Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1542811

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 listopada 2013 r.
III SA/Wa 557/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Waksmundzka-Karasińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. Z. o wstrzymanie wykonania decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) grudnia 2012 r. Nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 rok postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

R. Z. (zwany dalej: "Skarżącym") złożył w niniejszej sprawie skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) grudnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 rok.

We wskazanej skardze Skarżący zawarł również wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji co czasu rozpatrzenia sprawy przez tutejszy Sąd. Uzasadniając następnie wskazany wniosek Skarżący wskazał w pismach z dnia 6 marca 2013 r. i 7 maja 2013 r., iż na skutek dokonanych przez organ egzekucyjny zajęć należących do niego rachunków bankowych poniósł on duże straty finansowe, zaś przesłanie do banków informacji o zadłużeniu Skarżącego wobec Skarbu Państwa z tytułu zobowiązań podatkowych uniemożliwia prowadzenie jego działalności gospodarczej. Wedle relacji Skarżącego przejawia się to tym, iż stracił on zaufanie swoich kontrahentów, którzy wycofują się z wcześniej zawartych umów. Skarżący stracił też możliwość brania udziału w przetargach. Ponadto bank, który udzielał Skarżącemu kredytu obrotowego najpierw zażądał dodatkowych zabezpieczeń, a następnie odmówił kredytowania działalności gospodarczej prowadzonej przez Skarżącego. W konsekwencji Skarżący zmuszony jest zwolnić zatrudnianych przez siebie pracowników. Biorąc powyższe pod uwagę Skarżący wskazał, że nawet w przypadku późniejszego uznania jego racji w sporze z organem podatkowym przez Sąd, nie zdoła to wyrównać strat jakie poniesie wobec braku wstrzymania zaskarżonej decyzji. Na poparcie powyższych twierdzeń Skarżący złożył pisma organu egzekucyjnego z zawiadomieniem o zajęciu rachunku bankowego Skarżącego, pisma (...) S.A. z wypowiedzeniem umowy kredytu oraz wezwaniem do zapłaty oraz tytuły wykonawcze.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej "p.p.s.a.", po przekazaniu skargi sądowi o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności orzeka ten Sąd. Postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania aktu lub czynności sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym, o czym stanowi art. 61 § 5 p.p.s.a. Orzekając o wstrzymaniu lub odmowie wstrzymania zaskarżonego aktu Sąd ocenia czy w sprawie zaszły przesłanki określone w art. 61 § 3 p.p.s.a. - niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Oznacza to, iż o wstrzymaniu wykonania decyzji sąd może orzec tylko wtedy, jeżeli wykonanie tej decyzji rodzi niebezpieczeństwo spowodowania szkody (majątkowej, a także niemajątkowej), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego.

Podkreślić należy także, iż instytucja wstrzymania wykonania decyzji powołana została do tymczasowej ochrony przed negatywnymi i nieodwracalnymi skutkami, jakie mogłaby dla strony wywołać taka decyzja, zanim zostanie zbadana przez sąd administracyjny pod kątem legalności. Wniesienie wniosku nie oznacza jednak automatyzmu w blokowaniu realizacji praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnej. Sąd ocenia jedynie, czy podane przez stronę okoliczności w istocie wskazują na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Przenosząc powyższe na grunt sprawy niniejszej Sąd stwierdził, że argumenty i okoliczności przytoczone przez Skarżącego we wniosku dają podstawy do stwierdzenia, iż w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki wskazane w art. 61 § 3 p.p.s.a. - umożliwiające wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Dokonując oceny zasadności wniosku o wstrzymanie wykonania przedmiotowej decyzji Sąd wziął pod uwagę przede wszystkim wysokość zobowiązania podatkowego, którego decyzja ta dotyczy. Kwota zobowiązania podatkowego wynikająca z zaskarżonej decyzji wynosi bowiem 161.381 zł, co jest kwotą znaczną, szczególnie w zestawieniu z nienajlepszą kondycją finansową Skarżącego. Biorąc powyższe pod uwagę Sąd w pełni podzielił pogląd Skarżącego, iż wykonanie zaskarżonej decyzji może narazić go na niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków i wyrządzić mu poważną szkodę, poprzez negatywny wpływ na działalność gospodarczą prowadzoną przez Skarżącego.

Sąd mając na względzie powyższe, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.