Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642463

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2009 r.
III SA/Wa 586/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Płusa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) lutego 2009 r. Nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za II i IV kwartał 2005 r. postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 10 marca 2009 r. (data nadania pisma) B. M. - zwana dalej: "Skarżącą", działając przez pełnomocnika wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) lutego 2009 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za II i IV kwartał 2005 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 6 kwietnia 2009 r. Skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 2.000 zł W wezwaniu zawarto pouczenie, że nieuiszczenie wpisu w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje odrzucenie skargi.

Jak wynika z akt sprawy wezwanie do uiszczenia wpisu doręczono pełnomocnikowi Skarżącej w dniu 14 kwietnia 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k.16 akt sądowych). Zakreślony w nim 7-dniowy termin na uiszczenie wpisu upływał więc w dniu 21 kwietnia 2009 r. (wtorek).

Do dnia 4 maja 2009 r. Skarżąca nie dopełniła wskazanej w wezwaniu czynności, tj. nie uiściła należnego wpisu, co też zostało potwierdzone notatką Starszego Księgowego (k. 19 akt sądowych).

Sąd, zgodnie z art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jest więc zobligowany do odrzucenia skargi, od której - pomimo wezwania - nie uiszczono wpisu sądowego. Zgodnie z art. 58 § 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę postanowieniem, co może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

W związku z tym Sąd, działając na podstawie powołanego wyżej art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. oraz art. 58 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.