spełnione w sposób kumulatywny. Strona skarżąca złożyła wniosek w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Uprawdopodobniła brak swojej winy w uchybieniu terminu, gdyż złożenie wypisu z rejestru gruntów było możliwe dopiero z chwilą jego wydania przez Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy K., a nastąpiło to w dniu 17 września 2009 r. Wniosek o przywrócenie terminu oraz wypis z rejestru gruntów zostały wniesione do Sądu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wypisu z rejestru gruntów, tj. na rozprawie w dniu w dniu 24 września 2009 r.

W związku z powyższym Sąd, na podstawie art. 86 § 1 w związku z art. 87 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.