Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642469

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 marca 2009 r.
III SA/Wa 60/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Trelka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) października 2008 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług za II, III i IV kwartał 2006 r. postanawia-odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 12 grudnia 2008 r. L. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) października 2008 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług za II, III i IV kwartał 2006 r.

Przewodniczący Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządzeniem z dnia 19 stycznia 2009 r. wezwał stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego określonego na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) w kwocie 100 zł W zarządzeniu tym pouczono, iż nie uiszczenie wpisu w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma spowoduje odrzucenie skargi.

Powyższe wezwanie zostało uznane za skutecznie doręczone stronie skarżącej, w dniu 11 lutego 2009 r., zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Zatem siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upłynął z dniem 18 lutego 2009 r., (środa).

Po sprawdzeniu w dokumentach księgowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzono, że strona skarżąca nie uiściła należnego wpisu do dnia 23 lutego 2009 r.

Zgodnie z art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Mając powyższe na uwadze, Sąd, na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.