Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642467

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 maja 2009 r.
III SA/Wa 593/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Ciechomska-Florek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H (Spółka Akcyjna) Oddział w P. na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) stycznia 2009 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 18 lutego 2009 r. H (Spółka Akcyjna) Oddział w P. (dalej jako: "Spółka"), wniosła skargę na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) stycznia 2009 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług Następnie zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2009 r., wezwano Spółkę do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł W zarządzeniu tym pouczono, że w przypadku nieuiszczenia wymienionej kwoty, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, skarga zostanie odrzucona. Z akt sprawy wynika, że wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego zostało doręczone w dniu 16 kwietnia 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 47 akt sądowych). Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 23 kwietnia 2009 r. (czwartek).

Po sprawdzeniu dokumentów księgowych dotyczących opłat sądowych stwierdzono, że do dnia 4 maja 2009 r., Spółka pomimo pouczenia zawartego w wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, nie uiściła opłaty, co też zostało potwierdzone notatką starszego sekretarza sądowego (k. 50 akt sądowych).

Sąd, zgodnie z art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.), nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jest więc zobligowany do odrzucenia skargi, od której - pomimo wezwania - nie uiszczono wpisu sądowego. Zgodnie z art. 58 § 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę postanowieniem, co może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

W związku z tym Sąd, działając na podstawie powołanego wyżej art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. oraz art. 58 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.