Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642451

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 października 2009 r.
III SA/Wa 567/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Ciechomska-Florek.

Sędziowie WSA: Andrzej Góraj, Barbara Kołodziejczak-Osetek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 października 2009 r. na rozprawie sprawy ze skargi A. S.A. (poprzednia nazwa: C. S.A.) na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) listopada 2008 r. Nr (...) w przedmiocie: podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z 11 lipca 2008 r. C. Spółka Akcyjna (dalej Skarżąca lub Spółka) wystąpiło o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Powyższy wniosek o wydanie interpretacji wpłynął do organu upoważnionego przez Ministra Finansów do wydanie interpretacji - Dyrektora Izby Skarbowej w W. w dniu (...) lipca 2008 r.

W interpretacji indywidualnej z (...) listopada 2008 r. Minister Finansów uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Interpretacja ta została doręczona Skarżącej w dniu 13 listopada 2008 r.

Po bezskutecznym wezwaniu Ministra Finansów do usunięcia naruszenia prawa, Skarżąca wniosła na powyższą interpretację skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zarzucając między innymi naruszenie art. 14d Ordynacji podatkowej poprzez niewydanie interpretacji w terminie przewidzianym w powyższym przepisie.

W odpowiedzi na skargę Minister Finansów wniósł o jej oddalenie i podtrzymał stanowisko wyrażone w zaskarżonej interpretacji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153. poz. 1269 z późn. zm.) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego może wystąpić o podjęcie przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały wyjaśniającej przepisy prawne, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Działając na podstawie powyższego przepisu Prezes NSA wnioskiem z dnia 5 sierpnia 2009 r. wystąpił o podjęcie w składzie całej Izby NSA uchwały wyjaśniającej "Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2007 r. pojęcie "niewydanie interpretacji" użyte w art. 14o § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), oznacza brak jej doręczenia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym to terminie mowa jest w art. 14d powołanej ustawy? ".

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153. poz. 1270. ze zm.). dalej powoływanej jako "p.p.s.a."'. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego. sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie występuje to samo zagadnienie prawne, które będzie przedmiotem uchwały wyjaśniającej podjętej przez skład całej Izby NSA na skutek wniosku Prezesa NSA z dnia 5 sierpnia 2009 r. Zagadnieniem tym jest kwestia, czy zwrot "wydanie interpretacji indywidualnej" oznacza jedynie jej sporządzenie i podpisanie przez osobę uprawnioną, czy też również jej doręczenie wnioskodawcy.

Zaskarżona w niniejszej sprawie interpretacja - pomimo opatrzenia datą (...) listopada 2008 r. - została doręczona stronie dopiero 13 listopada 2008 r. Od sposobu rozstrzygnięcia przez NSA przedstawionego wyżej zagadnienia prawnego zależy uznanie, czy zachowany został termin określony w art. 14d O.p. oraz czy wydano zaskarżony akt w sytuacji, gdy należało przyjąć domniemanie z art. 14o. iż została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd z urzędu zawiesił postępowanie do czasu uzyskania stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego co do przedmiotowego zagadnienia prawnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.