Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3013574

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
III SA/Wa 557/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Konrad Aromiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) listopada (...) r. nr (...) w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z pozostałym członkiem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od listopada 2013 r. do stycznia 2014 r. postanawia

1) odrzucić skargę;

2) zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz W.

K. kwotę 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - W. K. wniósł w niniejszej sprawie skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) listopada 2018 r. w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z pozostałym członkiem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od listopada 2013 r. do stycznia 2014 r. Wraz z przedmiotową skargą Skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 557/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 25 czerwca 2019 r. sygn. akt II FZ 398/19 oddalił zażalenie Skarżącego na powyższe postanowienie z 2 kwietnia 2019 r. w zakresie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu jako wniesiona po terminie.

Zgodnie z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., odrzuca skargę wniesioną po upływie tego terminu. Zgodnie natomiast z art. 58 § 3 p.p.s.a. odrzucenie skargi może nastąpić postanowieniem, na posiedzeniu niejawnym.

Z akt sprawy wynika, że przedmiotowa decyzja została uznana za doręczoną Skarżącemu w dniu 13 grudnia 2018 r. w trybie art. 150 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.; dalej "O.p."). W jej treści zawarto pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

W związku z powyższym wynikający z art. 53 § 1 p.p.s.a. termin do wniesienia skargi na tę decyzję upłynął z dniem 14 stycznia 2019 r. zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a., który to stanowi, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Skargę nadano w urzędzie pocztowym 29 stycznia 2019 r. a więc z uchybieniem terminu do jej wniesienia. Ponadto należy wskazać, że termin ten nie został Skarżącemu przywrócony, gdyż postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2019 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 25 czerwca 2019 r. sygn. akt II FZ 398/19 oddalił zażalenie Skarżącego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2019 r., o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

W myśl art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Zgodnie natomiast z art. 58 § 3 p.p.s.a. odrzucenie skargi ma formę postanowienia i może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 w związku z art. 53 § 1 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji. O zwrocie uiszczonego od skargi wpisu sądowego Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

--2

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.