Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642464

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2009 r.
III SA/Wa 590/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Skrodzki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) lutego 2009 r. Nr (...) w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości spółki w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2003 r. postanawia-odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 3 marca 2009 r. J. S. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) lutego 2009 r. w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2003 r.

Przewodnicząca III Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządzeniem z dnia 7 kwietnia 2009 r. wezwała Skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego, określonego na podstawie § 2 ust. 3 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) w kwocie 500 zł W zarządzeniu tym pouczono, iż nieuiszczenie wpisu w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia spowoduje odrzucenie skargi.

Wobec niemożności doręczenia odpisu powyższego zarządzenia bezpośrednio Skarżącemu dwukrotnie złożono je na okres siedmiu dni w placówce pocztowej, informując o tym Skarżącego poprzez pozostawienie stosownego zawiadomienia w jego skrzynce oddawczej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; powoływanej dalej jako "p.p.s.a.") - skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W myśl art. 73 p.p.s.a. w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających (bezpośrednio adresatowi lub dorosłemu domownikowi, administracji domu lub dozorcy), pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia. Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa wyżej, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia czternastodniowego okresu.

W niniejszej sprawie odpis zarządzenia wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego został przesłany na adres wskazany przez Skarżącego zarówno w aktach sądowych jak i aktach administracyjnych. Przesyłka była dwukrotnie awizowana (w dniu 15 oraz 23 kwietnia 2009 r.), po czym na skutek jej nieodebrania w terminie - zwrócona do Sądu.

Uwzględniając treść art. 73 p.p.s.a. należało uznać, iż doręczenie odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu zostało dokonane w dniu 29 kwietnia 2009 r., tj. z upływem czternastodniowego okresu od dnia jego złożenia w placówce pocztowej. Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upływał więc w dniu 6 maja 2009 r. (środa).

Po sprawdzeniu w dokumentach księgowych Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzono, że Skarżący nie uiścił należnego wpisu do dnia 28 maja 2009 r., tj. w zakreślonym przez tutejszy Sąd terminie.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a, postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.