Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642453

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 lipca 2009 r.
III SA/Wa 569/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Nasierowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. (...) SA z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) listopada 2008 r. Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanowił sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lipca 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 569/09 w ten sposób, że po słowach "sprawy ze skargi" skreślić "C. (...)SA z siedzibą w W." i wpisać w to miejsce "A. (...) SA z siedzibą w W."

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 23 lutego 2009 r. Skarżąca - oznaczona jako C. (...) SA z siedzibą w W. wniosła skargę na wskazaną wyżej interpretację indywidualną Ministra Finansów.

Termin rozprawy w niniejszej sprawie wyznaczono na dzień 3 lipca 2009 r. Jak wynika z protokołu rozprawy posiedzenie zakończono o godzinie 11.05.

Wyrokiem z 3 lipca 2009 r. Sąd uchylił zaskarżoną interpretację. Wydając ten wyrok Sąd określił stronę skarżącą jako "C. (...) SA".

Tymczasem pismem z 30 czerwca 2009 r., którego wpływ do Sądu odnotowano w dniu 3 lipca 2009 r. - godz. 11.10, Skarżąca zawiadomiła o zmianie od dnia 1 czerwca 2009 r. nazwy na "A. (...) SA".

W tym zatem zakresie sentencję wyroku należało sprostować.

Zgodnie bowiem z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.; dalej powoływanej jako p.p.s.a.) Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.